^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI, ŻE UCZEŃ JEST OFIARĄ PRZEMOCY W RODZINIE

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń jest ofiarą przemocy w rodzinie nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje informację wychowawcy klasy, pedagogowi szkolnemu oraz dyrektorowi szkoły.

2. Pedagog szkolny:
    a) wzywa do szkoły rodzica/opiekuna prawnego nie będącego sprawcą przemocy wobec dziecka i przekazuje mu uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicem oraz uczniem, w obecności wychowawcy. Jeżeli sprawcą przemocy jest jedyny rodzic, rozmowa z dzieckiem odbywa się w obecności opiekuna faktycznego (wychowawca) i psychologa,
    b) sporządza opis sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z uczniem, nauczycielami, wychowawcą, pielęgniarką szkolną i rodzicami oraz formułuje plan pomocy dziecku. Plan pomocy powinien zawierać przede wszystkim sposoby zapewnienia dziecku bezpieczeństwa oraz opis wsparcia jakie szkoła może zaoferować,
    c) wyposaża rodziców/opiekunów prawnych w informację o specjalistycznych placówkach pomocy,
    d) ustala z rodzicami/opiekunami prawnymi plan pomocy dziecku, poprzez:
    - określenie sposobu powstrzymania przemocy,
    - zobowiązanie rodziców do konsultacji z odpowiednimi profesjonalistami,
    e) informuje o konsekwencjach prawnych przemocy wobec dziecka oraz obowiązku zgłoszenia przez szkołę do Prokuratury i Sądu Rodzinnego i Nieletnich przemocy wobec małoletniego.

3. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub odmawiają podjęcia działań proponowanych przez szkołę Dyrektor Szkoły składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do Prokuratury lub składa wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

4. Równolegle do prowadzonych działań szkoła inicjuje interwencję w środowisku ucznia wszczynając procedurę „Niebieskiej Karty”.

5. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach wyżej wymienionych instytucji.

Mirosława Kosakowska, 3 listopada 2016 r.

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES