^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

PROCEDURA KWALIFIKOWANIA UCZNIÓW NA ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

w Szkole Podstawowej nr 5

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zmianami ).                           

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą ( Dz U.z 2004 r. nr 282, poz. 2814)


1. Z wnioskiem o objęcie dziecka zajęciami gimnastyki korekcyjnej występują rodzice (opiekunowie prawni). Do wniosku dołącza się skierowanie od lekarza rodzinnego, pediatry lub ortopedy.

2. Wicedyrektor do spraw sportu wraz z nauczycielem prowadzącym zajęcia podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

3. W pierwszej kolejności kwalifikowane są dzieci ze skierowaniami od lekarza specjalisty w zakresie wad postawy.

4. Prowadzący zajęcia opracowuje plan działania oraz udziela wskazówek rodzicom i uczniom dotyczących ćwiczeń w domu.

5. Zajęcia odbywają się w salkach gimnastycznych w grupach do 15 uczniów w wymiarze 45 minut raz w tygodniu. Zajęcia są realizowane w grupach międzyoddziałowych dla klas drugich i trzecich.

6. Udział ucznia w zajęciach trwa do czasu ustąpienia przyczyny skierowania dziecka na zajęcia nie dłużej jednak niż do ukończenia klasy trzeciej szkoły podstawowej.

7. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do systematycznego i aktywnego w nich udziału. Wszelkie nieobecności podlegają usprawiedliwieniu w ciągu tygodnia.

8. W razie nieusprawiedliwionej nieobecności na co najmniej pięciu  zajęciach, uczeń może być z nich wykluczony. Z propozycją wykluczenia występuje prowadzący zajęcia do wicedyrektora szkoły.

Zadania nauczyciela gimnastyki korekcyjnej:

1.Sporzadzenie listy uczniów objętych zajęciami z gimnastyki korekcyjnej w bieżącym roku szkolnym, uzgodnienie z dyrekcją składu grup oraz dostosowanie się do rozkładu zajęć.

2. Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów, u których stwierdzono wady postawy.

3.Prowadzenie dokumentacji uczęszczania na zajęcia (dziennik zajęć, kopie skierowań od lekarza), oraz sporządzanie sprawozdań podsumowujących.

4. Wystąpienie z wnioskiem do wicedyrektora do spraw sportu o zakończeniu udzielania pomocy, w przypadku wyeliminowania wady u dziecka, wskutek nieuczęszczania na zajęcia lub nie stosowania się do poleceń nauczyciela.

Zasady przyjmowania na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej:

1. Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej jest aktualne zaświadczenie lekarskie, określające rodzaj wady.

2. Zaświadczenie należy dołączyć  do wniosku (podanie rodzica) o objęcie dziecka zajęciami gimnastyki korekcyjnej skierowanym do wicedyrektora szkoły bezpośrednio po uzyskaniu go od specjalisty, w każdym nowym roku szkolnym do końca pierwszego pełnego tygodnia zajęć. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają dzieci ze skierowaniami od lekarza specjalisty w zakresie wad postawy.

3.  Do dnia 7 września  zostanie upubliczniona lista uczniów zakwalifikowanych na zajęcia.

4.  Z  procedurą przyjmowania uczniów na zajęcia rodzice zostają zapoznani w trakcie zebrań klasowych uczniów przyszłorocznych klas drugich i trzecich szkoły podstawowej.


Aktualizacja, listopad 2015 r.

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES