^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN NOCNEGO MARATONU FILMOWEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE


1. Nocny Maraton Filmowy odbywa się w terminie wyznaczonym przez Samorząd Uczniowski, po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły.


2. Dyrektor Szkoły wyraża lub nie wyraża zgodę na organizację Nocnego Maratonu Filmowego.3. W przypadku braku wystarczającej liczby opiekunów, Nocny Maraton Filmowy może zostać odwołany.4. Z ważnej przyczyny Dyrektor Szkoły może odwołać planowany Nocny Maraton Filmowy (np. żałoba narodowa, zagrożenie bezpieczeństwa itp.).5. Informacja o Nocnym Maratonie Filmowym będzie ogłaszana tydzień przed zaplanowanym terminem.6. O zamiarze zorganizowania Nocnego Maratonu Filmowego Dyrektor Szkoły zawiadamia z odpowiednim wyprzedzeniem Komendę Policji w Chorzowie oraz Straż Miejską podając termin i czas imprezy.7. Nocny Maraton Filmowy odbywa się w godzinach od 20.00 do 7.00. Podane godziny mogą być modyfikowane przez Dyrekcję Szkoły.8. Projekcje filmów odbywają się w wyznaczonych salach lekcyjnych. Szczegółowy plan projekcji filmowych podany będzie w terminie pięciu dni przed rozpoczęciem maratonu.9. Uczniowie deklarują chęć uczestnictwa w określonej projekcji u nauczyciela sprawującego opiekę nad daną salą. Liczy się kolejność zgłoszeń.10. Repertuar proponuje Samorząd Uczniowski w porozumieniu z opiekunami Samorządu oraz zespoły klasowe w porozumieniu z wychowawcą klasowym. Uzgodniony repertuar przedstawia się  Dyrekcji Szkoły do ostatecznej akceptacji.11. Filmy prezentowane podczas Nocnego Maratonu Filmowego muszą być dozwolone do oglądania adekwatnie do wieku uczestników.12. Repertuary zostaną umieszczone na drzwiach sal, w których będą odbywać się projekcje pięć dni przed wyznaczonym terminem maratonu.13. Po rozpoczęciu Nocnego Maratonu Filmowego o godz. 20.15 drzwi szkoły zostają zamknięte i nikt z uczniów nie może zostać wpuszczony do szkoły.14. Nocny Maraton Filmowy jest odpłatny dla uczestników. O wydatkowaniu zebranych środków oraz o cenie biletu (2 zł od ucznia) decydują opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z Radą Młodzieżową.15. Zebrane w ten sposób fundusze przeznaczone zostaną na statutową działalność Samorządu Uczniowskiego.16. W Nocnym Maratonie Filmowym mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych, którzy posiadają zgodę na piśmie od rodzica (prawnego opiekuna) zgodnie ze wzorem, który jest załącznikiem do regulaminu (załącznik).17. Uczeń ma obowiązek dostarczyć wychowawcy zgodę najpóźniej 3 dni przed Nocnym Maratonem Filmowym. Na podstawie zebranych deklaracji wychowawca sporządza listę uczniów mogących wziąć udział w imprezie. Wychowawca dostarcza listę na dzień przed planowanym maratonem organizatorowi.18. Przed wejściem do sali projekcyjnej uczeń ma obowiązek posiadania i okazania nauczycielom dyżurującym legitymacji szkolnej.19. W przypadku, gdy na ucznia nałożona jest przez wychowawcę kara ograniczająca prawo do uczestnictwa w zabawach szkolnych, pomimo zgody od rodzica (prawnego opiekuna), uczeń nie może wziąć udziału w Nocnym Maratonie Filmowym.20. W Nocnym Maratonie Filmowym mogą wziąć udział uczniowie, którzy otrzymali co najmniej dobrą ocenę z zachowania za pierwsze półrocze w bieżącym roku szkolnym.21. Na Nocny Maraton Filmowy nie mogą być wpuszczane osoby spoza szkoły, dotyczy to również absolwentów.22. Opiekę podczas Nocnego Maratonu Filmowego sprawują nauczyciele (według przyjętego harmonogramu) oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.23. Dyżurujący nauczyciel jest zobowiązany do terminowego objęcia dyżuru w miejscu wskazanym przez organizatora maratonu i do aktywnego działania na rzecz respektowania regulaminu imprezy oraz czynnej troski o bezpieczeństwo uczniów.24. Podczas pełnienia dyżuru każdy nauczyciel sprawuje opiekę nad osobami znajdującymi się w miejscu jego dyżuru.25. Podczas Nocnego Maratonu Filmowego należy dbać o porządek i odpowiednie zachowanie.26. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania środków odurzających i psychoaktywnych.27. Złamanie zakazu z punktu 25, 26 może spowodować przerwanie Nocnego Maratonu Filmowego przez organizatora.28. W czasie Nocnego Maratonu Filmowego zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające bezpieczeństwu uczestników imprezy. Niedozwolone jest:
a) samowolne opuszczanie sali, w której odbywa się projekcja filmów;
b) bieganie po korytarzach i schodach;
c) otwieranie okien;
d) stosowanie agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, bicie, podstawianie nóg, przezywanie, obrażanie, wyzywanie itp.);
e) śmiecenie, niszczenie mienia i sprzętu szkolnego;
f) noszenie przy sobie niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów;
g) publiczne manifestowanie uczuć;
h) przebywanie w szatni bez uzasadnionej potrzeby;
i) korzystanie z toalet niewyznaczonych przez organizatora
j) spożywanie środków spożywczych, których konsumpcję na terenie szkoły wykluczają rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz inne przepisy.


29. Na Nocny Maraton Filmowy każdy uczeń przynosi obowiązkowo karimatę, śpiwór lub koc, w przypadku braku posiadania karimaty i śpiwora/koca uczeń może zostać odesłany do domu przez organizatora.30.Uczestnik we własnym zakresie zapewnia sobie wyżywienie i napoje, przy czym wyżywienie i napoje muszą spełniać wymagania zapisane w punkcie 28 podpunkt j.31. Uczeń biorący udział w Nocnym Maratonie Filmowym nie może opuszczać budynku w trakcie jego trwania oraz może korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń.32. Po zakończeniu maratonu o godzinie 7.00 rano uczniowie sami opuszczają teren szkoły, odbiór ucznia przez rodzica nie jest wymagany, chyba, że wyraźnie zaznaczy to rodzic (prawny opiekun) na karcie wyrażenia zgody uczestnictwa w maratonie.33. W przypadku, gdy uczeń zostanie odebrany przez rodzica (prawnego opiekuna) w trakcie trwania maratonu, nie może już na niego powrócić.34. Opiekunowie i uczniowie mają obowiązek informowania Dyrektora szkoły (lub osobę, która go zastępuje) o niewłaściwym zachowaniu uczniów podczas maratonu – każde takie zachowanie będzie karane zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.35. Uczniowie nieprzestrzegający postanowień niniejszego regulaminu lub Statutu Szkoły zostają skierowani do pełniącego dyżur Dyrektora szkoły (lub osoby, która go zastępuje). Dyrektor szkoły powiadamia o tym wychowawcę oraz rodziców, a w uzasadnionych sytuacjach także policję.36. Uczestnika Nocnego Maratonu Filmowego usuniętego za nieprzestrzeganie regulaminu muszą osobiście odebrać rodzice (prawni opiekunowie).37. W przypadku podejrzenia o posiadanie przez ucznia niebezpiecznych przedmiotów lub środków niedozwolonych informuje się o tym fakcie rodziców i policję. W tym przypadku rodzic jest zobowiązany zgłosić się niezwłocznie do szkoły.38. Straty materialne wynikłe podczas maratonu pokrywane są przez rodziców sprawców zdarzenia po rozmowie z Dyrektorem szkoły. W przypadku nieustalenia sprawcy straty są pokrywane z uzbieranej kwoty pochodzącej ze sprzedaży biletów.39. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (korytarze, toalety i inne wykorzystywane pomieszczenia) odpowiedzialni są: pracownicy obsługi oraz uczniowie uczestniczący w maratonie wraz z opiekunami.40. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczniów, w szczególności za rzeczy wartościowe (telefony komórkowe, biżuteria itp.). Uczeń przynosi wymienione rzeczy na własną odpowiedzialność.41. Opłaty związane z kosztami licencji odnośnie projekcji filmowych są pokrywane ze środków Samorządu Uczniowskiego.


42. Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów z regulaminem Nocnego Maratonu Filmowego w ramach godzin wychowawczych.43. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek ponownie zapoznać uczniów z Regulaminem Nocnego Maratonu Filmowego w sali projekcyjnej w dniu rozpoczęcia maratonu.44. Regulamin Nocnego Maratonu Filmowego jest dostępny na stronie internetowej szkoły.45. Regulamin Nocnego Maratonu Filmowego wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2016 r.

 

Załącznik

 

WYRAŻENIE ZGODY

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/ córki …………………………………………………………..………….. (imię i nazwisko)

w Nocnym Maratonie Filmowymw dniach DZ/DZ/M/Rw godzinach: od 20.00 (DZ/M/R) do 7.00 rano (DZ/M/R)

na terenie ZSS nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie.

 

Zapoznałem/am się z Regulaminem Nocnego Maratonu Filmowego dostępnym na stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY 2016/2017.


Wyrażam/nie wyrażam zgody na samodzielny powrót dziecka do domu po zakończeniu imprezy. (podkreślić)


IMIĘ I NAZWISKO RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA  

 

……………………………………………………………………….  / PODPIS  ……………….……………………………….……

 

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES