^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN NR 15


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ ORAZ SZAFEK UCZNIOWSKICH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE

 

1. Z szatni szkolnej korzystają wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego.

2. Szatnia szkolna jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z ustalonym planem zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.

3. Zabraniania sie korzystania z szatni poza wyznaczonymi godzinami lekcyjnymi wynikającymi z planu lekcji.

4. Po przyjściu do szkoły uczeń udaje się do wyznaczonego dla danej klasy boksu lub własnej szafki uczniowskiej, gdzie pozostawia w swojej szafce (zamykanej na kluczyk) odzież wierzchnią oraz zmienia obuwie na zastępcze po czym niezwłocznie opuszcza boks i udaje się na zajęcia edukacyjne lub do świetlicy.

5. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego i bezpiecznego zachowywania się w szatni, zachowania spokoju i porządku, poszanowania cudzej własności oraz bezwzględnego podporządkowania się poleceniom nauczycieli dyżurujących i pracowników szkoły.

6. Użytkownik szafki jest zobowiązany do dbania o czystość i prawidłowe użytkowanie szafki. Zabronione jest oklejanie, malowanie oraz inne oznaczanie szafki.

7. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów ponoszą całkowite koszty związane z dorobieniem zgubionego przez ucznia kluczyka lub wymianą zamka, naprawą bądź wymianą uszkodzonej /zniszczonej przez ucznia szafki lub całego modułu.

8. Przed zakończeniem roku szkolnego w czerwcu uczeń zobowiązany jest do opróżnienia i posprzątania szafki.

9. W przypadku wypożyczenia zastępczego kluczyka uczeń ma obowiązek okazać pracownikowi szkoły legitymację szkolną.

10. W trakcie zajęć lekcyjnych lub innych schodzenie do szatni jest zabronione za wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodzica, wyjścia na konkursy, zawody pozaszkolne, itp.

11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione w szafce. Uczeń zobowiązany jest do zamykania na kluczyk swojej szafki po skorzystaniu z szatni – dotyczy również szafek ustawionych na korytarzach, oraz w innych miejscach na terenie szkoły.

12. Uczeń jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia nauczycielowi dyżurującemu w szatni, wychowawcy lub pracownikowi szkoły kradzieży, zniszczenia lub innych problemów związanych z użytkowaniem szafki.

13. Uczniowi nie wolno wchodzić do innych boksów w szatni niż te, które zostały wyznaczone dla klasy, do której uczęszcza.

14. Niepodporządkowanie się zasadom określonym w niniejszym regulaminie może mieć wpływ na ocenę zachowania.

15. Rodzicom/prawnym opiekunom uczniów odprowadzającym dzieci do szkoły nie wolno przebywać w boksach szatni.

16. W sytuacjach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje pracownik odpowiedzialny za szatnię, nauczyciel dyżurujący w szatni lub Dyrektor Szkoły.

 

Wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie nr 16/2017/2018 dnia 16 lutego 2018 r.

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES