^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN NR 6

 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE

 

I. Postanowienia ogólne


§ 1


Regulamin niniejszy zapewnia realizację prawa każdego obywatela do składania skarg i wniosków związanych z wykonywaniem przez Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie, zwaną dalej „Szkołą”, zadań nałożonych na tę placówkę w ustawie z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a także w ustawie Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016 (Dz. U. z 2017, poz. 59).


§ 2


Skargi i wnioski można składać do Dyrektora Szkoły w interesie publicznym, Szkoły, własnym lub innej osoby na podstawie prawomocnego upoważnienia.


§ 3


Wnoszący nie będzie narażony na uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.


§ 4


Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy Szkoły albo przez osoby w niej zatrudnione, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, także przewlekłe załatwianie skarg.


§ 5


Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji w przedmiocie realizacji zadań Szkoły, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy organów Szkoły oraz osób w niej zatrudnionych, ochrony mienia Szkoły, lepszego zaspokajania potrzeb społeczności szkolnej i lokalnej.


§ 6


O tym, czy pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

 

II. Przyjmowanie skarg i wniosków


§ 7


1.Skargi i wnioski mogą być składane przez  pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną, bądź jednostkę organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej.


2. Skargi i wnioski mogą być również składane przez niepełnoletnich uczniów Szkoły.


§ 8


1.Skargi i wnioski mogą być wnoszone w sekretariacie Szkoły pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.


2. Skarga i wniosek musi zawierać w tytule, iż jest składana do Dyrektora Szkoły.


§ 9


1.W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.


2. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.


§ 10


Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza ich złożenie, jeżeli zażąda tego wnoszący.


§ 11


1.Przyjęte skargi i wnioski zamieszcza się w rejestrze skarg i wniosków, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.


§ 12


Składający skargę lub wniosek ma prawo zapoznać z treścią Regulaminu, przy czym Regulamin znajduje się na stronie internetowej Szkoły.

III. Rozpatrywanie skarg i wniosków


§ 13


1.Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor Szkoły.


2.Dyrektor Szkoły może w drodze polecenia służbowego przekazać swojemu zastępcy rozpatrzenie poszczególnej skargi lub wniosku.

§ 14


Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, uznane za anonimowe pozostawia się bez rozpoznania.


§ 15


1.Skargę lub wniosek należy załatwić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty wpływu, z zastrzeżeniem ust. 2.


2. Jeżeli załatwienie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy – przed rozpatrzeniem skargi lub wniosku zbiera się niezbędne materiały, można również zwrócić się do właściwych organów o ich przekazanie. W takiej sytuacji sprawę należy rozpatrzyć niezwłocznie, po uzyskaniu danych wystarczających do jej rozstrzygnięcia, nie później jednak niż w terminie 14 dni.


3. Jeżeli zaistnieje przyczyna, kiedy nie jest możliwe rozpatrzenie skargi lub wniosku w jednym w tych terminów określonych powyżej, organ rozpatrujący sprawę obowiązany jest w tych terminach zawiadomić wnoszącego o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia sprawy.


§ 16


1.O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamiania się wnoszącego.


2.Rozstzrygnięcie Dyrektora Szkoły powinno zawierać:

1) oznaczenie organu, od którego pochodzi,
2) wskazanie sposobu załatwienia skargi lub wniosku,
3) podpis z podaniem imienia i nazwiska, a w razie rozpatrywania skargi lub wniosku przez Radę Pedagogiczną Szkoły lub inne osoby – podpisy z podaniem imion i nazwisk wszystkich osób biorących udział w wydaniu rozstrzygnięcia,
4) pouczenie o sposobie odwołania od rozstrzygnięcia.


3. Zawiadomienie o odmownym załatwianiu skargi lub wniosku powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.


4. Rozstrzygnięcie doręcza się osobiście wnoszącemu w Szkole lub listem poleconym na adres wskazany w skardze lub wniosku, za potwierdzeniem odbioru.

§ 17


1.Wnoszącemu skargę lub wniosek, służy prawo do odwołania od rozstrzygnięcia Dyrektora Szkoły. Odwołanie w terminie do 7 dni składa się na piśmie do Dyrektora Szkoły.


2.Jeżeli Dyrektor Szkoły lub jego zastępca uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może zmienić sposób załatwienia skargi lub wniosku i wydać nowe rozstrzygnięcie.


3.W postępowaniu odwoławczym terminy określone w § 15 liczone są od dnia wniesienia odwołania.


4.Od rozstrzygnięcia wydanego w postępowaniu odwoławczym ponowne odwołanie do Dyrektora Szkoły nie przysługuje.


§ 18


W przypadku, gdy skarga lub wniosek, w wyniku rozpatrzenia, uznane zostały za bezzasadne i ich zasadność wykazano w uzasadnieniu odmownego załatwiania, a wnoszący skargę lub wniosek ponowi je bez wskazania nowych okoliczności – Dyrektor Szkoły w odpowiedzi na tę skargę lub wniosek może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.


IV. Postanowienia końcowe


§ 19


W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

 

Regulamin  wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie nr 14/2017/2018 dnia 19 stycznia 2018 r.

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES