^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

PROCEDURY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI  I ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE

 


Usprawiedliwianie nieobecności uczniów na zajęciach dydaktycznych:

1. Na  początku roku szkolnego rodzice i uczniowie zapoznają się z Procedurami Usprawiedliwiania Nieobecności i Zwalniania Uczniów z zajęć dydaktycznych.

2. Uczniowie mają obowiązek systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne.

3. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz do systematycznej kontroli w dzienniku elektronicznym frekwencji swoich dzieci.

4. Frekwencja uczniów sprawdzana jest do ostatniego dnia nauki, a  rodzicom jest udostępniana poprzez dziennik elektroniczny.

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiada za systematyczne i rzetelne odnotowywanie w dzienniku elektronicznym nieobecności ucznia na zajęciach.

6. Osobą uprawnioną do usprawiedliwiania nieobecności uczniów jest wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia.

7. Rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych elektronicznie w module WIADOMOŚCI, najpóźniej w terminie 7 dni od powrotu ucznia do szkoły.

8. Możliwe jest usprawiedliwienie nieobecności ucznia w formie papierowej lub poprzez bezpośredni kontakt rodziców z wychowawcą.

9. Usprawiedliwienie nieobecności powinno zawierać wskazanie okoliczności, które uniemożliwiły uczniowi uczestnictwo w zajęciach szkolnych.

10. W sytuacji zwolnień z zajęć lub usprawiedliwień budzących wątpliwości, wychowawca nawiązuje kontakt z rodzicami uczniów.

11. Rodzice ucznia mają obowiązek poinformować wychowawcę o przyczynie dłuższej niż tygodniowej nieobecności ucznia w terminie do trzech dni, licząc od pierwszego dnia nieobecności.

12. Liczba godzin nieobecności nieusprawiedliwionych oraz spóźnień wpływa na ocenę zachowania.

13. Zaniedbanie spełnienia obowiązku szkolnego przez ucznia podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zwalnianie uczniów z zajęć dydaktycznych:

1. Uczeń może być zwolniony z pojedynczych zajęć tylko na prośbę rodziców, zawierającą formułę: Biorę pełną odpowiedzialność prawną za  dziecko w czasie jego nieobecności w szkole.

2. Zwolnienie musi być przedstawione wychowawcy oddziału, nauczycielowi w dzienniku elektronicznym lub w formie papierowej przed faktem opuszczenia zajęć przez ucznia.

3. W dniu zapowiedzianych prac pisemnych i sprawdzianów uczeń może być zwolniony jedynie z ważnych powodów.

4. Zwolnienia ucznia z lekcji dokonuje wychowawca oddziału, w przypadku jego nieobecności uczeń może być zwolniony przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, który w dzienniku elektronicznym umieszcza odpowiednią adnotację.

5. W wyjątkowej sytuacji możliwe jest zwolnienie ucznia przez kontakt telefoniczny lub osobisty. W takim przypadku wymaga się niezwłocznego pisemnego potwierdzenia decyzji rodzica w module WIADOMOŚCI.

6. W przypadku złego samopoczucia ucznia w szkole, wychowawca, pedagog, dyrektor szkoły mogą  zwolnić ucznia z zajęć tylko po uprzednim powiadomieniu rodziców, którzy zapewniają opiekę w drodze do domu. W przeciwnym razie uczeń zostaje na terenie szkoły do zakończenia swoich zajęć.

7. Uczeń może być zwolniony na prośbę nauczyciela - opiekuna uczniów reprezentujących szkołę na zawodach, uroczystościach, konkursach i olimpiadach. W takim przypadku  wychowawca lub nauczyciel danego przedmiotu wpisują do dziennika elektronicznego odpowiednią informację. Uczeń jest traktowany jako obecny na zajęciach dydaktycznych.

8. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub innych, określonych w Statucie Szkoły Podstawowej nr 5. Decyzję  o zwolnieniu z tych zajęć podejmuje dyrektor na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).

9. Szczegółowe zasady zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego określone są w Procedurach Uzyskiwania Zwolnień z Zajęć Wychowania Fizycznego.

10. Uczniowie nieuczestniczący w lekcjach, które odbywają się  w środku zajęć dydaktycznych, mają obowiązek przebywać w miejscu ustalonym z wychowawcą – w czytelni (dotyczy uczniów gimnazjum) i  w świetlicy (dotyczy uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej) – nie ma możliwości zwolnienia ucznia z obecności w szkole.

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES