^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN NR 18

 

REGULAMIN PRACOWNI TECHNICZNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE

 

Postanowienia ogólne:


1.    W pracowni technicznej obowiązują wszystkie przepisy zawarte w regulaminie nr 22 sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie.


II. Postanowienia szczegółowe:


1.    Do pracowni technicznej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zajmują zawsze wyznaczone stanowiska.


2.    Uczniowie na lekcje zobowiązani są przynosić zeszyt przedmiotowy, podręcznik oraz materiały niezbędne do wykonania prac.


3.    Korzystanie z przyrządów i narzędzi dozwolone jest tylko za zgodą nauczyciela i pod jego nadzorem.


4.    Nie wolno pracować uszkodzonymi przyrządami i narzędziami.


5.    Przy stanowisku w sali nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.


6.    Należy pozostawić stoły i najbliższe otoczenie pracowni w takim porządku, w jakim znajdowały się przed zajęciami.


7.    Za porządek na stanowiskach pracy odpowiedzialni są pracujący przy nich uczniowie.


8.    Za porządek w całej pracowni odpowiedzialni są kolejno wyznaczani dyżurni.


9.    Prace porządkowe są częścią lekcji i uczniowie wykonują je w czasie lekcji a nie na przerwie.


10.    Wszystkie nieprawidłowości zauważone podczas pracy należy natychmiast zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.


11.    Zauważone uszkodzenia i zniszczenia sprzętu oraz wyposażenia pracowni należy zgłosić nauczycielowi.


12.    Podczas zajęć technicznych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych.


13.    Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi, a nauczyciel bezzwłocznie Dyrekcji Szkoły.

 

Wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie nr 16/2017/2018 dnia 16 lutego 2018 r.

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES