^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ – ważny od dnia 01.09.2022

 1. Na podstawie art. 98 ust.2 pkt 4 oraz art. 106a Prawo Oświatowe szkoła zapewnia możliwość zjedzenia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.
 2. Korzystanie z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej jest odpłatne. Wysokość opłaty ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i publikuje na stronie internetowej szkoły.
 3. Posiłki przygotowywane są przez kuchnię szkolną z uwzględnieniem przepisów dotyczących zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży.
 4. W stołówce obowiązują bloczki obiadowe. Na podstawie złożonej deklaracji rodzic/opiekun prawny lub uczeń jest zobowiązany odebrać bloczki obiadowe u kierownika świetlicy przez 3 ostatnie dni poprzedzającego miesiąca i w pierwszym dniu nowego. Kierownik nie odpowiada za nieodebranie bloczków. Uczeń podpisuje bloczek swoim imieniem i nazwiskiem. Zgubienie lub zapomnienie bloczka należy zgłosić u kierownika świetlicy. Bloczków nie wolno przekazywać innym osobom bez zgody kierownika świetlicy.
 5. Podstawą ustalenia należności za korzystanie z posiłków wydawanych w szkole jest deklaracja rodzica o korzystaniu ze stołówki szkolnej. Wzór deklaracji dostępny jest na stronie internetowej szkoły. Załącznik nr 1 regulaminu.
 6. Należności, o których mowa w pkt 5, obliczane są na podstawie ilości dni żywieniowych w danym miesiącu oraz zgłoszonych, zgodnie z punktem 7 i 8 regulaminu, nieobecnościach dziecka.
 7. Planowane dni nieobecności szkolnych należy zgłaszać przed rozpoczęciem miesiąca żywieniowego wyłącznie pisemnie w momencie odbierania bloczka obiadowego na dany miesiąc lub przez dziennik elektroniczny Librus. Załącznik nr 2 regulaminu.
 8. Obniżenie należności na naliczeniu może nastąpić tylko w przypadku nieobecności dziecka trwającej powyżej 3 dni. Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany w pierwszym dniu nieobecności dziecka do pisemnego zawiadomienia szkoły, np. przez dziennik elektroniczny Librus o nieobecności dziecka pod rygorem utraty uprawnienia do obniżenia opłaty z tytułu niewydanych obiadów.
 9. Obiady kupowane są na cały miesiąc. Nie można wybierać dni zakupu obiadu.
 10. Opłaty za korzystanie posiłków wydawanych w szkole ustalane są w okresach miesięcznych. Po zakończonym miesiącu rodzic dostaje informacje na swój mobiPortal, na który musi się zalogować, o wysokości należności za korzystanie z posiłków, a także o terminie i formie zapłaty.
 11. Zalogowanie się rodzica na swoim koncie w mobiPortalu i odczytanie informacji o wysokości opłat za świadczone usługi, uważa się za skuteczne doręczenie w/w informacji.
 12. Termin zapłaty należności, o których mowa w pkt 5, upływa 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego wierzyciela.
 13. W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie zobowiązań z tytułu opłat za posiłki lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, należności te podlegać będą ściągnięciu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.
 14. Brak wpłaty w obowiązującym terminie powoduje wstrzymanie żywienia dziecka w kolejnych miesiącach oraz naliczenie odsetek. Dalsze korzystanie ze stołówki będzie możliwe po okazaniu dowodu wpłaty zaległych należności.
 15. Zmianę zlecenia lub rezygnację z obiadów w kolejnym miesiącu należy zgłosić w formie pisemnej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację. Załącznik nr 3 regulaminu.
 16. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów, otrzymujących obiady finansowane przez OPS, mają obowiązek zgłosić kierownikowi świetlicy każdą nieobecność dziecka.
 17. Stołówka otwierana jest o godz. 11.30, a zamykana o godz. 14.00. Na obiad należy przychodzić odpowiednio wcześniej. Obiady wydawane są podczas trzech przerw śródlekcyjnych: -
 • od 11.30 do 11.45, od 12.30 do 12.45, od 13.30 do 13.45 – zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych klas podawanym na początku każdego roku szkolnego,
 • uczniowie, którzy skończyli lekcje, a nie uczęszczają do świetlicy spożywają obiady pod opieką kierownika świetlicy i stołówki w godz. 11.30-12.00, 12.30-13.00 i 13.30-14.00,
 • poza przerwami obiady będą wydawane jedynie uczniom przebywającym w stołówce pod opieką wychowawców, wychowawców świetlicy, nauczycieli.
 1. W porze obiadowej w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z obiadów. Rodziców i osoby postronne prosimy o niewchodzenie do stołówki.
 2. Uczniowie korzystający z obiadów powinni:
 • przed wejściem do stołówki zdezynfekować ręce,
 • zajmować miejsca przy stoliku wyłącznie z rówieśnikami z tej samej klasy,
 • przychodzić do stołówki o wyznaczonej porze, zgodnej z harmonogramem, który opracowany jest na podstawie planu lekcji poszczególnych klas,
 • kulturalne zachowywać się,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole,
 • po posiłku zostawić na stole porządek, odnieść naczynia i zasunąć krzesło.
 1. Uczniowie, którzy nie posiadają bloczka obiadowego, przychodzą na obiad na ostatniej przerwie obiadowej o 13.30 lub po zakończeniu lekcji (gdy zajęcia kończą się wcześniej).

 

Załącznik 1 - deklaracja o korzystaniu z obiadow

Załącznik 2 - oświadczenie o planowanych nieobecnościach

Załącznik 3 - rezygnacja z obiadów

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES