^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN NR 19

 

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE

 

Postanowienia ogólne:


1. W pracowni komputerowej obowiązują wszystkie przepisy zawarte w regulaminie nr 22 sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie.


II. Postanowienia szczegółowe:


1. Do pracowni komputerowej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zajmują zawsze wyznaczone stanowiska.


2. Komputer można włączyć lub wyłączyć jedynie za zgodą nauczyciela.


3. Nie należy wykonywać żadnych ćwiczeń na komputerze bez polecenia nauczyciela.


4. Ćwiczenia na stanowisku komputerowym należy wykonywać pod kierunkiem nauczyciela w ciszy i skupieniu.


5. Bez zgody nauczyciela nie wolno w komputerze instalować żadnego oprogramowania ani kopiować lub usuwać programów znajdujących się w pracowni.


6. W czasie zajęć można korzystać jedynie z nośników danych wskazanych przez nauczyciela.


7. Nie wolno dokonywać żadnych zmian w ustawieniach komputera bez zgody nauczyciela.


8. Własne pliki należy zapisywać w folderze wyznaczonym przez nauczyciela.


9. Opiekun pracowni komputerowej ma prawo bez uprzedzenia przeglądać i usuwać zasoby informacyjne znajdujące się na komputerze.


10. Przy stanowisku komputerowym nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.


11. Należy pozostawić stoły i najbliższe otoczenie pracowni w takim porządku, w jakim znajdowały się przed zajęciami.


12. Po ćwiczeniach stanowisko komputerowe należy pozostawić w należytym porządku.


13. Wszystkie nieprawidłowości zauważone podczas pracy z komputerem należy natychmiast zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.


14. Zauważone uszkodzenia i zniszczenia sprzętu oraz wyposażenia pracowni należy zgłosić nauczycielowi.


15. Podczas pracy z komputerem uczniowie bezwzględnie przestrzegają przepisów BHP i przeciwpożarowych, a w szczególności dotyczących obsługi urządzeń elektronicznych.


16. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi, a nauczyciel bezzwłocznie Dyrekcji Szkoły.

 

Wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie nr 16/2017/2018 dnia 16 lutego 2018 r.

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES