^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN NR 20

 

REGULAMIN PRACOWNI CHEMICZNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE

 

I. Postanowienia ogólne:


1. W pracowni chemicznej obowiązują wszystkie przepisy zawarte w regulaminie nr 22 sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie.


II. Postanowienia szczegółowe:


1. Do pracowni chemicznej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zajmują zawsze wyznaczone stanowiska.


2. Nie należy wykonywać żadnych ćwiczeń bez polecenia nauczyciela.


3. Ćwiczenia należy wykonywać pod kierunkiem nauczyciela w ciszy i skupieniu.


4. Przy wykonywaniu wszelkich czynności podczas zajęć należy zachować daleko idącą ostrożność.


5. Na stole winny się znajdować jedynie te przyrządy, materiały i narzędzia, które są niezbędne do wykonywania pracy.


6. Doświadczenia należy przeprowadzać według opisu zawartego w podręczniku lub podanego przez nauczyciela.


7. Nie wolno wykonywać eksperymentów oraz prac niewchodzących w zakres doświadczenia.


8. Wszystkie substancje stosowane do doświadczeń należy traktować z zachowaniem  należytej ostrożności: nie wolno ich dotykać, sprawdzać smaku i zapachu, chyba, że nauczyciel prowadzący zajęcia w sposób jednoznaczny wyrazi na taką czynność zgodę.


9. Przy ogrzewaniu substancji w probówce należy skierować jej wylot w stronę, gdzie nikogo nie ma.


10. Doświadczenia należy przeprowadzać w miejscu do tego przeznaczonym.


11. W pracowni nie wolno jeść ani przechowywać żywności na stołach.


12. Do pracowni chemicznej nie wolno przynosić żadnych materiałów bez polecenia nauczyciela ani wynosić z niej żadnych substancji/materiałów.


13. Należy pozostawić stoły i najbliższe otoczenie pracowni w takim porządku, w jakim znajdowały się przed zajęciami.


14. Po ćwiczeniach sprzęt należy pozostawić w należytym porządku oraz sprawdzić czy kurki od wody i gazu są zamknięte.


15. Zabieranie ze sobą jakichkolwiek pomocy naukowych jest surowo zabronione.


16. Zauważone uszkodzenia i zniszczenia sprzętu i wyposażenia pracowni należy zgłosić nauczycielowi.


17. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi, a nauczyciel bezzwłocznie Dyrekcji Szkoły.

 

Wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie nr 16/2017/2018 dnia 16 lutego 2018 r.

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES