^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ABSOLWENTOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ ODZNAKI "TARCZA Z LAUREM"


Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie ustanawia indywidualną odznakę "Tarcza z Laurem" dla uczniów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

1. Odznakę "Tarcza z Laurem" za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem może otrzymać absolwent, który spełnił przynajmniej jeden z następujących warunków:

a) na świadectwie ukończenia szkoły otrzymał oceny celujące, bardzo dobre lub dobre oraz średnią łączną ocen minimum 5,0, uzyskał najwyższą ocenę z zachowania oraz w klasach 4-7 przynajmniej trzykrotnie otrzymał świadectwo z wyróżnieniem,
b) został laureatem konkursu na szczeblu wojewódzkim oraz na świadectwie ukończenia szkoły otrzymał średnią ocen co najmniej 4,4 i co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
c) na świadectwie ukończenia szkoły otrzymał średnią ocen co najmniej 4,4 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania i spełnił jeden z wymienionych warunków: - został "Sportowcem Roku", - zdobył medal na mistrzostwach Polski w swojej kategorii wiekowej
d) Dyrektor Szkoły ma prawo decydować o przyznaniu odznaki w przypadku szczególnych osiągnięć na rzecz środowiska nie wymienionych powyżej.

2. Odznakę "Tarcza z Laurem" przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek nauczyciela-wychowawcy po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

3. Odznaka "Tarcza z Laurem" swym kształtem zbliżona jest do tarczy szkolnej. Z prawej strony, w górnej jej części znajduje się napis "Chorzów", w dolnej cyfra "5", z lewej strony połowa otwartej książki. Na obrzeżu książki u dołu i po lewej stronie znajduje się rysunek liści laurowych. Odznaka wykonana jest z metalu.

Wymiary odznaki:
wysokość tarczy – 22 mm,
szerokość tarczy u góry – 22 mm,
szerokość całkowita książki u góry – 10 mm,
szerokość całkowita u dołu – 9 mm.

4. Absolwent szkoły podstawowej wyróżniony odznaką "Tarcza z Laurem" otrzymuje dyplom potwierdzający przyznanie takiej odznaki.

5. Na dyplomie w górnym lewym rogu umieszczony jest wzór odznaki, poniżej tekst:

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 5
z Oddziałami Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego
w Chorzowie
przyznaje uczennicy/uczniowi
..........................................

(imię i nazwisko)
odznakę
"Tarcza z Laurem"
za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem

6. W prawym dolnym rogu umieszczony jest podpis Dyrektora Szkoły, pośrodku okrągła pieczęć Szkoły z godłem państwowym, w otoku napis "Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Chorzowie", poniżej miejsce i data wydania dyplomu.

7. Absolwent szkoły wyróżniony odznaką "Tarcza z Laurem" ma prawo noszenia odznaki.

8. Odznakę nosi się na lewej piersi.

9. Wydawanie odznaki oraz dyplomy podlegają ścisłej ewidencji, którą prowadzi dyrekcja szkoły.

Regulamin wchodzi w życie na podstawie Zarządzenia nr 25/2020/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie.

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES