^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN NR 1


REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE

 

§ 1


Ilekroć w Regulaminie Rady Pedagogicznej jest mowa o:
1) Dyrektorze Szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie,
2) Przewodniczącym lub Przewodniczącym Rady należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie,
3) Radzie Pedagogicznej lub Radzie – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie,
4) Członku Rady Pedagogicznej - należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie,
5) Nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie,
6) Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć Radę Rodziców działającą przy  Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie,
7) Samorządzie Uczniowskim - należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski działający w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie,
8) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie.

§ 2

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki uczniów Szkoły.

2. W skład Rady wchodzą wszyscy Nauczyciele zatrudnieni w Szkole bez względu na wymiar zatrudnienia.

§ 3

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.


§ 4

W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez Przewodniczącego  lub członków Rady Pedagogicznej.

§ 5

Rada Pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące, opiniodawcze i wnioskodawcze.

§ 6

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie Planu Pracy Szkoły,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) ustalanie – po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców szczegółowych zasad systemu oceniania obowiązujących w Szkole,
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
6) uchwalanie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności.

§ 7

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału Nauczycielom stałych obowiązków i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych lub niepłatnych zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,
3) Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły,
4) projekt planu finansowego Szkoły,
5) tematykę wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,
6) wnioski wychowawców oddziałów oraz innych pracowników Szkoły w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar,
7) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie Nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
8) powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły i innych stanowisk kierowniczych w Szkole oraz odwoływanie z tych stanowisk,
9) Regulamin Rady Pedagogicznej oraz Kryteria przyznawania nagród Dyrektora dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie.

§ 8

Organizacja wewnętrzna Rady Pedagogicznej:
1) Rada powołuje w zależności od potrzeb stałe lub doraźne zespoły lub komisje, których działalność może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności Szkoły i pracy nauczycieli,
2) pracą zespołu, komisji kieruje przewodniczący powołany przez Radę Pedagogiczną lub komisję na wniosek Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
3) komisja, zespół składa na zebraniu plenarnym sprawozdanie z wyników swojej pracy, formułując opinie lub wnioski do zatwierdzenia przez Radę.

§ 9

1. Przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:
1) prowadzenia posiedzenia Rady, przy czym na wniosek Przewodniczącego posiedzenie może prowadzić wicedyrektor Szkoły,
2) udzielania lub odbierania głosu członkom Rady oraz zapraszanym gościom,
3) realizacji uchwał Rady,
4) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego Szkoły,
5) oddziaływania na postawę Nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
6) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności Nauczycieli,
7) zapoznawania Rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji,
8) analizowania stopnia realizacji uchwał Rady.

2.Przewodniczący Rady Pedagogicznej ma prawo przerwać oraz wznowić zebranie.

3. Podczas długotrwałej nieobecności Przewodniczącego w sytuacjach koniecznych posiedzenie Rady Pedagogicznej może zwołać wicedyrektor Szkoły.

§ 10

1. Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:
1) czynnego uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach, szkoleniach i pracach Rady lub komisji, do których został powołany (nieusprawiedliwiony brak udziału w posiedzeniach, szkoleniach i pracach Rady lub komisji skutkuje karą porządkową),
2) uczestniczenia w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli,
3) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych Zarządzeń Dyrektora,
4) realizowania uchwał Rady,
5) składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,
6) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady,
7) przestrzegania tajemnicy służbowej dotyczącej działalności Szkoły,
8) zapoznawania się z protokołami posiedzenia,
9) zgłoszenia nieobecności na posiedzeniu, szkoleniu, komisji itp. Rady Pedagogicznej Dyrektorowi Szkoły bądź jego zastępcy, Przewodniczący zaznacza na liście obecności uwagę o usprawiedliwieniu bądź  nieusprawiedliwieniu nieobecności Nauczyciela,
10) obecności w Szkole podczas zebrań z rodzicami uczniów (prawnymi opiekunami) zgodnie z obowiązującym harmonogramem,
11) zapoznawania się na bieżąco ze zmianami w planie lekcyjnym, zastępstwami doraźnymi oraz zmianami w harmonogramie dyżurów i dyżurami zastępczymi,
12) podpisywania wszelkiej dokumentacji szkolnej (protokoły, komunikaty, zarządzenia, listy obecności i inne).

2. Członek Rady Pedagogicznej ma prawo:

1) wnosić uwagi lub wnioski do protokołów z posiedzeń Rady lub komisji oraz innych protokołowanych zebrań,
2) wnioskować do protokolanta o wpisanie jego głosu, wniosku, uwagi itp. do protokołu,
3) do wglądu do protokołów, robienia z nich notatek i odpisów, przy czym zabrania się kserowania protokołów jako dokumentów szkolnych,
4) wnioskować pisemnie lub ustnie do Dyrektora Szkoły o zwolnienie go z obowiązku uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w sytuacji kiedy Szkoła nie jest jego pełnoetatowym miejscem zatrudnienia lub liczba godzin zatrudnienia nie przekracza 0,5 etatu. Zwolnienie Nauczyciela z obowiązku uczestniczenia w posiedzeniach Rady nie zwalnia z obowiązku zaznajomienia się z protokołem z posiedzenia Rady oraz przestrzegania ustaleń z posiedzenia itp.,
5) składać uwagi i wnioski do regulaminów wewnętrznych szkoły.

3. Nowozatrudniony członek Rady Pedagogicznej przed rozpoczęciem pracy musi zapoznać się z regulaminami obowiązującymi w szkole i podpisać oświadczenie, że zna ich treść.

§ 11

1. Posiedzenia Rady mogą być organizowane z inicjatywy Przewodniczącego Rady Pedagogicznej, na wniosek organu prowadzącego Szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

2. Posiedzenia plenarne Rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu roku szkolnego w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb Szkoły.

3. Zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej dokonuje Dyrektor Szkoły najpóźniej na 7 dni przed jej odbyciem, w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zwołanie posiedzenia Rady w terminie krótszym jednak nie wcześniej niż 3 dni przed.

4. Posiedzenia Rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym. W tym celu:
1) Dyrektor Szkoły na podstawie Zarządzenia, które ukazuje się co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem posiedzenia, skraca czas trwania zajęć edukacyjnych oraz przerw międzylekcyjnych w dniu posiedzenia Rady Pedagogicznej,
2) wychowawcy oddziałow mają obowiązek niezwłocznie poinformować uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o Zarządzeniu. Rodziców (prawnych opiekunów) należy poinformować w formie elektronicznej.
3) organizowanie posiedzenia Rady w czasie pozalekcyjnym nie dotyczy Nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej, ze względu na godziny pracy świetlicy.

5. W przypadku braku sprzeciwu członków Rady Pedagogicznej w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zwołanie posiedzenia Rady w czasie zajęć lekcyjnych (edukacyjnych), przy czym każdy członek Rady musi zostać zaznajomiony z porządkiem posiedzenia odpowiednio wcześniej poprzez dziennik elektroniczny.

6. Posiedzenie Rady Pedagogicznej prowadzi organ zwołujący, przy czym zapis ten nie dotyczy sytuacji, kiedy posiedzenie Rady zwołuje się na podstawie wniosku 1/3 członków Rady, wtedy posiedzenie Rady prowadzi jej Przewodniczący.

7. Przewodniczący Rady może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Rady, zaprosić na rozpatrzenie odpowiedniego punktu porządku posiedzenia Rady:
1) przedstawicieli Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego,
2) inne osoby z głosem doradczym.

8. Przewodniczący Rady w czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły może zwołać posiedzenie zdalne Rady Pedagogicznej za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej w terminie na 2 dni przed posiedzeniem. Rada Pedagogiczna może podejmować uchwały zdalnie. Z konferencji zdalnej Dyrektor Szkoły sporządza protokół w formie papierowej.

§ 12


Tryb podejmowania uchwał:

1) na posiedzeniach Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały, uchwały Rady obowiązują wszystkich Nauczycieli i uczniów Szkoły,

2) uchwały są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów (powyżej 50 %)  w obecności co najmniej połowy członków Rady,

3) za członków Rady uprawnionych do głosowania uważa się aktualnie pracujących Nauczycieli,

4) do liczby uprawnionych do głosowania nie wlicza się Nauczycieli:
 a) korzystających z urlopu macierzyńskiego, zdrowotnego, wychowawczego, dla poratowania zdrowia;
 b) Nauczycieli nowozatrudnionych uczestniczących w posiedzeniach Rady Pedagogicznej odbywających się w sierpniu, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w którym rozpoczynają pracę,

5) głosowanie nad przyjęciem uchwały może odbywać się w trybie jawnym lub tajnym, przy czym tryb głosowania nad uchwałą ustala się w głosowaniu jawnym,

6) uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów,

7) podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składają się: cyfry arabskie kolejnego numeru uchwały licząc od początku roku szkolnego łamane przez rok szkolny podjęcia uchwały,

8) w uchwale podaje się podstawę prawną upoważniającą Radę do jej podjęcia,

9) uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady i protokolant,

10) uchwały Rady sporządza się pismem komputerowym i przechowuje w formie  wydrukowanej w księdze protokołów,

11) w czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Rada Pedagogiczna może podejmować uchwały zdalnie za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej, o sposobie głosowania za każdym razem informuje Dyrektor Szkoły na 2 dni przed posiedzeniem.

§ 13

Nagrywanie posiedzeń Rady Pedagogicznej na sprzęcie audiowizualnym, dyktafonie, telefonie komórkowym itp. jest zabronione, chyba, że Przewodniczący Rady wyraził na to zgodę.

§ 14


1. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor Szkoły zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór.

§ 15

1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane przez protokolanta, który jest jednocześnie członkiem Rady,

2. Protokół powinien zawierać:
1) termin i miejsce posiedzenia,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia /quorum/,
3) listę innych uczestników posiedzenia,
4) przyjęty porządek obrad,
5) opis spraw podejmowanych na posiedzeniu,
6) treść podjętych uchwał,
7) załączniki do protokołu,
8) podpisy prowadzącego i protokolanta.

3. Protokół jest tworzony pismem komputerowym (czcionka typu Times New Roman o rozmiarze 12, strony są numerowane) w terminie do 7 dni od daty posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może wydłużyć czas na sporządzenie protokołu, na wniosek protokolanta.

4. Protokół z posiedzenia Rady wraz z listą obecności jej członków podpisuje Przewodniczący Rady i protokolant.

5. Członkowie Rady zobowiązani są w terminie do 7 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią, podpisania protokołu i zgłoszenia ewentualnych poprawek Przewodniczącemu.

6. Rada Pedagogiczna na następnym posiedzeniu może zdecydować o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.

7. W przypadku posiedzenia zdalnego Rady Pedagogicznej Dyrektor zabezpiecza dokumentację głosowania, która przechowywana jest w dokumentacji papierowej. Protokół z posiedzenia zdalnego Rady Pedagogicznej podpisuje Przewodniczący posiedzenia wraz z protokolantem, którego wyznacza przewodniczący.

§ 16

1. Podstawowym dokumentem działalności Rady jest księga protokołów. Podpisaną przez Dyrektora Szkoły zaopatruje się w klauzulę – „Księga zawiera protokoły sporządzone pismem  komputerowym, obejmujące okres pracy Rady Pedagogicznej od dnia ....do dnia....”.

2. Każda strona protokołu jest parafowana przez Przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz protokolanta.

3. Księga protokołów jest udostępniana Nauczycielom na terenie Szkoły, upoważnionym osobom zatrudnionym w organach prowadzących Szkołę i sprawujących  nadzór pedagogiczny.

4. Księga protokołów jest wyłożona do wglądu dla Nauczycieli w pokoju nauczycielskim w dni pracy Szkoły od godz. 8.00 do 15.00, a następnie jest zabezpieczona przez Sekretarza Szkoły w miejscu wskazanym przez Dyrektora Szkoły.

Regulamin zatwierdzony uchwałą  Rady Pedagogicznej dnia 23 listopada 2017 roku.

Wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie nr 8/2017/2018 dnia 30 listopada 2017 r. ze zmianami: Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 1 kwietnia 2020 r. nr 29/2019/2020

 

 

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES