^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU PRYMUSA SZKOŁY


§ 1


1. Prymusa szkoły wybiera się spośród uczniów klas ósmych. Wychowawca każdego oddziału typuje spośród uczniów swojej klasy jednego kandydata do tytułu Prymusa Szkoły i uzasadnia swój wybór.

2. Prymusem Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi może zostać uczeń, który spełnił następujące warunki:
a) uzyskał w klasie ósmej średnią ocen co najmniej 5,3 (bez oceny dostatecznej) i wzorowe zachowanie. W przypadku wyboru Prymusa Szkoły przed ustaleniem oceń końcowych należy kierować się uzyskanymi przez ucznia ocenami za pierwsze półrocze klasy ósmej,
b) w klasach 4-7 otrzymał przynajmniej trzy razy świadectwo z wyróżnieniem,
c) posiada osiągnięcia w konkursach przedmiotowych lub znaczące sukcesy sportowe,
d) posiada inne szczególne osiągnięcia,
e) działał na rzecz klasy lub szkoły.

§ 2

1. W wyborze Prymusa Szkoły uczestniczą wychowawcy klas ósmych oraz jeden przedstawiciel dyrekcji szkoły.

2. Spośród kandydatów wskazanych do tytułu Prymusa Szkoły wybiera się jednego w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W sytuacji równej liczby głosów dla kandydatów, przeważa głos przedstawiciela dyrekcji.

Regulamin wchodzi w życie na podstawie Zarządzenia nr 25/2020/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie.

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES