^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN NR 2

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE

 

PODSTAWA PRAWNA

 

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379).


2. Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2017r. poz. 59 – art. 85 ust. 3 i 4).


3. Statut Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie.

 

§1


Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1. Samorządy Klasowe,
2. Rada Młodzieżowa.

 

§2


1. Samorząd Klasowy wybierają uczniowie klasy w wyborach tajnych i bezpośrednich.
2. Samorząd Klasowy składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Skarbnika Klasowego.
3. Kandydatami do Samorządu Klasowego (w liczbie co najmniej czterech) są uczniowie oddziału, zgłaszani przez uczniów danego oddziału.
4. Kandydaci z największą liczbą głosów zostają odpowiednio Przewodniczącym Samorządu Klasowego, Zastępcą Przewodniczącego i Skarbnikiem Klasowym.
5. Wybory przeprowadzane są na początku roku szkolnego.
6. Kadencja Samorządu Klasowego trwa jeden rok.
7. Organizacją wyborów zajmuje się wychowawca klasy.
8. Samorząd Klasowy ma za zadanie współpracować z wychowawcą w działalności pozalekcyjnej klasy i współdziałać z Radą Młodzieżową, przy realizacji jej programu, przez angażowanie członków społeczności klasowej.


§3


1. Radę Młodzieżową wybiera Samorząd Uczniowski spośród uczniów Szkoły, w wyborach równych, tajnych i bezpośrednich.
2. W skład Rady Młodzieżowej wchodzi:
  1) Przewodniczący,
  2) Zastępca Przewodniczącego,
  3) Pozostali członkowie Rady w liczbie od 6 do 14 osób (maksymalna liczba członków Rady jest proporcjonalna do ilości uczniów na danym etapie edukacyjnym i stanowi: do 4 uczniów edukacji wczesnoszkolnej, do 6 uczniów w przedziale klas IV-VIII oraz do 2 uczniów gimnazjum). W przypadku wątpliwości ostateczny skład Rady Młodzieżowej określają Opiekunowie w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
3. Wybory do Rady Młodzieżowej odbywają się na początku roku szkolnego, nie później niż do 15 października.
4. Datę wyborów  ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunami Samorządu Uczniowskiego.
5. Kadencja Rady Młodzieżowej trwa od dnia zakończenia wyborów i ogłoszenia ich wyników do końca roku szkolnego.
6. Kandydat do Rady Młodzieżowej zgłasza Opiekunowi Samorządu Uczniowskiego wolę uczestniczenia w wyborach.
7. Liczba kandydatów do Rady Młodzieżowej jest nieograniczona.
8. Kandydować może każdy uczeń, który w poprzednim roku szkolnym uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
9. Każdy kandydat ma prawo prowadzić na terenie szkoły swoją kampanię wyborczą, zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły oraz z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego.
10. Organizacją wyborów, ustaleniem i ogłoszeniem terminu składania kandydatur, ogłoszeniem listy kandydatów oraz ustaleniem i ogłoszeniem czasu kampanii wyborczych i dnia wyborów zajmują się Opiekunowie Rady Młodzieżowej.
11. Termin składania kandydatur oraz czas trwania kampanii wyborczej nie powinien być krótszy niż jeden tydzień.

 

§4


Kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów zostaje Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Młodzieżowej, a kandydat, który uzyskał drugi wynik wyborczy zostaje jego Zastępcą. Przewodniczącym oraz Zastępcą Samorządu Uczniowskiego nie może zostać uczeń edukacji wczesnoszkolnej.

 

§5


W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego lub jego Zastępcy z zajmowanej funkcji wyborów nie powtarza się. Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego lub jego Zastępcę wskazują spośród siebie pozostali członkowie Rady Młodzieżowej w porozumieniu z Opiekunami Samorządu Uczniowskiego.

 

§6


Przewodniczący Rady Młodzieżowej reprezentuje Radę Młodzieżową wobec innych organów Szkoły. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego kompetencje przejmuje Zastępca Przewodniczącego.

 

§7


Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli Opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

 

§8


Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie:
1. kontrolować zgodność działalności Samorządu Uczniowskiego i Rady Młodzieżowej z postanowieniami Statutu Zespołu,
2. pomagać Radzie Młodzieżowej i jej komisjom w rozwiązywaniu problemów związanych z ich działalnością,
3. współdziałać z Radą Młodzieżową w realizacji jej działalności programowej,
4. na bieżąco konsultować z Dyrektorem Szkoły działalność Samorządu Uczniowskiego.

 

§9


Członkowie Rady Młodzieżowej mają za zadanie:
1. swoją postawą godnie reprezentować społeczność uczniowską,
2. reprezentować interesy uczniów,
3. współorganizować życie kulturalne szkoły
4. włączać się w akcje charytatywne organizowane w szkole i zachęcać do udziału innych uczniów,
5. pomagać w rozwijaniu zainteresowań społeczności uczniowskiej,
6. dbać o dobre postrzeganie szkoły i reprezentować jej interesy w środowisku lokalnym.

 

§10


1. Organy Samorządu mogą przedstawiać Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1) prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, jak również prawa do konsultowania ewentualnych zmian,
  2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3) prawa do organizacji życia szkolnego, do zachowania właściwych proporcji między obowiązkami szkolnymi, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
w szczególności przez przedstawianie propozycji do kalendarza imprez i uroczystości szkolnych,
  4) prawa do redagowania i wydawania gazetek szkolnych, i szkolnych stron internetowych, realizowanych w porozumieniu z Radą Młodzieżową. Odpowiedzialność za treść zawartą w ww. wydawnictwach ponoszą Opiekunowie Rady Młodzieżowej,
  5) prawa do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rekreacyjnej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, w porozumieniu
z Dyrektorem Szkoły i Opiekunami Samorządu Uczniowskiego.
  6) prawa do przedstawienia Dyrektorowi Szkoły kandydatury nauczyciela na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
2. W uzasadnionym przypadku Przewodniczący Rady Młodzieżowej ma prawo przedłożyć Dyrektorowi Szkoły wniosek o zmianę Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

§11


W uzasadnionym przypadku, jeśli członek Rady Młodzieżowej swoim zachowaniem nie stanowi przykładu dla innych uczniów, nie wywiązuje się z przydzielonych mu zadań lub nie wykazuje aktywności przy organizacji życia kulturalnego szkoły,  Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego po konsultacji z Dyrektorem Szkoły mogą go odwołać, a na jego miejsce przyjąć kolejną osobę.

 

§12


Wszelkie przedsięwzięcia oraz inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i Rady Młodzieżowej powinny być konsultowane na bieżąco z Opiekunami Samorządu Uczniowskiego.

§13


Środki finansowe przeznaczone na swoją działalność Samorząd Uczniowski uzyskuje z:
1. dotacji Rady Rodziców
2. dochodów z imprez szkolnych współorganizowanych przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.


§14


1. Wnioski o zmiany w brzmieniu Regulaminu ma prawo wnosić do Samorządu Uczniowskiego Dyrektor Szkoły, Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub Samorządy Klasowe.

2. Ewentualne zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego zatwierdza Dyrektor Szkoły w terminie do dwóch tygodni od ich zgłoszenia.

 

§15


Wchodzi w życie  Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego  nr 1/2018/2019  dnia 3 września 2018 r.

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES