^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

PROCEDURY UMIESZCZANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI NA STRONY WITRYNY INTERNETOWEJ www.sp5.chorzow.pl

 


1. Cel wprowadzenia procedury:
przekazywanie informacji o działalności szkoły oraz promocja szkoły w środowisku lokalnym.
2. Zakres stosowania procedury:
procedurze podlegają informacje dotyczące wydarzeń z działalności szkoły istotne z punktu widzenia jej funkcjonowania i promocji.
3. Przedmiot procedury:
przedmiotem procedury jest uregulowanie sposobu przekazywania tekstów oraz przestrzeganie ochrony danych osobowych uczniów w informacjach umieszczanych na stronie internetowej szkoły.
4. Przez dane osobowe ucznia rozumie się: imię i nazwisko, opis osiągnięć, wyróżnień, relacje z udziału w uroczystościach, konkursach, turniejach, imprezach szkolnych i pozaszkolnych, zawodach sportowych organizowanych w Szkole i poza nią, a także zdjęcia z wizerunkiem ucznia.
5. Do przestrzegania procedury zobowiązani są:
nauczyciele zatrudnieni w Skole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie, Dyrekcja Szkoły, administrator strony internetowej.
6. Wychowawcy klas na początku każdego etapu edukacyjnego zobowiązani są, na podstawie Karty Ucznia, do dostarczenia w sekretariacie Szkoły listy uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) nie wyrażają zgody na zamieszczanie danych osobowych dziecka. Na tej podstawie administrator strony nie umieszcza imienia i nazwiska oraz zdjęcia ucznia w informacjach dotyczących osiągnięć, wyróżnień, udziału w zawodach i konkursach.
7. Wykaz uczniów, których dane osobowe nie mogą pojawić się na stronie internetowej, znajduje się w sekretariacie Szkoły. W ciągu roku szkolnego lista jest na bieżąco aktualizowana przez wychowawców klas, którzy niezwłocznie przekazują stosowną informację do sekretariatu.
8. Organizatorzy konkursów, imprez i uroczystości szkolnych (w tym trenerzy i nauczyciele wychowania fizycznego) obowiązani są do zapoznania się z listą nazwisk uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) nie wyrażają zgody na publikowanie w internecie danych swoich dzieci, a następnie do dostarczania zdjęć tylko uczniów w planie ogólnym.
9. Dostęp do listy uczniów, których danych osobowych zgodnie z wolą rodziców (opiekunów prawnych) nie wolno publikować w internecie, posiada sekretariat Szkoły, administrator strony internetowej, wychowawcy i do wglądu nauczyciele wymienieni w punkcie 8.
10. Sposób przekazywania informacji na stronę witryny internetowej Szkoły:
1) nauczyciel chcący umieścić informację przekazuje ją drogą elektroniczną do dyrekcji Szkoły zgodnie z odpowiednim zakresem czynności Dyrektora i wicedyrektorów. Nauczyciel uprzednio sprawdza, czy dane osobowe tych uczniów mogą być zamieszczone w sieci. Do zdjęć powinny być dołączone imiona i nazwiska uczniów;
2) Dyrektor i wicedyrektorzy zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków sprawdzają pod względem merytorycznym przygotowane do umieszczenia na stronie internetowej Szkoły wiadomości/informacje i następnie przekazują do administratora szkolnej strony internetowej;
3) Administrator umieszcza informację na stronie internetowej Szkoły;
4) Administrator ma prawo redagowania tekstu pod wymogi strony internetowej;
5) Zobowiązuje się przewodniczących zespołów przedmiotowych do wyznaczenia nauczycieli odpowiedzialnych za bieżące dostarczanie informacji tekstowych oraz zdjęć prezentujących imprezy i wydarzenia oraz osiągnięcia uczniów, nauczycieli istotne z punktu widzenia promocji Szkoły.
Załącznikiem do niniejszego dokumentu jest wzór Karty Ucznia   

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES