^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

Karta Ucznia - plik do pobrania

 


KARTA UCZNIA

klasa…………………                                                                                     data, Chorzów…....……….............…

 

1.Dane osobowe ucznia

Nazwisko i imiona ucznia

Data i miejsce urodzenia

PESEL

Adres zamieszkania ucznia

 

2. Dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych)

 

Dane osobowe matki/opiekuna prawnego

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

Numer telefonu

Adres e-mail

Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

Numer telefonu

Adres e-mail

3. Upoważnienia i zgody udzielone przez rodziców (prawnych opiekunów)

WYRAŻAM LUB NIE WYRAŻAM ZGODY

(W ODPOWIEDNIE MIEJSCE PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X)

TAK

NIE

Udział w zajęciach pozalekcyjnych.

Udział w konkursach i zawodach odbywających się poza terenem szkoły.

Udział w wycieczkach klasowych oraz wyjazdach organizowanych przez szkołę.

Udział w wyjściach organizowanych przez szkołę do kin, teatrów, muzeów, placówek kulturalnych.

Dokonywanie niezbędnych czynności przez pielęgniarkę szkolną w zakresie pełnionych przez nią funkcji, w tym zwłaszcza udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Fotografowanie dziecka i zamieszczanie wykonanych zdjęć w budynku szkoły, w prasie lokalnej i na stronie internetowej szkoły.

Zamieszczanie danych ucznia w budynku szkoły i na stronie internetowej poprzez publikowanie jego imienia i nazwiska, opis osiągnięć, wyróżnień, relacji z udziału w uroczystościach, konkursach, turniejach, imprezach szkolnych i pozaszkolnych, zawodach sportowych organizowanych w szkole i poza nią.

Na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 4. Zobowiązanie rodziców (opiekunów prawnych)

Zobowiązuję się do zapoznania z udostępnionymi na stronie internetowej szkoły www.sp5.chorzow.pl dokumentami (zakładka Dokumenty):

  1. Przedmiotowymi systemami oceniania w szkole,
  2. Statutem Szkoły Podstawowej nr 5 im. J. Kusocińskiego wraz z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów,
  3. Procedurą nr 2 organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  4. Zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego,
  5. procedurami i regulaminami obowiązującymi w szkole.

Podpis rodziców (prawnych opiekunów)

Imię i nazwisko

Czytelny podpis

 

 

Uzyskane dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych w zakresie objętym kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami. Wyrażającemu zgodę przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz danych swojego dziecka, jak również prawo do ich poprawiania - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dokument wewnętrzny Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES