^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN NR 3

REGULAMIN RADY RODZICÓW

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców i może działać w każdej szkole. Rada Rodziców może występować do Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. W szczególności zaś istotny jest udział Rady Rodziców w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły, pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły, współudział wrealizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych Szkoły, organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym.

Rada Rodziców może uczestniczyć w planowaniu wydatków Szkoły ipodejmować działalność na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo–wychowawczą.

Gromadzenie własnych funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i ich wydatkowanie winno być określone regulaminem Rady Rodziców. Rada Rodziców sama opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

§ 2

PODSTAWA PRAWNA REGULAMINU RADY RODZICÓW

Na podstawie ustawy z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2016 r., poz. 1010), ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity, 2016 r., poz. 1943) w Szkole Podstawowej nr 5 w Chorzowie działa Rada Rodziców.

Zasady i regulamin Rady Rodziców uchwala sama Rada. Ustawa określa także kompetencje Rady Rodziców. Są to głównie kompetencje opiniodawcze i wnioskodawcze (Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkolnych) a także kompetencje stanowiące w zakresie zasad wydatkowania funduszy Rady Rodziców. Rada Rodziców chcąc wspierać działalność statutową Szkoły, może gromadzić fundusze zdodatkowych składek rodziców oraz innych źródeł.

§ 3

NAZWA REPREZENTACJI RODZICÓW

Reprezentacja ogólna rodziców uczniów Szkoły nosi nazwę: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie.

§4

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły, a także wnioskowanie do innych organów Szkoły wtym zakresie spraw, a także działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Szkoły.

Do zadań i kompetencji Rady Rodziców należy:

• Uchwalanie Regulaminu Rady Rodziców lub zmian w regulaminie.

• Uchwalenie propozycji wysokości składek rodziców poszczególnych uczniów Szkoły.

Gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności Szkoły, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy.

• Wyrażenie opinii o pracy nauczycieli podczas dokonywania przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego.

• Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

• Wybór firmy ubezpieczeniowej ze skutkiem dla uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

• Występowanie z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły do Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego Szkolę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą i innych organów Szkoły.

Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły.

Zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami Szkoły rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły, wśród nich zaś:

znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno–wychowawczych w Szkole i oddziale,

• uzyskiwanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów lub trudności,

• znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

uzyskiwania porad w sprawie wychowaniai dalszego kształcenia swych dzieci,

wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły.

§ 5

ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW RADY RODZICÓW

• Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców oddziału.

• Zebranie rodziców wybiera tajnie spośród siebie Oddziałową Radę Rodziców składającą się z 3 osób, tak aby można było utworzyć funkcje przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

• Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Rady Oddziału jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie postanowi inaczej. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.

Rada Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie:

• Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców,

• Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.

• Najwyższą władzą ogółu rodziców jest Rada Rodziców. Zebranie Rady Rodziców zwoływane są nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

Prezydium Rady Rodziców składa się conajmniej z 10i nie więcej niż 13 członków tak, aby można było wyłonić funkcję przewodniczącego, zastępców przewodniczącego, sekretarza oraz siedmiu członków Prezydium. Prezydium dokonuje ukonstytuowania na swoim pierwszym posiedzeniu.

• Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 osób nie więcej jednak niż 5 osób. Co najmniej jeden członek Komisji Rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają przewodniczącego izastępcę przewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu.

• Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje oraz zespoły robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodzicówispośród innych rodziców dla wykonywania określonych zadań.

• Kadencja Rady Rodziców kończy się w momencie powołania nowej Rady.

§ 6

WYBORY DO ODDZIAŁOWYCH RAD RODZICÓW

Wybory będą przeprowadzone na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. W wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

§ 7

ZADANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

• Przeprowadzenie okresowych kontroli regulaminowej i finansowej Rady Rodziców.

• Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów ich usunięcia.

• Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na zebraniu Rady Rodziców.

Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał i przedsięwzięć Rady Rodziców, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Rady Rodziców.

§ 8

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW I JEJ ORGANY WEWNĘTRZNE

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% regulaminowego składu organu.

• Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.

Uchwały są protokołowane w protokole Rady Rodziców oraz podawane do publicznej wiadomości po zatwierdzeniu protokołu przez przewodniczącego. Za protokół Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz Prezydium Rady.

§ 9

WYBORY DO RADY RODZICÓW

• Wybory do Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym, wybory do Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym.

• Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie swoją zgodę na kandydowanie.

• Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów prawomocnego zebrania wyborczego.

• Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

• Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na swoim pierwszym posiedzeniu.

• Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców zwoływane jest nie później niż do 15 października.

• Ustala się następujący porządek obrad zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:

• jawne wybory przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania jak: komisja regulaminowa, komisja uchwał iwniosków, komisja wyborcza,

• sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,

• sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu organowi,

informacja Dyrektora Szkołyo stanie organizacyjnym ifunkcjonowaniu Szkoły,

• ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły,

• plenarna dyskusja,

• uchwalenie wniosków do działalności Rady Rodziców,

• wybór nowych organów Rady Rodziców,

• ogłoszenie wyników wyborów,

• wolne głosy i wnioski.

§ 10

RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW I JEJ ORGANÓW

Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium Rady Rodziców. Prezydium składa się od 10 do 13 osób w tym z przewodniczącego Rady Rodziców, zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, członka.

• Posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż 4 razy w roku szkolnym, a jego terminjest podawany do publicznej wiadomości.

• Zebranie Rady Rodziców może być także zwołane w każdym czasie na wniosek Oddziałowych Rad Rodziców zco najmniej dwóch klas, na wniosek Dyrektora Zespołu i Rady Pedagogicznej złożony do Prezydium Rady.

• Do zadań przewodniczącego Rady Rodziców należy:

• reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,

• kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą,

• przygotowanie zebrań Rady Rodziców,

• prowadzenie zebrań Rady Rodziców,

• opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz zplanem finansowym na dany rok szkolny,

• podpisywanie dokumentów Rady Rodziców, a w szczególności uchwał oraz opinii i dokumentów wymaganych aktami prawnymi wymagającymi opinii, stanowiska lub zgody Rady Rodziców,

• monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,

• informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,

• podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,

• reprezentowanie Rady Rodziców w czasie prac komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły.

W razie nieobecności przewodniczącego Rady Rodziców, powyższe obowiązki pełni jego zastępca.

• Do zadań sekretarza Rady Rodziców należy:

• zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,

• protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,

• zawiadomienie o zebraniu wszystkich przedstawicieli Rad Oddziałowych,

• prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium.

• Do zadań Skarbnika Rady Rodziców należy:

• prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,

• wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowej.

• Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców.Członek Rady Rodziców ma prawo do:

• czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,

• składania wniosków i projektów uchwał,

• udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisji powołanych przez Radę Rodziców.

§11

DZIAŁALNOŚĆ PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż cztery razy w roku szkolnym. Na posiedzenia Prezydium zaprasza się Dyrektora Szkoły i inne osoby.

 W przypadku, gdy nieobecność na posiedzeniach Prezydium wyniesie 50% w skali danego roku szkolnego, członek Prezydium może zostać odwołany po zakończeniu tegoż roku szkolnego. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w § 8 tego regulaminu.

 § 12

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI REWIZYJNEJ

Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zebrać się także zwłasnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Rady Rodziców, Oddziałowych Rad Rodziców, dowolnej grupy rodziców liczącej nie mniej niż 10 osób. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane na posiedzeniu Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały ozwołanie Komisji rewizyjnej.

§ 13

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI DORAŹNYCH

Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców jak komisje problemowe czy zespoły robocze, wnikają zpotrzeby realizacji zadań jakich się te zespoły podjęły.

§ 14

CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ

Zebrania rodziców poszczególnych oddziałów odbywają się z inicjatywy samych rodziców, Oddziałowej Rady Rodziców lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań rodziców danego oddziału nie może być mniejsza od liczby zebrań zaplanowanych przez dyrekcję Szkoły.

§ 15

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie działalności statutowej Szkoły z następujących źródeł:

• ze składek rodziców,

• z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się Prezydium Rady,

• z dodatkowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły.

§ 16

WYSOKOŚĆ SKŁADEK

• Wysokość składek rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na zebraniu Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu i jej wnoszenia przez każdego zrodziców.

• Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Rada Rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców. Rada Rodziców może teżcałkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżka składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawcy oddziałów.

§ 17

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW

• Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie Preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny…, zatwierdzonego każdorazowo przez Radę Rodziców.

• Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym Ramowym preliminarzem wydatków Rady Rodziców.

Ramowy Preliminarz wydatków Rady Rodziców

• Wydatkowanie środków pochodzących ze składek rodziców odbywa się następująco:

20% środków zebranych przez rodziców danego oddziału jest do dyspozycji oddziału, Oddziałowa Rada Rodziców decyduje o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje w porozumieniu zwychowawcą. Główne cele na jakie mogą być wydatkowane te środki to: dofinansowanie do imprez oddziałowych, wycieczek, biwaków, upiększania sali lekcyjnej, inne wydatki na rzecz całego oddziału.

Pozostałą część środków składki rodzicielskiej jest przekazywana do dyspozycji Prezydium Rady Rodziców.

• Wydatkowanie środków:

• Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej na następują  ce cele:

• dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,

sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,

• nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych, sportowych,

• sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu sportowego,

• zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,

• wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców,

• inne określone potrzeby szkoły,

• dofinansowanie celów ustalonych w punkcie 1,

• finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak przebudowa pracowni lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenia szkoły w określoną aparaturę, renowacja urządzeń sportowo–rekreacyjnych itp.,

lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych.

Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od życzeń czy wskazań celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku Prezydium Rady Rodziców w nie może wydatkować środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców.

§ 18

OBSŁUGA KSIĘGOWO–RACHUNKOWA ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY RODZICÓW

• Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców prowadzenia ksiąg oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszy zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem przyjmuje się księgową, która wykonuje pracę społecznie.

• Do bieżącej obsługi finansowej Rada Rodziców przyjmuje etatowego pracownika administracji szkoły, który wykonuje pracę społecznie.

Prezydium zakłada w banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.

§ 19

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły – Rada Rodziców zaprasza na swoje zebrania a Prezydium Rady na swoje posiedzenia regulaminowe Dyrektora Szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów Szkoły.

• Rada Rodziców przez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w §4 pkt.3 niniejszego regulaminu.

W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez Dyrekcję Szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną, Prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora Szkoły lub kierownictwa pozostałych organów Szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.

W przypadku konfliktów Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikających z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielenie wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia -Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego Szkołę.

§ 20

TRYB ODWOŁAWCZY

Członkowie oddziałowych Rad Rodziców, Prezydium Rady Rodziców jak i członkowie KomisjiRewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać.

§ 21

Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści:

RADA RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 5im. Janusza Kusocińskiego 41-500 Chorzów, ul. J. Ryszki 55

Zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców w dniu 3 października 2017 r.

Wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie nr 8/2017/2018 dnia 30 listopada 2017 r.

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES