^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

ZASADY PROWADZENIA PAPIEROWEJ DOKUMENTACJI SZKOLNEJ PRZEZ NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Rok szkolny 2017/2018I Wychowawcy klas edukacji wczesnoszkolnej zobowiązani są do założenia teczki wychowawcy klasowego.  W teczce powinny znaleźć się następujące dokumenty:

1.Tematy pogadanek.
2. Program profilaktyki i wychowawczy SP.
3. Plan pracy wychowawcy.
4. Karty ucznia.
5. Ruch uczniów po skończonych lekcjach.
6. Lista uczniów z telefonami kontaktowymi do rodziców.
7. Opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
8. Orzeczenia poradni specjalistycznych.
9. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych teczka musi znajdować się w miejscu zamkniętym, niedostępnym dla osób nieupoważnionych i udostępniona tylko nauczycielom uczących w danej klasie.

II Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne oraz indywidualne zakładają i prowadzą przez cały rok szkolny dzienniki zajęć, w których zapisują:

1. Program zajęć.
2. Tematy zajęć.
3. Frekwencję uczniów.
4. Postępy uczniów.

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES