^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN NR 7

 

DYPLOM WZOROWEGO UCZNIA W KLASACH 1-3Dyplom „Wzorowego Ucznia” jest wręczany przez Dyrektora Szkoły podczas akademii kończącej rok szkolny.

Dyplom jest nagrodą dla uczniów, którzy w ciągu roku szkolnego osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, a swoim zachowaniem wyróżniali się na tle klasy.

Tytuł „Wzorowego Ucznia” jest przyznawany na podstawie decyzji wychowawcy i pozostałych nauczycieli uczących w klasie oraz pracowników szkoły, a zatwierdzany decyzją Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w trakcie konferencji klasyfikacyjnej kończącej rok szkolny.

Dyplom „Wzorowego Ucznia” otrzymuje uczeń klasy pierwszej, który spełnia następujące warunki:

1. Realizuje zasady kontraktu klasowego dotyczącego zachowania się w grupie rówieśniczej i na terenie szkoły.

2. Nie spóźnia się na lekcje.

3. Podczas przerw nie krzyczy, nie biega, nie popycha innych; reaguje na upomnienia dyżurującego nauczyciela.

4. Systematycznie odrabia zadania domowe, przynosi potrzebne przybory szkolne, strój gimnastyczny, obuwie zamienne (brak negatywnych wpisów w zeszycie obserwacji i w dzienniku).

5. Wypełnia prośby i polecenia nauczyciela, nie przeszkadza na lekcji sobie i innym.

6. Stosuje zwroty grzecznościowe, dba o kulturę języka.

7. Otrzymał przynajmniej 87 punktów (dotyczy klas o zwiększonej liczbie godzin pływania i zwiększonej liczbie godzin wychowania fizycznego) lub przynajmniej 76 punktów (dotyczy oddziałów ogólnych edukacji wczesnoszkolnej) zachowania.

Dyplom „Wzorowego Ucznia” otrzymuje uczeń klasy drugiej, który spełnia kryteria klasy pierwszej oraz:

1. Aktywnie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego.

2. Przygotowuje na lekcje dodatkowe zadania, informacje z różnych źródeł wiedzy.

3. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce (brak punktów o niskiej wartości w dzienniku, np. 1, 2).

4. Kulturalnie i z szacunkiem zwraca się do kolegów i pracowników szkoły, nie używa wulgaryzmów.

5. Potrafi współdziałać w grupie – słucha innych, prezentuje swoje argumenty bez narzucania innym swego zdania.

Dyplom „Wzorowego Ucznia” otrzymuje uczeń klasy trzeciej, który spełnia kryteria klasy pierwszej i drugiej, a także:

1. Godnie reprezentuje klasę, szkołę w konkursach, turniejach, zawodach szkolnych lub pozaszkolnych.

2. Przyznaje się do błędów, nie kłóci się z innymi, nie jest agresywny w stosunku do innych, nie wyzywa, nie wyśmiewa, nie dokucza innym; potrafi przeprosić.

3. Dba o bezpieczeństwo własne i innych podczas wyjść i wycieczek.

4. Prawidłowo reaguje na krzywdę i przejawy zła.

5. Uczestniczy w akcjach organizowanych na rzecz innych.

6. Chętnie pomaga innym.


Regulamin  wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie nr 14/2017/2018 dnia 19 stycznia 2018 r.

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES