^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ ZE SZKOLNEGO FUNDUSZU POMOCY UCZNIOM (SFPU)

 

 

1. Szkolny Fundusz Pomocy Uczniom (SFPU) Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie zostaje utworzony w celu niesienia indywidualnej pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej oraz w sytuacjach losowych, bądź też wymagających wsparcia materialnego przeznaczonego na potrzeby uczniów.

 

2.Środki finansowe SFPU gromadzone są w oparciu o:

• składki uczniowskie w kwocie 2 zł od każdego ucznia w danym roku szkolnym,
• darowizny,
• inne.

 

3. Dla potrzeb obsługi SFPU Dyrektor Szkoły powierza wykonanie zadania nauczycielowi, który zostaje Opiekunem SFPU.

 

4. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej może złożyć rodzic bądź prawny opiekun ucznia, wychowawca klasy lub inny nauczyciel pobierając stosowny druk i składając go u opiekuna SFPU. Wniosek złożony przez rodzica/opiekuna prawnego opiniuje wychowawca klasy.


    
5. Wnioski rozpatruje Komisja ds. pomocy materialnej w składzie:

 

- wicedyrektor szkoły - przewodniczący

- opiekun SFPU

- pedagog szkolny.

 

6. Pracą Komisji ds. pomocy materialnej kieruje jej przewodniczący.

 

7. Komisja ds. pomocy materialnej rozpatruje wnioski w zależności od potrzeb.

 

8. Komisja rozpatruje wnioski o przyznanie pomocy materialnej kierując się kryteriami zawartymi w Ustawie o Pomocy Społecznej /Dz.U. z 2009 nr 175 poz. 1362/ z późn. zm. (sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność, bezrobocie, niepełnosprawność, długa choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego – zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm, narkomania, trudności po opuszczeniu zakładu karnego, klęska żywiołowa lub ekologiczna).

 

9. Pomoc finansowa z konta SFPU obejmuje:

• indywidualne dofinansowanie wycieczki, wyjścia do kina, teatru lub innych ośrodków kultury
• indywidualne dofinansowanie obozu sportowego organizowanego dla uczniów SP5
• wsparcie materialne przy organizacji szkolnych konkursów (nagrody i in.) lub innych służących dobru wspólnemu
• sytuacje wyjątkowe, losowe      

Wysokość przyznawanych kwot uzależniona jest od zasobności konta SFPU.

 

10. Decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy materialnej będzie wydana przez Komisję ds. pomocy materialnej m.in. na podstawie analizy sytuacji bytowej rodziny, którą opiniuje wychowawca klasy na dołączonym wniosku i/lub na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pedagoga szkolnego.

 

11.Przyznana kwota dofinansowania wypłacana jest wychowawcy lub innemu nauczycielowi na podstawie decyzji Komisji ds. pomocy materialnej przez referenta ds. finansowych. Wypłacana kwota dofinansowania zgodna jest z pisemną informacją z posiedzenia Komisji ds. pomocy materialnej dostarczoną przez opiekuna SFPU.


Opiekun SFPU:
Danuta Strzelecka

aktualizacja październik 2019 r.

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES