^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN NR 16

 

REGULAMIN  HALI  SPORTOWEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE

 

 

I.


1. Hala sportowa jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, nie dotyczy zajęć prowadzonych na podstawie umowy najmu lub innych za zgodą Dyrektora Szkoły.

2. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nimi w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczący. Za stan sprzętu odpowiada nauczyciel lub osoba wynajmująca halę.

3. Nauczyciel lub inna osoba prowadząca zajęcia przystępując do prowadzenia zajęć powinien sprawdzić czy hala oraz sprzęt znajdujący się w hali nie zagrażają bezpieczeństwu uczestników zajęć (codziennej kontroli musi podlegać stan drabinek, bramek do gry, konstrukcji przytrzymujących tablice z koszem - czy są dostatecznie przymocowane do podłoża).

4. Jeśli hala lub stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel lub osoba prowadząca zajęcia ma obowiązek przerwania zajęć i zgłoszenia Dyrekcji Szkoły występujących nieprawidłowości celem ich usunięcia.

5. Wadliwy sprzęt do ćwiczeń powinien być usunięty z hali lub zabezpieczony, aby uniemożliwić korzystanie z niego.

6. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać w obecności nauczyciela. Wszelkie uszkodzenia uczniowie oraz uczestnicy zajęć powinni niezwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia.

7. Uczniowie oraz uczestnicy zajęć powinni być przeszkoleni przez nauczyciela/osobę prowadzącą w zakresie umiejętności posługiwania się sprzętem sportowym oraz zapoznani z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w trakcie zajęć.

8. Nie należy wydawać uczniom lub uczestnikom zajęć sprzętu sportowego, który samowolnie i niewłaściwie użyty może stwarzać zagrożenie oraz nie dopuszczać do zajęć na boisku w czasie, gdy nie ma zapewnionego nadzoru.

9.  Uczniowie lub niepełnoletni uczestnicy zajęć przebywają w hali sportowej wyłącznie w obecności nauczyciela/osoby prowadzącej zajęcia. Nauczyciel/osoba prowadząca nie może pozostawić uczniów bez opieki.

10. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni strój i obuwie sportowe.

11. W czasie ćwiczeń należy zadbać o bezpieczeństwo wykonujących je uczniów - odpowiednio ubezpieczać przy wykonywaniu ćwiczeń zgodnie z wymaganiami programowymi, metodycznymi oraz doświadczeniem i wiedzą nauczyciela/osoby prowadzącej zajęcia - dostosowywać ćwiczenia do możliwości fizycznych ćwiczących.

12. Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia zobowiązany jest do wyłączania z zajęć lub ich części uczniów, których kondycja fizyczna i psychiczna w danym dniu nie gwarantuje zachowania pełnego bezpieczeństwa lub stan zdrowia budzi zastrzeżenia i kierowania na badania lekarskie lub do higienistki szkolnej (dotyczy uczniów szkoły w czasie godzin pracy higienistki).

13.  Po zakończonych zajęciach uczniowie/uczestnicy zajęć porządkują sprzęt i salę. Nauczyciel/osoba prowadząca sprawdza czy hala jest w należytym porządku, wyłącza zbędne oświetlenie, kontroluje czy zakręcono krany w umywalni.


II.


1. Hala sportowa jest administrowana przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Janusza kusocińskiego w Chorzowie.

2. Osobom fizycznym i grupom zorganizowanym hala udostępniona jest:

- od poniedziałku do piątku  w godz. 18.00 – 22.00,

- w soboty w godz. 14.00 – 22.0,

- w niedzielę grupy według harmonogramu.

3. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą kierownictwa szkoły w oparciu o harmonogram.

4. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.

5. Z hali sportowej korzystać mogą:

- grupy zorganizowane, liczba uczestników nie może przekroczyć 15 osób,

- kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

- zakłady pracy, instytucje, organizacje,

- osoby fizyczne,

- dzieci i młodzież do lat 18 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.


6. Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby:

- których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających i psychotropowych,

- z przeciwwskazaniami lekarskimi.


7. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:

- pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,

- założenie właściwego obuwia sportowego – tzw. „halówki” (czystego, niepozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.) nieużywanego na zewnątrz,

- używać piłki halowej,

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali,

- utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych,

- podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników (w tym dozorców) odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.


8. Przebywającym na terenie hali sportowej, szatni i obiektu szkolnego nie wolno:

- palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających i psychotropowych,

- wnosić i używać sprzętu niesportowego,

- wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej.


9. Osoba odpowiedzialna za grupę odpowiada za stan czystości i porządku w hali, szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.


10. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.


11. Kierownictwo obiektu może kontrolować zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień -  zakazać korzystania z hali sportowej.


12. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.


13. Podczas korzystania z hali zabrania się biegania po widowni, korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwa.


14. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.


15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.


16. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich uwagom i nakazom.


17. Kierownictwo hali sportowej zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali sportowej, a w sytuacjach nieprzestrzegania w.w. regulaminu lub łamania prawa, rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.


18. Zmiana stawek wymaga powiadomienia zainteresowanych stron oraz podpisania aneksu do umowy najmu.


19. W sprawach skarg, wniosków  i zażaleń należy zwracać się do kierownictwa nadzorującego halę sportową tj. Dyrektora Szkoły lub Kierownika Gospodarczego Szkoły.Wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie nr 16/2017/2018 dnia 16 lutego 2018 r.

 

 

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES