^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN NR 17

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL GIMNASTYCZNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIEI.


1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, nie dotyczy zajęć prowadzonych na podstawie umowy najmu lub innych, za zgodą Dyrektora Szkoły.


2. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nimi w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczący. Za stan sprzętu odpowiada nauczyciel lub osoba wynajmująca salę.


3. Nauczyciel/osoba prowadząca przystępując do prowadzenia zajęć powinien sprawdzić czy sala oraz sprzęt znajdujący się na sali nie zagrażają bezpieczeństwu uczestników (codziennej kontroli musi podlegać stan drabinek, bramek do gry, konstrukcji przytrzymujących tablice z koszem - czy są dostatecznie przymocowane do podłoża).


4. Jeśli sala lub stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia ma obowiązek przerwania zajęć i zgłoszenia swym przełożony występujących nieprawidłowości celem ich usunięcia.


5. Wadliwy sprzęt do ćwiczeń powinien być usunięty z sali, lub zabezpieczony aby uniemożliwić korzystanie z niego.


6. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać w obecności nauczyciela/osoby prowadzącej zajęcia. Wszelkie uszkodzenia uczniowie/uczestnicy zajęć powinni niezwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia.


7. Uczniowie/uczestnicy zajęć powinni być przeszkoleni przez nauczyciela/prowadzącego zajęcia w zakresie umiejętności posługiwania się sprzętem sportowym oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących w trakcie zajęć.


8. Nie wolno wydawać uczniom/uczestnikom zajęć sprzętu sportowego, który samowolnie i niewłaściwie użyty może stwarzać zagrożenie oraz nie dopuszczać do zajęć na boisku w czasie gdy nie ma zapewnionego nadzoru.


9.  Uczniowie/uczestnicy zajęć przebywają w sali gimnastycznej wyłącznie w obecności nauczyciela/osoby prowadzącej zajęcia. Nauczyciel/prowadzący zajęcia nie może pozostawić uczniów/uczestników zajęć bez opieki.


10. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni strój i obuwie sportowe.


11. W czasie ćwiczeń należy zadbać o bezpieczeństwo wykonujących je uczniów/uczestników zajęć - odpowiednio ubezpieczać przy wykonywaniu ćwiczeń zgodnie z wymaganiami programowymi, metodycznymi oraz doświadczeniem i wiedzą nauczyciela/osoby prowadzącej zajęcia - dostosowywać ćwiczenia do możliwości fizycznych ćwiczących.


12. Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia zobowiązany jest do wyłączania z zajęć lub ich części uczniów/uczestników zajęć, których kondycja fizyczna i psychiczna w danym dniu nie gwarantuje zachowania pełnego bezpieczeństwa lub stan zdrowia budzi zastrzeżenia i kierowania na badania lekarskie lub do higienistki szkolnej (dotyczy uczniów szkoły w godzinach pracy higienistki).


13.  Po zakończonych zajęciach uczniowie/uczestnicy zajęć porządkują sprzęt i salę. Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia sprawdza czy sala pozostanie w należytym porządku, wyłącza zbędne oświetlenie, kontroluje czy zakręcono krany w umywalni.

II.


14. Sale gimnastyczne są administrowane przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie.


15. Korzystanie z sal odbywa się za zgodą kierownictwa szkoły w oparciu o harmonogram.


16. Za korzystanie z sal gimnastycznych pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.


17. Z sal gimnastycznych korzystać mogą:


- grupy zorganizowane, liczba uczestników nie może przekroczyć 15 osób,


- kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,


- zakłady pracy, instytucje, organizacje,


- osoby fizyczne,


- dzieci i młodzież do lat 18 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.


18. Z sal gimnastycznych korzystać nie mogą osoby:


- których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających i psychotropowych,


- z przeciwwskazaniami lekarskimi.


19. Obowiązkiem osób korzystających z sal gimnastycznych jest:


- pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,


- założenie właściwego obuwia sportowego – tzw. „halówki” (czystego, niepozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.) nieużywanego na zewnątrz,


- używać piłki halowej,


- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu sal,


- utrzymanie czystości i porządku na terenie sal gimnastycznych, szatni i pomieszczeniach sanitarnych,


- podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników (w tym dozorców) odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.


20. Przebywającym na terenie sal gimnastycznych, szatni i obiektu szkolnego nie wolno:


- palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających i psychotropowych,


- wnosić i używać sprzętu niesportowego,


- wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej.


21. Osoba odpowiedzialna za grupę odpowiada za stan czystości i porządku w sali, szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.


22. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia szkolne ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.


23. Kierownictwo obiektu może kontrolować zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień -  zakazać korzystania z sali gimnastycznej.


24. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.


25. Podczas korzystania z sal zabrania się stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwa.


26. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.


27. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu sali gimnastycznej.


28. Kierownictwo i obsługa sal gimnastycznych sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie ww. sal zobowiązane są do podporządkowania się ich uwagom i nakazom.


29. Kierownictwo sal gimnastycznych zastrzega sobie prawo do zmiany stawek wynajmowania sal, a w sytuacjach nieprzestrzegania ww. regulaminu lub łamania prawa rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.


 30. Zmiana stawek wymaga powiadomienia zainteresowanych stron oraz podpisania aneksu do umowy najmu.


31. W sprawach skarg, wniosków  i zażaleń należy zwracać się do kierownictwa nadzorującego sale gimnastyczne, tj. Dyrektora Szkoły lub Kierownika Gospodarczego Szkoły.

 

Wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie nr 16/2017/2018 dnia 16 lutego 2018 r.

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES