^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

Wniosek o dopuszczenie do użytku programu nauczania ogólnego

- do pobrania w Ms WORD

- do pobrania w pdf

 

 

PROCEDURA DOPUSZCZENIA DO UŻYTKU PROGRAMU NAUCZANIA

Rok szkolny 2017/2018


 

1. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej „programem nauczania ogólnego” dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, odpowiednio na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

2. Program nauczania ogólnego zaproponowany przez nauczyciela lub nauczycieli może być opracowany:

a) samodzielnie przez nauczyciela,

b) we współpracy z innymi nauczycielami,

c) przez innego autora (autorów),

d) przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.

3. Zaproponowany przez nauczyciela lub nauczycieli program nauczania ogólnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

4. Program nauczania ogólnego obejmuje, co najmniej jeden etap edukacyjny i dotyczy edukacji wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego), przedmiotu, ścieżki edukacyjnej, bloku przedmiotowego lub ich części i może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli:

1) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy o systemie oświaty programy nauczania mogą obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

2) zawiera:

a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany,

d) opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku programu nauczania ogólnego uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego — opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, określonych w przepisach w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,

e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia;

3) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

5. Przed dopuszczeniem programu nauczania ogólnego do użytku w danej szkole, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii:

1) nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony,

2) konsultanta lub doradcy metodycznego,

3) zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznych szkół.

6. Opinia zawiera w szczególności ocenę zgodności programu nauczania ogólnego z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

7. Dopuszczenie programu nauczania ogólnego do użytku w danej szkole przebiega w następujący sposób:

1) nauczyciel (nauczyciele) dokonuje (dokonują) wyboru programu (program zaproponowany zgodnie z ustępem 2a-d Procedury) i przedstawia dyrektorowi szkoły załącznik nr 1;

2) do załącznika dołączona jest opinia uzyskana zgodnie z ustępem 5.1-3 Procedury;

3) dyrektor wspólnie z nauczycielem / nauczycielami wypełnia załącznik nr 1;

4) program zostaje zaopiniowany na Radzie Pedagogicznej;

5) dyrektor dopuszcza program nauczania ogólnego do użytku w danej szkole wpisując program do  szkolnego zestawu programów.

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES