^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN NR 22

 

REGULAMIN SAL LEKCYJNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE

 


I. Postanowienia ogólne:


1. Sale lekcyjne przeznaczone są do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Chorzowie, nie dotyczy zajęć prowadzonych na podstawie umowy najmu lub innych za zgodą Dyrektora Szkoły.


2. Z sal lekcyjnych mogą korzystać wyłącznie uczniowie i upoważnieni nauczyciele, a także inni pracownicy szkoły oraz prowadzący zajęcia na podstawie umowy najmu.


3. Osoby przebywające w sali lekcyjnej zobowiązane są do stosowania się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.


4. Regulamin sal lekcyjnych dotyczy wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, a także osób prowadzących zajęcia w salach na podstawie umowy najmu i uczestników tychże zajęć.


II. Postanowienia szczegółowe:


1. Uczniowie przed lekcją czekają ustawieni w parach na nauczyciela i wchodzą z nim do klasy.


2. Uczniowie mogą przebywać w sali lekcyjnej tylko pod opieką nauczyciela.


3. W czasie zajęć na ławce mogą znajdować się jedynie te przedmioty, które są niezbędne do lekcji.


4. Uczniowie są odpowiedzialni za czystość i porządek na swoim miejscu pracy.


5. Za ogólny stan czystości sali i korytarza przed lekcją odpowiadają wyznaczeni przez wychowawcę dyżurni.


6. Uczeń ma prawo korzystać w czasie lekcji ze sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych znajdujących się w pracowni/sali, tylko za zgodą nauczyciela.


7. Z tablicy interaktywnej uczniowie mogą korzystać tylko w obecności i za zgodą nauczyciela.


8. Do białej tablicy należy używać tylko specjalnych mazaków.


9. Zauważone uszkodzenia uczeń ma obowiązek zgłaszać nauczycielowi. Nauczyciel ma obowiązek zgłaszać wszelkie szkody w administracji szkoły lub w zeszycie konserwatora.


10. W razie uszkodzenia sprzętu, czy wyposażenia sali lekcyjnej, koszty naprawy ponoszą osoby, które doprowadziły do uszkodzenia. Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiadają jego rodzice/prawni opiekunowie.


11. W czasie lekcji nie wolno używać sprzętu nagrywającego, fotograficznego oraz telefonów komórkowych. Nie dotyczy sytuacji wyjątkowych za zgodą nauczyciela.


12. Zabrania się kołysania i stawania na krzesłach lub innych nieprawidłowych zachowań.


13. Uczniowie nie poruszają sie po klasie bez zgody nauczyciela, ani nie otwierają okien.


14. Zabrania się podchodzenia uczniom do otwartego okna i wychylania się.


15. Po zakończeniu lekcji uczeń zobowiązany jest do pozostawienia swojego miejsca w czystości i rozliczenia się z powierzonych mu pomocy naukowych.


16. W czasie przerwy sala lekcyjna jest zamknięta na klucz. W czasie przerwy w sali lekcyjnej nie mogą przebywać uczniowie bez nadzoru nauczyciela.


17. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi, a nauczyciel bezzwłocznie Dyrekcji Szkoły.

 

 

Wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie nr 16/2017/2018 dnia 16 lutego 2018 r.

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES