^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH


I. PODSTAWA PRAWNA:


1. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69).


2. Statut Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie.


II. DYŻURY NAUCZYCIELI SP5 W CHORZOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE:


1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków wszystkich nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie.


2. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa w czasie przerw międzylekcyjnych oraz eliminacja sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu uczniów.


3. W przypadku zaistnienia wypadku nauczyciel podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki uczniowi oraz bezzwłocznie informuje o wypadku Dyrekcję szkoły (bezpośrednio lub przez osoby trzecie).


4. Nauczyciel pełni dyżur w miejscu wskazanym przez Dyrekcję szkoły zgodnie z obowiązującym harmonogramem.


5. Nauczyciel zobowiązany jest do punktualnego rozpoczynania i kończenia dyżuru.


6. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek kontroli sanitariatów znajdujących się w obszarze jego dyżuru.


7. Nauczyciel dyżurujący odpowiada za pozostawienie przez uczniów porządku w rejonie pełnionego dyżuru.


8. Nauczyciel ma obowiązek pełnienia dyżuru aktywnie, nie może zajmować się sprawami postronnymi, które rozpraszają jego uwagę i zakłócają rzetelne pełnienie dyżuru.


9. Nauczyciel udaje się na wskazane miejsce dyżuru niezwłocznie po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Po zakończeniu dyżuru, w przypadku gdy prowadzi lekcję lub inne zajęcia, udaje się niezwłocznie do sali, przy której oczekują na niego uczniowie.


10. Harmonogram i modyfikacje dyżurów układa i wprowadza na bieżąco Dyrekcja szkoły. Aktualny harmonogram dyżurów nauczycielskich znajduje się na stronie internetowej szkoły. Dodatkowo nauczyciele są zapoznawani ze zmianami wprowadzonymi w harmonogramie dyżurów poprzez e-dziennik.


11. Dyrekcja szkoły wyznacza na bieżąco dyżury zastępcze. W przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego i braku wyznaczenia nauczyciela go zastępującego, nauczyciel pełniący dyżur w części graniczącej z korytarzem pozbawionym nadzoru, zobowiązany jest w miarę możliwości do pełnienia dyżuru na korytarzu bezpośrednio mu podległym i pozbawionym nadzoru i poinformowania o tym fakcie Dyrekcji szkoły poprzez osoby trzecie.


12. Każdy z nauczycieli jest zobowiązany do sprawdzenia w dzienniku elektronicznym czy wyznaczono dla niego w danym dniu dyżur zastępczy.


13. W przypadku sprzyjających warunków pogodowych, dziedziniec szkolny będzie udostępniony dla uczniów na przerwach po 4,5,6,7,8 lekcji. Dyżury na wyżej wymienionych przerwach należy pełnić według Harmonogramu Letniego(załącznik 1).


14. Po skończonej przerwie uczniowie edukacji wczesnoszkolnej ustawiają się w wyznaczonych przez wychowawców stałych miejscach na patio. Uczący, który ma kolejną lekcję przyprowadza uczniów do sali lekcyjnej.


15. Gdy nauczyciel klas pierwszych pełni dyżur, a jego uczniowie kończą zajęcia, oczekują pod opieką nauczyciela do końca przerwy. Po zakończonym dyżurze nauczyciel odprowadza uczniów do głównego wyjścia lub świetlicy szkolnej (zapisane dzieci).
Regulamin wchodzi w życie na podstawie Zarządzenia nr 25/2020/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie.

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES