^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

OŚWIADCZENIE


Niniejszym oświadczam, że zgadzam się na udział córki/syna (imię i nazwisko)

............................................................................………………………………………………..

uczennicy/ucznia klasy .................... Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie

w wycieczce szkolnej w terminie ……………………………………………..

do ……………………………………………………………………………………………….

oraz wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem wycieczki.


....................................................................  ……………………………………………
(imię i nazwisko oraz podpis prawnego opiekuna)   REGULAMIN WYCIECZKI


W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa uczestników i sprawnej organizacji wycieczki każdy uczeń jest zobowiązany do:

1. Złożenia w określonym terminie pisemnej zgody rodziców na wycieczkę.

2. Zabrania na wycieczkę aktualnej legitymacji szkolnej.

3. Ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu.

4. Punktualnego przybycia na miejsce zbiórki i poinformowania o tym kierownika wycieczki.

5. W czasie podróży środkami komunikacji:

a) do zajmowania wyznaczonych miejsc,

b) nieprzemieszczania się,

c) nieotwierania drzwi i okien bez pozwolenia.

6. Do przemieszczania się całą grupą oraz nieoddalania się bez zezwolenia.

7. Zachowywania się zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania i kultury.

8. Dbania o czystość i porządek w miejscach, w których się przebywa.

9. Informowania kierownika wycieczki o dolegliwościach zdrowotnych oraz o wszystkich
sprawach mających wpływ na bezpieczeństwo.

10. Pomagania słabszym oraz bycia życzliwym wobec kolegów.

11. Stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki i opiekunów.

12. Przestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa ustalonych przez kierownika wycieczki.

13. Kierownik wycieczki zobowiązany jest powiadomić rodziców ucznia oraz Dyrektora Szkoły o naruszeniu zasad regulaminu wycieczki lub zasad bezpieczeństwa.

14. Uczniowi, który łamie regulamin obniża się ocenę zachowania.

15. W przypadku rażącego łamania regulaminu wycieczki kierownik wycieczki ma prawo wezwać w trybie natychmiastowym rodzica/prawnego opiekuna ucznia na jego koszt i przekazać dziecko rodzicowi/opiekunowi prawnemu.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2016 r.

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES