^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN NR 4

Zgoda na udział w dyskotece szkolnej - do pobrania

 

REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE

 


1. Dyskoteki szkolne odbywają się w terminie wyznaczonym przez Samorząd Uczniowski, po uzgodnieniu z Dyrekcją szkoły.  

2. Dyrektor Szkoły wyraża lub nie wyraża zgody na organizację dyskoteki.

3. W przypadku braku wystarczającej liczby opiekunów, dyskoteka może zostać odwołana.

4. Z ważnej przyczyny Dyrektor Szkoły może odwołać planowaną dyskotekę (np. żałoba narodowa, zagrożenie bezpieczeństwa itp.).

5. Informacja o dyskotece będzie ogłaszana nie później niż tydzień przed zaplanowanym terminem.

6. O zamiarze zorganizowania dyskoteki szkolnej Dyrektor Szkoły zawiadamia z odpowiednim wyprzedzeniem Komendę Policji w Chorzowie oraz Straż Miejską podając termin i czas zabawy.

7. Dyskoteki szkolne będą się odbywać w godzinach od 17.00 do 19.00  Podane godziny trwania dyskotek mogą być modyfikowane przez Dyrekcję Szkoły.

8. Pół godziny po rozpoczęciu dyskoteki nikt z uczniów nie może już zostać wpuszczony na zabawę.

9. Dyskoteki szkolne są bezpłatne dla uczestników.

10. W dyskotece mogą uczestniczyć uczniowie, którzy posiadają zgodę na piśmie od rodzica (prawnego opiekuna) zgodnie ze wzorem, który jest załącznikiem do regulaminu. Wyrażenie zgody na udział w zabawie jednocześnie stanowi zgodę na samodzielne opuszczenie budynku szkoły po zakończeniu zabawy.

11. Uczeń ma obowiązek dostarczyć zgodę opiekunom Rady Młodzieżowej najpóźniej na 3 dni przed planowaną dyskoteką. Na podstawie zebranych deklaracji opiekunowie sporządzają listę uczniów mogących wziąć udział w dyskotece. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

12. Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby spoza szkoły, dotyczy to również absolwentów.

13. Opiekę podczas dyskotek sprawują nauczyciele (według przyjętego harmonogramu) oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

14. Dyżurujący nauczyciel jest zobowiązany do terminowego objęcia dyżuru w miejscu wskazanym przez organizatora dyskoteki i do aktywnego działania na rzecz respektowania regulaminu dyskoteki oraz czynnej troski o bezpieczeństwo uczniów.

15. Podczas pełnienia dyżuru każdy nauczyciel sprawuje opiekę nad osobami znajdującymi się w miejscu jego dyżuru.

16. Podczas dyskotek należy dbać o porządek i odpowiednie zachowanie.

17. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania środków odurzających i psychoaktywnych.

18. Złamanie zakazu z punktu 18 może spowodować przerwanie dyskoteki przez organizatora.

19. W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające bezpieczeństwu uczestników imprezy. Niedozwolone jest:
a) wchodzenie na stoły, krzesła lub inne elementy wyposażenia;
b) bieganie po korytarzach i schodach;
c) otwieranie okien
d) stosowanie agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, bicie, podstawianie nóg, przezywanie, obrażanie, wyzywanie itp.);
e) siadanie na schodach, półpiętrach;
f) śmiecenie, niszczenie mienia i sprzętu szkolnego;
g) noszenie przy sobie niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów;
h) publiczne manifestowanie uczuć;
i) przebywanie w szatni bez uzasadnionej potrzeby
j) spożywanie środków spożywczych, których konsumpcję na terenie szkoły wykluczają rozporządzenia Ministra Zdrowia i inne przepisy.

20. Uczeń biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania oraz może korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń.

21. W przypadku, gdy uczeń zostanie odebrany przez rodzica (prawnego opiekuna) w trakcie trwania dyskoteki, uczeń nie może już na nią powrócić.

22. Opiekunowie i uczniowie mają obowiązek informowania Dyrektora Szkoły (lub osobę, która go zastępuje) o niewłaściwym zachowaniu uczniów podczas szkolnych dyskotek – każde takie zachowanie będzie karane zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.

23. Uczniowie nieprzestrzegający postanowień niniejszego regulaminu lub Statutu Szkoły zostają skierowani do pełniącego dyżur Dyrektora Szkoły (lub osoby, która go zastępuje). Dyrektor powiadamia o tym fakcie wychowawcę oraz rodziców, a w uzasadnionych sytuacjach także policję.

24. Uczestnika dyskoteki usuniętego za nieprzestrzeganie regulaminu muszą osobiście odebrać rodzice lub opiekunowie prawni.

25. W przypadku podejrzenia o posiadanie przez ucznia niebezpiecznych przedmiotów lub środków niedozwolonych informuje się o tym fakcie rodziców i policję. W tym przypadku rodzic jest zobowiązany zgłosić się niezwłocznie do szkoły.

26. Straty materialne wynikłe podczas dyskotek pokrywane są przez rodziców sprawców zdarzenia po rozmowie z Dyrektorem Szkoły.

27. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (korytarze, toalety i inne wykorzystywane pomieszczenia) odpowiedzialni są: pracownicy obsługi (sprzątanie po dyskotece) oraz uczniowie organizujący dyskotekę wraz z opiekunem (pomoc w sprzątaniu po dyskotece).

28. Wychowawcy oddziałów zobowiązani są do zapoznania uczniów z regulaminem dyskotek.

29. Regulamin dyskotek szkolnych jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

Procedura wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie nr 8/2017/2018 dnia 30 listopada 2017 r.

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES