^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

1. Świetlica czynna jest w każdym dniu zajęć szkolnych od godziny 6.30 do godziny 16:30. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za dzieci, przyprowadzone po lekcjach do świetlicy przez nauczycieli, uczących na ostatniej lekcji danej klasy/grupy, którzy zgłoszą ich obecność nauczycielowi koordynującemu pracę świetlicy.

 

2. Zobowiązujemy rodziców/opiekunów prawnych do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej. Trzykrotne odebranie dziecka po godz. 16:30 bez telefonicznego zgłoszenia wychowawcy dyżurującemu wypadku losowego skutkować będzie czasowym zawieszeniem dziecka w prawach stałego uczestnika świetlicy na okres 2 tygodni. Brak kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka po godzinach pracy świetlicy skutkuje konsekwencjami zawartymi w procedurach1

 

3. Rodzicie/opiekunowie prawni ucznia, który korzysta z opieki świetlicowej mają obowiązek ze względów bezpieczeństwa wypełnić Kartę Zgłoszenia.

 

4. Zasady uczęszczania do świetlicy i odbierania dziecka określają rodzice/opiekunowie prawni w Karcie Zgłoszenia.

 

5. Wszelkie zmiany dotyczące przebywania dziecka w świetlicy lub odbierania go muszą być przekazywane wychowawcom świetlicy na bieżąco w formie pisemnej, z określeniem daty i podpisem rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku braku pisemnej informacji zmiana nie będzie uwzględniona. Możliwe jest zgłaszanie zmian z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem Librusa.

 

6. Uczeń niezapisany do świetlicy może jednorazowo skorzystać z opieki w świetlicy, jeśli umożliwia to liczebność grup wychowawczych w danym dniu. Każdorazowo rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia pisemnej prośby o zapewnienie dziecku opieki, z określeniem daty, przedziału godzin przebywania w świetlicy, nazwisk osób upoważnionych do odbioru dziecka oraz podaniem numeru telefonu kontaktowego i podpisem.

 

7. Wychowawca może odmówić wydania dziecka osobie nieupoważnionej lub znajdującej się pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

 

8. Dziecko, które zostało zapisane do świetlicy, ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach zgodnie z deklaracją, określoną przez rodziców/opiekunów prawnych w Karcie Zgłoszenia.

 

9. Dziecko ma obowiązek zgłoszenia się do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć szkolnych. Nie ma możliwości zapisania do świetlicy dziecka, które opuściło szkołę.

 

10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do pouczenia dziecka:

 - o obowiązku zgłaszania się do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych;

 - o zakazie opuszczania świetlicy bez wiedzy i zgody nauczyciela;

 - o zakazie przebywania bez opieki na korytarzach szkolnych przed i po lekcjach.

 

11. Dzieci korzystające ze świetlicy mają obowiązek używania obuwia zmiennego. W okresie jesienno-zimowym brak obuwia zmiennego skutkuje uczestnictwem w zajęciach w skarpetkach.

 

12. Obowiązkiem każdego dziecka przebywającego w świetlicy jest dbałość o oddany mu do użytku sprzęt sportowo – rekreacyjny i wyposażenie placówki oraz zachowanie porządku w miejscu przebywania. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.

 

13. Podczas zajęć świetlicowych uczniów obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, smartwatchy i innych urządzeń elektronicznych (aparaty powinny być wyłączone i schowane)2

 

14. Za telefony komórkowe, smartwatche i inne przedmioty przyniesione do szkoły wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności.

 

15. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za udział dzieci w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły przez firmy zewnętrzne.

 

16. Uczniowie i rodzice mają obowiązek dostosować się do procedur i zmian regulaminów dotyczących funkcjonowania szkoły w czasie epidemii3

 

1. Procedury postępowania  znajdują się na tablicy informacyjnej świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły  nowastrona.sp5.chorzow
2. Statut Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie Rozdział VI § 53 pkt 4
3. Procedury postępowania  znajdują się na tablicy informacyjnej świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły nowastrona.sp5.chorzow

 


 

PROCEDURY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2022.

 

1. Do świetlicy dziecko przyjmowane jest na podstawie pisemnego wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych Karty Zgłoszenia, składanej w pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego wyłącznie w świetlicy.


2. Kartę zgłoszenia można pobierać w świetlicy lub ze strony internetowej szkoły.


3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są dokładnie wypełnić Kartę, podając wszystkie niezbędne informacje o dziecku, konieczne do zapewnienia uczniowi odpowiedniej opieki.


4. Uczeń może korzystać z opieki w każdym dniu tygodnia lub w wybrane dni/godziny. Rodzice/opiekunowie prawni określają to w Karcie zgłoszenia.


5. Przy wypełnianiu Karty rodzice/opiekunowie prawni oświadczają, że nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki w czasie pozalekcyjnym oraz że akceptują regulamin świetlicy.


6. Uczeń staje się uczestnikiem świetlicy dopiero w chwili złożenia Karty.


7. Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić potrzebę jednorazowej opieki nad dzieckiem, które nie jest zapisane do świetlicy. W takim wypadku rodzice/opiekunowie są zobowiązani złożyć pisemne zgłoszenie zawierające imię i nazwisko dziecka, klasę oraz datę i godziny przewidywanego przebywania dziecka w świetlicy. W zgłoszeniu obowiązkowo należy określić godzinę odbioru dziecka ze świetlicy ze wskazaniem na osobą upoważnioną lub wyrazić zgodę na samodzielne opuszczenie świetlicy przez dziecko o określonej godzinie (nie dotyczy dzieci 6-letnich).

 


 

PROCEDURY BEZPIECZNEGO POBYTU W ŚWIETLICY


1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.


2. W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym powietrzu.


3. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej 1 raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela.


4. Podczas pobytu dzieci w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.


5. Uczniowie przynoszą do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.


6. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować.


7. Jeżeli wychowawca zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w przeznaczonym do tego pomieszczeniu zachowując dystans minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie informuje rodzica/opiekun prawnego o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.


8. W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się przez dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica/opiekuna prawnego w karcie zapisu.

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA – UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY WYCHOWANKOM ŚWIETLICY

 

1. W przypadku uszkodzenia ciała przez dziecko wychowawca świetlicy udziela pomocy poszkodowanemu lub odprowadza dziecko do pielęgniarki szkolnej.


2. W przypadku urazu głowy wychowawca niezwłocznie odprowadza dziecko do pielęgniarki szkolnej, która podejmuje dalsze działania.


3. W każdym wypadku wymagającym pomocy specjalistycznej wychowawca natychmiast powiadamia pielęgniarkę, dyrekcję szkoły, kierownika świetlicy, inspektora d.s. BHP Romualda Kolasińskiego i sporządza protokół zdarzenia.


4. Wychowawca, któremu powierzono opiekę nad dzieckiem, powiadamia rodziców
o zajściu.


5. W przypadku lekkiego stłuczenia lub niewielkiego otarcia naskórka, które nie wymagają pomocy pielęgniarki szkolnej, wychowawca informuje o zajściu rodziców ucznia.

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĘPUJĄCEJ WŚRÓD WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY AGRESJI SŁOWNEJ

 

1. W przypadku agresji słownej wychowawca świetlicy każdorazowo interweniuje upominając ucznia.


2. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do podjęcia przyjętych przez zespół
i uczestników świetlicy działań wychowawczych wobec ucznia stosującego agresję słowną.


3.W przypadku braku skuteczności podjętych działań, wychowawca świetlicy informuje rodziców i wychowawcę klasy o negatywnym zachowaniu ucznia oraz sporządza notatkę służbową w dzienniku wychowawcy.

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĘPUJĄCEJ WŚRÓD WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY AGRESJI FIZYCZNEJ

 

1. W przypadku wystąpienia agresji fizycznej wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interwencji – izolacji uczestników zajścia, przeprowadzenia z nimi rozmowy oraz powiadomienia wychowawcy klasy i rodziców.


2. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w dzienniku wychowawcy.
W przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa innych dzieci sprawca zostaje czasowo zawieszony (na okres 2 tygodni) w prawach uczestnika świetlicy. W tym czasie rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki.


3. W razie konieczności wychowawca świetlicy powiadamia dyrektora szkoły oraz wezwana zostaje policja i pogotowie ratunkowe.

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NISZCZENIA MIENIA ŚWIETLICY

 

1. W przypadku niszczenia mienia wychowawca świetlicy powiadamia o zajściu wychowawcę klasy i rodziców oraz sporządza notatkę służbową w dzienniku wychowawcy.


2. Uczeń niszczący mienie świetlicy oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i zobowiązani są do naprawy wyrządzonej szkody.


3. Wychowawca świetlicy egzekwuje od ucznia wykonanie określonej pracy na rzecz świetlicy.

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NISZCZENIA MIENIA KOLEGÓW

 

1. W przypadku niszczenia mienia kolegów wychowawca świetlicy powiadamia o zajściu wychowawcę klasy i rodziców oraz sporządza notatkę służbową w dzienniku wychowawcy.


2. Uczeń niszczący mienie kolegów oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i zobowiązani są do naprawy wyrządzonej szkody.

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY

 

1. W przypadku kradzieży wśród uczniów na terenie świetlicy wychowawca świetlicy przeprowadza rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę służbową w dzienniku wychowawcy.


2. Wychowawca informuje o zajściu pedagoga szkolnego.


3. W przypadku wyjaśnienia zajścia, sprawca jest zobowiązany do naprawienia szkody, zostaje ukarany zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi, a jego rodzice zostają powiadomieni o zajściu.


4. Na wniosek dyrektora szkoły o dokonanym przestępstwie zostaje powiadomiona policja, a wychowawca świetlicy zabezpiecza dowody dokonanego czynu.

 

 

OPUSZCZANIE ŚWIETLICY BEZ POZWOLENIA

 

1. W przypadku opuszczenia bez pozwolenia wychowawca świetlicy powiadamia wychowawcę klasy i rodziców.


2. W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.


3. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w dzienniku wychowawcy.


4. W przypadku trzeciego opuszczenia świetlicy bez pozwolenia uczeń zostaje czasowo zawieszony (na okres 2 tygodni) w prawach uczestnika świetlicy. W tym czasie rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki.

 

 

PROCEDURY KONTROLI MIEJSCA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

 

1. Każdy wychowawca świetlicy przed rozpoczęciem zajęć w godzinach rannych
i popołudniowych zobowiązany jest do sprawdzenia stanu sali, w tym prawidłowego zamocowania gniazdek, przełączników, okien i mebli oraz sprzętu/gier.


2. Jeśli stan techniczny sali stwarza zagrożenie dla uczniów, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić do osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie budynku szkoły (kierownik gospodarczy - inspektor d.s. BHP Romuald Kolasiński, lub osoby p.o.) oraz kierownikowi świetlicy Annie Rybczyńskiej. Do czasu usunięcia nieprawidłowości zajęcia należy prowadzić w innej sali na terenie szkoły.


3. Przed każdym wydaniem uczniom sprzętu/gier należy sprawdzić ich stan techniczny; przedmiotów uszkodzonych nie wolno wydawać uczniom.


4. W przypadku prowadzenia zajęć w pomieszczeniach dodatkowych (sala zabaw, sale lekcyjne, aula, stołówka) przed rozpoczęciem zajęć należy sprawdzić stan techniczny sali
i stosować procedury nr 1 i 2.


5. W przypadku prowadzenia zajęć ruchowych na podwórku szkolnym wychowawcy zobowiązani są do sprawdzenia tego miejsca pod kątem bezpieczeństwa przed rozpoczęciem zajęć; w szczególności sprawdzić należy teren – obecność rozbitego szkła, ostrych lub niebezpiecznych przedmiotów, otwartych kanałów, dziur.


6. Zajęcia na podwórku szkolnym powinny być prowadzone na ograniczonym, wyznaczonym i kontrolowanym przez wychowawcę obszarze. Niedopuszczalne jest zezwolenie dzieciom na oddalanie się poza wyznaczony obszar. Wychowawca powinien zachować kontakt wzrokowy ze wszystkimi wychowankami.

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA OBOWIĄZUJĄCE PRZY ODBIORZE UCZNIÓW ZE ŚWIETLICY

 


1. Wychowawca świetlicy nadzoruje odbiór dziecka ze świetlicy wyłącznie przez osoby uprawnione i wymienione w Karcie Uczestnika Świetlicy.


2. Rodzice odbierają dziecko  zgłaszając się do głównej świetlicy szkolnej mieszczącej się na poziomie szatni.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zobowiązuje się rodziców do przestrzegania następujących zaleceń:

zachowanie bezpiecznego dystansu,

rodzice wchodzą do świetlicy głównej do wyznaczonego miejsca,

rodzice po zgłoszeniu się w świetlicy głównej, idą do wskazanej sali po dziecko, gdzie na wykazie uczniów potwierdzają godzinę odbioru dziecka własnoręcznym podpisem,

rodzice przychodzą po dzieci po przerwie,

harmonogram obiadowy pozostaje bez zmian; dzieci jedzące obiad schodzą do sal ok. 15 minut po pełnej godzinie.


4. Godzinę odbioru dziecka lub jego samodzielnego wyjścia ze świetlicy (w przypadku zgody rodziców w Karcie Uczestnika Świetlicy) wychowawca odnotowuje w dzienniku obecności.

5. Dziecko nie może być wypuszczone ze świetlicy na telefoniczną prośbę rodziców. Ewentualna zmiana, dotycząca samodzielnego wyjścia dziecka, musi być wpisana
w Karcie Uczestnika Świetlicy lub jednorazowo potwierdzona przez rodziców na piśmie.


6. Jeśli dziecko nie zostało odebrane do godziny zamknięcia świetlicy, wychowawca świetlicy telefonuje do rodziców. Do czasu przybycia opiekunów dziecko pozostaje pod opieką wychowawcy.

7. Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy o godz. 16.30 i opuszczenie terenu szkoły możliwe jest wyłącznie na wyraźne życzenie rodziców, odnotowane w Karcie Zgłoszenia; nie dotyczy to dzieci 6-letnich. Uczeń nie może na terenie szkoły czekać bez opieki nauczyciela świetlicy na rodzica/opiekuna prawnego.


8. Jeśli osoba odbierająca dziecko znajduje się pod wpływem alkoholu, dziecko nie może być oddane pod jego nadzór. W takim wypadku nauczyciel kontaktuje się telefonicznie
z opiekunami prawnymi lub innymi osobami uprawnionymi do odbioru dziecka. 
W przypadku niemożności skontaktowania się telefonicznego, nauczyciel powiadamia kierownika świetlicy/dyrektora szkoły, dyrektor szkoły policję oraz pogotowie opiekuńcze. Do czasu przekazania dziecka rodzicom/opiekunom lub odpowiednim instytucjom dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela.

 

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE PRZY ODBIORZE DZIECKA ZE ŚWIETLICY (BRAK OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO)

 

W wyjątkowych przypadkach losowych, gdy sytuacja tego wymaga, przy braku oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego upoważniającego do odbioru dziecka ze świetlicy, dopuszcza się możliwość wydania dziecka osobie wskazanej z nazwiska telefonicznie przez rodziców/opiekuna prawnego. Osoba odbierająca ucznia musi potwierdzić swoja tożsamość poprzez okazanie wychowawcy świetlicy dowodu osobistego. Po kontroli dokumentu tożsamości i spisaniu danych osoba ta składa oświadczenie, w którym potwierdza odbiór dziecka.

Oświadczenie o odbiorze ucznia ze świetlicy – WZÓR

Dane osoby odbierającej ucznia ze świetlicy:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

imię i nazwisko osoby odbierającej ucznia

…………………………………                  ………….……………………………………………………………..

             PESEL                                                            seria i numer dowodu tożsamości

Chorzów, ……………….……………………………………………………………………………………………….

data i czytelny podpis wychowawcy świetlicy

Oświadczam, że na prośbę rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka

w dniu …………………………. o godz. ……………………….. odebrałam/odebrałem ucznia

………………………………………………………………………………………………………………………………..

imię i nazwisko dziecka

ze świetlicy szkolnej i od tego momentu do chwili przekazania dziecka rodzicom/opiekunom prawnym przyjmuję pełną odpowiedzialność za zdrowie
i życie dziecka.

Chorzów, …………………………………………………………………………………………………………………

data i czytelny podpis osoby odbierającej ucznia

 

 

PROCEDURY ODNOTOWYWANIA OBECNOŚCI UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH

 

1. Obecność i udział uczniów w zajęciach świetlicowych poświadczają:

dzienniki obecności,

listy obecności uczniów, którzy nie są stałymi uczestnikami świetlicy.

2. Wychowawców świetlicy obowiązuje odnotowywanie w dzienniku obecności godziny przyjścia każdego ucznia do świetlicy oraz godziny wyjścia na lekcje lub do domu.


3. Wychowawców świetlicy obowiązuje podliczanie ilości obecnych w świetlicy uczniów co godzinę. Frekwencję odnotowuje się w arkuszach frekwencji oraz w dzienniku zajęć obok tematu.


4. Wychowawca opuszczający świetlicę ze swoją grupą posiada przy sobie wykaz uczniów, którzy będą pod jego opieką. Taki wykaz pozostaje też w pomieszczeniu świetlicy do dyspozycji pozostającego tam wychowawcy, który na jego podstawie może udzielić informacji o miejscu przebywania każdego ucznia. Wychowawcy odnotowują na wykazie godzinę wyjścia ucznia na inne zajęcia lub do domu.


5. Arkusze frekwencji gromadzone są w segregatorze i sprawdzane przez kierownika świetlicy raz w tygodniu.

 

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM DNIA

 

1. Nauczyciel, który pracuje w danym dniu do godz. 16.30 ma obowiązek przed zamknięciem świetlicy:

  • sprawdzić, podliczyć frekwencję w dziennikach obecności i odnotować ten fakt
    w dzienniku zajęć oraz dokonać zapisu na karcie frekwencji – frekwencja ma wykazać „0” obecnych;
  • sprawdzić wszystkie pomieszczenia świetlicy, kąty, przestrzeń za drzwiami w obu salach i inne miejsca, gdzie ewentualnie mogłoby ukryć się dziecko;
  • sprawdzić zamknięcie okien, wyłączenie telewizora, czajnika, grzejnika i innych urządzeń;
  • wyłączyć światła we wszystkich pomieszczeniach.


2. Nauczyciel, który pracuje w danym dniu do godz. 16.30, ma obowiązek czekać na odebranie wszystkich dzieci ze świetlicy – obowiązuje zakaz pozostawienia dziecka bez opieki.

3. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 16.30, nauczyciel kontaktuje się
z rodzicami/opiekunami dziecka telefonicznie. W przypadku niemożności skontaktowania się telefonicznego, nauczyciel powiadamia kierownika świetlicy/dyrektora szkoły, dyrektor szkoły policję oraz pogotowie opiekuńcze. Do czasu przekazania dziecka rodzicom/opiekunom lub odpowiednim instytucjom dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela.

 

 

REGULAMIN SALI ZABAW

 

1. Sala zabaw przeznaczona jest do prowadzenia zajęć o charakterze ruchowym lub relaksacyjnym w czasie pozalekcyjnym lub śródlekcyjnym, wyłącznie dla uczniów klas 1-3 SP.


2. W sali zabaw w zajęciach ruchowych jednorazowo może uczestniczyć 18 uczniów.


3. Sprzęt i wyposażenie mogą być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, wyłącznie w sali zabaw.


4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia sprzętu poza salę zabaw.


5. W sali zabaw obowiązuje obuwie zastępcze, antypoślizgowe, na jasnej podeszwie.


6. Nauczyciel, korzystający z sali zabaw, odpowiada materialnie za sprzęt i stan sali.


7. Nauczyciel, prowadzący w sali zabaw zajęcia, po ich zakończeniu jest zobowiązany do kontroli sprzętu i stanu sali oraz do zwrotu klucza wychowawcom świetlicy.


8. Prowadzących zajęcia obowiązuje zastosowanie metod i form pracy zapewniających bezpieczeństwo uczestniczącym w zajęciach uczniom.

 

 

REGULAMIN WYJŚĆ DZIECI ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA PODWÓRKO

 

1. Przy sprzyjającej pogodzie wychowawcy świetlicy wychodzą z dziećmi na podwórko szkolne.


2. W zajęciach na świeżym powietrzu mogą uczestniczyć dzieci, które mają obuwie trzymające stopę (klapki zabronione), nakrycie głowy i wodę.


3. Przed wyjściem na podwórko wychowawcy upewniają się, czy wszystkie dzieci mają odpowiednią do pogody odzież. Jeśli dziecko nie jest odpowiednio ubrane, wychowawca pozostawia ucznia w pomieszczeniach świetlicowych. Wychowawca zwraca uwagę na staranne zawiązanie sznurowadeł, dopięcie kurtek, założenie czapek itp.


4. Przed wyjściem na podwórko wychowawcy pozostawiają w świetlicy listę uczniów,
z którymi wychodzą.


5. Wychowawcy, wychodząc, zabierają listę obecności, w której odnotowują godziny odbierania dzieci z podwórka.


6. Z grupą liczącą powyżej 25 dzieci na podwórko wychodzi 2 wychowawców.


7. Wszystkie dzieci obowiązuje zakaz przebywania w innych niż wyznaczone miejscach. Dzieciom nie wolno wchodzić na murki, schody, poręcze.


8. Konsekwencją oddalenia się dziecka od grupy jest zakaz wychodzenia na podwórko na okres tygodnia.


9.Oddalenie się od grupy jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą wychowawcy, w celu skorzystania z toalety.

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES