^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ SPORTOWCA ROKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI


Rok szkolny 2021/2022


1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie.

2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły Szkoły, który spełni warunki regulaminu.

3. Celem konkursu jest wyłonienie najwszechstronniejszego sportowca w danym roku szkolnym, tj. ucznia reprezentującego Szkołę w różnych dyscyplinach sportu i odnoszącego w nich sukcesy.

4. Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu Dyrektor Szkoły wyznacza opiekuna konkursu, który odpowiada za przygotowanie formularza ankiet oraz sprawdzenie zgodności wypełnienia ankiet z regulaminem konkursu.

5. Ankiety wypełnia uczeń wraz z nauczycielem wychowania fizycznego, uczącym go w danym roku szkolnym. Nauczyciel potwierdza podpisem zgodność danych wpisanych do formularza ze stanem faktycznym.

6. Pięciu uczniów, którzy zgodnie z regulaminem zdobędą największą liczbę punktów (za osiągnięcia sportowe, wyniki w nauce zachowanie) zostaje finalistami konkursu.

7. Finalista, który zdobył największą liczbę punktów zostaje laureatem konkursu i otrzymuje tytuł „Sportowca Roku”.

8. Uczeń otrzymuje punkty za:
a) osiągnięcia sportowe – we wszystkich dyscyplinach, na każdym szczeblu rozgrywek (miejskim, rejonowym, wojewódzkim), zawartych w Kalendarzu Imprez Sportowych Szkolnego Związki Sportowego i Kalendarzu Miejskim zawodów sportowych,
b) wyniki w nauce – za uzyskaną średnią ocen na koniec roku szkolnego,
c) zachowanie – za uzyskaną ocenę zachowania na koniec roku szkolnego.

Punktacja szczegółowa:
Ad. a)

Szczebel rozgrywek

Miejsce

Miejskie

Rejonowe

Wojewódzkie

I

9

12

24

II

7

10

22

III

6

9

21

IV

5

8

20

V

4

7

19

VI

3

6

18

VII

2

5

17

VIII

1

4

16

IX

3

15

X

2

14

XI

1

13

XII

12

XII

11

XIV

10

XV

9

XVI

8

Ad. b)
Za średnią ocen: 6,0 – 60 pkt, 5,9 – 59 pkt, itd. 3,0 – 30 pkt, uczeń ze średnią poniżej 3,0 nie może zostać finalistą konkursu.

Ad. c)
Za ocenę z zachowania: wzorowe – 12 pkt, Bardzo dobre – 10 pkt, dobre – 8 pkt, poprawne 6 pkt. Uczeń z oceną poprawną lub niższą nie może zostać finalistą konkursu.

9. Laureat konkursu otrzymuje puchar, dyplom i nagrodę rzeczową, pozostali finaliści – nagrody rzeczowe i dyplomy.

Regulamin wchodzi w życie na podstawie Zarządzenia nr 25/2020/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie.

 

 

 

 

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES