^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5

Rok szkolny 2017/2018

 

1. Egzamin będzie przeprowadzany w piątej klasie szkoły podstawowej.

 

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończone 10 lat oraz podpisy rodziców i wychowawcy na arkuszu zaliczeń.


3. O dopuszczeniu ucznia do egzaminu decyduje nauczyciel zajęć technicznych, posiadający odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania egzaminu.


4. Egzamin dla uczniów przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, który określa formę części teoretycznej oraz czas trwania części teoretycznej i części praktycznej egzaminu.


5. Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej składa się z części:
a) teoretycznej
b) praktycznej.


6. Test (część teoretyczna) zawiera pytania o następującej tematyce:
a) znaki i sygnały drogowe,
b) manewry na drodze,
c) typowe sytuacje drogowe,
d) pierwsza pomoc ofiarom wypadków.


7. Test praktyczny (część praktyczna) polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:
a) pozycji kierującego na pojeździe,
b) upewnienia się o możliwości jazdy,
c) upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
d) przejazdu "ósemki" bez najeżdżania na linię, nie podpierając się nogami,
e) hamowania i zatrzymania pojazdu w określonym miejscu.  


8. Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.


9. Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.


10. Egzamin praktyczny odbywa się na terenie Szkoły, uczniowie jeżdżą tylko na rowerach będących w dyspozycji Szkoły. Podczas egzaminu na placu manewrowym przebywają tylko uczniowie zdający oraz nauczyciele egzaminujący.


11. Jeżeli wynik egzaminu jest negatywny uczeń przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym.

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES