^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

INFORMACJE OGÓLNE

 


Zadaniem programu SOCRATES jest rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych - od przedszkola po uniwersytet.
Celem programu jest kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, powiększanie kręgu osobistych doświadczeń o wiedzę na temat innych krajów Europy, rozwijanie poczucia jedności w Europie oraz wspomaganie procesów przystosowania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy.
Program edukacyjny SOCRATES jest inicjatywą Wspólnoty Europejskiej przyjętą do realizacji w latach 1995-1999 (I faza programu) oraz 2000-2006 (II faza programu).
Polska i inne kraje stowarzyszone z Unią Europejską brały w nim udział już od roku szkolnego 1996/97-w ramach działań przygotowawczych. Formalne przystąpienie Polski do programu SOCRATES nastąpiło w marcu 1998r.

COMENIUS - komponent programu SOCRATES - stanowi wyzwanie dla 350 tysięcy szkół w Europie i 69 milionów uczniów tych szkół. Wspiera on inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych. Ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie systemów edukacyjnych krajów uczestniczących. Pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej - społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.
COMENIUS przyczynia się do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez:
- wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wymiany między szkołami i placówkami kształcenia/ doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- zachęcanie uczestników do opracowywania innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych;
- promowanie działań służących rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwiązań i innowacji w zakresie zarządzania szkołami; promowanie nauki języków obcych;
- promowanie świadomości interkulturowej w europejskiej edukacji szkolnej oraz wspieranie walki z rasizmem i ksenofobią;
- podnoszenie poziomu kształcenia dzieci pracowników migrujących, osób zmieniających miejsce pobytu ze względu na wykonywany zawód oraz Romów.
COMENIUS skierowany jest do wszystkich rodzajów i szczebli kształcenia, a w szczególności do następujących osób i instytucji:
- uczniowie, studenci i osoby uczestniczące w różnych formach kształcenia;
- kadra szkolna i bezpośrednio zaangażowana w edukację szkolną;
- wszystkie rodzaje placówek edukacyjnych publicznych i niepublicznych;
- osoby i instytucje zarządzające systemem edukacji na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym.
W odpowiednich Akcjach programu mogą także uczestniczyć inne publiczne lub prywatne instytucje i organizacje, a w szczególności:
- stowarzyszenia zajmujące się edukacją;
- ośrodki badawcze prowadzące profesjonalne analizy w dziedzinie edukacji.

PROJEKTY JĘZYKOWE


Ogólnym celem Comeniusa jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez wspieranie międzynarodowych projektów partnerskiej współpracy szkół, działania na rzecz podniesienia jakości kształcenia, podniesienia kwalifikacji kadry bezpośrednio zaangażowanej w edukację szkolną oraz promocja edukacji interkulturowej.

Celem Szkolnego Projektu Językowego projektu jest zwiększenie motywacji młodych ludzi, ich zdolności i pewności siebie w porozumiewaniu się w językach obcych oraz stworzenie możliwości do uczenia się języków poprzez wspólną pracę nad wybranym zagadnieniem z młodymi ludźmi z innego kraju. Integralną częścią tego projektu jest dwustronna wymiana uczniów stwarzająca okazję do bezpośredniego komunikowania się, poznania kultury i obyczajów innego kraju.
Do udziału uprawnieni są uczniowie i nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Ważne jest, aby w prace nad projektem zaangażowana była jak największa liczba uczniów i nauczycieli reprezentujących różne dyscypliny naukowe, stwarzając jak najlepsze warunki do przekazania i przyswajania wiedzy. Jest to projekt bilateralny, dotyczący współpracy dwóch szkół z zachowaniem zasady, iż jedna z nich musi pochodzić z kraju należącego do Unii Europejskiej.
Skład grupy powinien być zrównoważony z uwzględnieniem faktu, że wskazana jest współpraca ze szkołami z analogicznym przedziałem wiekowym uczestników. Liczba uczniów uczestniczących w wymianie nie jest ograniczona, chociaż grupa musi st anowić minimum 10 uczniów z opiekunem. Ponadto, liczba towarzyszących opiekunów zależy od wielkości grupy uczniów i przeważnie grant przyznawany będzie dla 1 dorosłej osoby towarzyszącej na 10 uczniów. W przypadku grupy mieszanej mogą to być dwie osoby towarzyszące kobieta i mężczyzna.. Minimalny okres trwania wymiany to 14 dni, a więc należy uwzględnić w projekcie wyjazd na 14 dni i przyjęcie grupy uczniów ze szkoły partnerskiej również na 14 dni. Minimalny wiek uczniów biorących udział w wymianie to 12 lat.

PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY


Projekty Rozwoju Szkół koncentrują się na uczestniczących szkołach jako placówkach edukacyjnych i ich potrzebach. Celem tych projektów jest usprawnienie zarządzania szkołą i udoskonalenie metod dydaktycznych, a ponadto umożliwiają one zespołom nauczycielskim i kierownictwu szkoły - oraz uczniom, jeśli jest to korzystne i istotne dla projektu - wymianę informacji i doświadczeń dotyczących wspólnie rozpoznanych potrzeb i problemów.
Korzystając z bogactwa swych różnorodnych doświadczeń, zespoły opracowują nowe efektywne podejścia i metody, które pozwolą zaspokoić ich potrzeby i rozwiązać określone problemy. Dzięki temu mają one możliwość sprawdzenia i praktycznego zastosowania najbardziej efektywnych podejść oraz metod organizacyjnych i dydaktycznych w uczestniczących szkołach. Nie istnieje wyczerpujący wykaz możliwych tematów, ponieważ Projekty Rozwoju Szkół koncentrują się na wspólnych potrzebach i problemach szkół partnerskich. Partnerzy muszą sami przedyskutować i uzgodnić tematykę współpracy, pamiętając o tym, że projekt powinien być równie przydatny i interesujący dla wszystkich uczestniczących szkół.
Projekty Rozwoju Szkół mogą koncentrować się na problematyce zarządzania szkołą. W tym wypadku partnerzy będą zajmować się takimi kwestiami: jak stworzyć szkołę działającą w harmonii ze środowiskiem; jak współpracować z jednostkami wspomagającymi działalność szkoły, które funkcjonują w obrębie szkoły i poza szkołą; jak włączać rodziców w działalność szkoły; jak najlepiej wykorzystać autonomię szkoły; jak nawiązać efektywną współpracę pomiędzy szkołą i światem pracy; jak usprawniać zarządzanie szkołą czy jak zapewnią równość szans zatrudnionym w szkole kobietom i mężczyznom.
Projekty Rozwoju Szkół mogą także skupiać się na problematyce dydaktycznej. W tym wypadku przedmiotem projektu będą takie, na przykład, kwestie: jak efekt ywnie wykorzystywać w klasie technologię informacyjno-komunikacyjną; jak włączać prace prowadzone w ramach projektu do programu nauczania; jak stymulować uczenie się poprzez współpracę; jak godzić obowiązujący w danym kraju program nauczania z poziomem i umiejętnościami poszczególnych uczniów; jak zachęcać uczniów do nauki określonych przedmiotów; jak wprowadzać wymiar europejski do różnych przedmiotów; jak wprowadzać problematykę promowania zdrowia czy jak rozwijać wspólne prace wykraczające poza nauczanie poszczególnych przedmiotów.
Tematykę Projektu Rozwoju Szkół można także wybrać pod kątem grupy adresatów. Do takich tematów należą m.in.: jak integrować dzieci imigrantów; jak radzić sobie z różnorodnością wprowadzaną do klasy i szkoły przez dzieci uchodźców i jak wykorzystywać takie zjawisko; jak zapewnić integrację uczniów niepełnosprawnych w szkole masowej; jak motywować uczniów zagrożonych niepowodzeniami w nauce, aby zapobiec ich przedwczesnemu odchodzeniu ze szkoły; jak stworzyć równe szanse w kształceniu dla dziewcząt i chłopców.
Projekty Rozwoju Szkół mogą dotyczyć wymienionych wyżej, jak również wielu innych tematów. Chodzi przede wszystkim o to, by wybrana tematyka była inspirująca dla wszystkich, ponieważ dzięki temu łatwiej będzie opracowywać faktycznie przydatne podejścia, metody i narzędzia oraz wprowadzać je nie tylko w obrębie grupy partnerskiej, ale także w innych szkołach mających podobne zainteresowania.
/źródło: informacje ze strony socrates.org.pl – przyg. Sebastian Hanke/Zadaniem programu SOCRATES jest rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych - od przedszkola po uniwersytet.
Celem programu jest kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, powiększanie kręgu osobistych doświadczeń o wiedzę na temat innych krajów Europy, rozwijanie poczucia jedności w Europie oraz wspomaganie procesów przystosowania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy.
Program edukacyjny SOCRATES jest inicjatywą Wspólnoty Europejskiej przyjętą do realizacji w latach 1995-1999 (I faza programu) oraz 2000-2006 (II faza programu).
Polska i inne kraje stowarzyszone z Unią Europejską brały w nim udział już od roku szkolnego 1996/97-w ramach działań przygotowawczych. Formalne przystąpienie Polski do programu SOCRATES nastąpiło w marcu 1998r.

COMENIUS - komponent programu SOCRATES - stanowi wyzwanie dla 350 tysięcy szkół w Europie i 69 milionów uczniów tych szkół. Wspiera on inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych. Ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie systemów edukacyjnych krajów uczestniczących. Pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej - społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.
COMENIUS przyczynia się do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez:
- wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wymiany między szkołami i placówkami kształcenia/ doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- zachęcanie uczestników do opracowywania innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych;
- promowanie działań służących rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwiązań i innowacji w zakresie zarządzania szkołami; promowanie nauki języków obcych;
- promowanie świadomości interkulturowej w europejskiej edukacji szkolnej oraz wspieranie walki z rasizmem i ksenofobią;
- podnoszenie poziomu kształcenia dzieci pracowników migrujących, osób zmieniających miejsce pobytu ze względu na wykonywany zawód oraz Romów.
COMENIUS skierowany jest do wszystkich rodzajów i szczebli kształcenia, a w szczególności do następujących osób i instytucji:
- uczniowie, studenci i osoby uczestniczące w różnych formach kształcenia;
- kadra szkolna i bezpośrednio zaangażowana w edukację szkolną;
- wszystkie rodzaje placówek edukacyjnych publicznych i niepublicznych;
- osoby i instytucje zarządzające systemem edukacji na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym.
W odpowiednich Akcjach programu mogą także uczestniczyć inne publiczne lub prywatne instytucje i organizacje, a w szczególności:
- stowarzyszenia zajmujące się edukacją;
- ośrodki badawcze prowadzące profesjonalne analizy w dziedzinie edukacji.

PROJEKTY JĘZYKOWE


Ogólnym celem Comeniusa jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez wspieranie międzynarodowych projektów partnerskiej współpracy szkół, działania na rzecz podniesienia jakości kształcenia, podniesienia kwalifikacji kadry bezpośrednio zaangażowanej w edukację szkolną oraz promocja edukacji interkulturowej.

Celem Szkolnego Projektu Językowego projektu jest zwiększenie motywacji młodych ludzi, ich zdolności i pewności siebie w porozumiewaniu się w językach obcych oraz stworzenie możliwości do uczenia się języków poprzez wspólną pracę nad wybranym zagadnieniem z młodymi ludźmi z innego kraju. Integralną częścią tego projektu jest dwustronna wymiana uczniów stwarzająca okazję do bezpośredniego komunikowania się, poznania kultury i obyczajów innego kraju.
Do udziału uprawnieni są uczniowie i nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Ważne jest, aby w prace nad projektem zaangażowana była jak największa liczba uczniów i nauczycieli reprezentujących różne dyscypliny naukowe, stwarzając jak najlepsze warunki do przekazania i przyswajania wiedzy. Jest to projekt bilateralny, dotyczący współpracy dwóch szkół z zachowaniem zasady, iż jedna z nich musi pochodzić z kraju należącego do Unii Europejskiej.
Skład grupy powinien być zrównoważony z uwzględnieniem faktu, że wskazana jest współpraca ze szkołami z analogicznym przedziałem wiekowym uczestników. Liczba uczniów uczestniczących w wymianie nie jest ograniczona, chociaż grupa musi st anowić minimum 10 uczniów z opiekunem. Ponadto, liczba towarzyszących opiekunów zależy od wielkości grupy uczniów i przeważnie grant przyznawany będzie dla 1 dorosłej osoby towarzyszącej na 10 uczniów. W przypadku grupy mieszanej mogą to być dwie osoby towarzyszące kobieta i mężczyzna.. Minimalny okres trwania wymiany to 14 dni, a więc należy uwzględnić w projekcie wyjazd na 14 dni i przyjęcie grupy uczniów ze szkoły partnerskiej również na 14 dni. Minimalny wiek uczniów biorących udział w wymianie to 12 lat.

PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY


Projekty Rozwoju Szkół koncentrują się na uczestniczących szkołach jako placówkach edukacyjnych i ich potrzebach. Celem tych projektów jest usprawnienie zarządzania szkołą i udoskonalenie metod dydaktycznych, a ponadto umożliwiają one zespołom nauczycielskim i kierownictwu szkoły - oraz uczniom, jeśli jest to korzystne i istotne dla projektu - wymianę informacji i doświadczeń dotyczących wspólnie rozpoznanych potrzeb i problemów.
Korzystając z bogactwa swych różnorodnych doświadczeń, zespoły opracowują nowe efektywne podejścia i metody, które pozwolą zaspokoić ich potrzeby i rozwiązać określone problemy. Dzięki temu mają one możliwość sprawdzenia i praktycznego zastosowania najbardziej efektywnych podejść oraz metod organizacyjnych i dydaktycznych w uczestniczących szkołach. Nie istnieje wyczerpujący wykaz możliwych tematów, ponieważ Projekty Rozwoju Szkół koncentrują się na wspólnych potrzebach i problemach szkół partnerskich. Partnerzy muszą sami przedyskutować i uzgodnić tematykę współpracy, pamiętając o tym, że projekt powinien być równie przydatny i interesujący dla wszystkich uczestniczących szkół.
Projekty Rozwoju Szkół mogą koncentrować się na problematyce zarządzania szkołą. W tym wypadku partnerzy będą zajmować się takimi kwestiami: jak stworzyć szkołę działającą w harmonii ze środowiskiem; jak współpracować z jednostkami wspomagającymi działalność szkoły, które funkcjonują w obrębie szkoły i poza szkołą; jak włączać rodziców w działalność szkoły; jak najlepiej wykorzystać autonomię szkoły; jak nawiązać efektywną współpracę pomiędzy szkołą i światem pracy; jak usprawniać zarządzanie szkołą czy jak zapewnią równość szans zatrudnionym w szkole kobietom i mężczyznom.
Projekty Rozwoju Szkół mogą także skupiać się na problematyce dydaktycznej. W tym wypadku przedmiotem projektu będą takie, na przykład, kwestie: jak efekt ywnie wykorzystywać w klasie technologię informacyjno-komunikacyjną; jak włączać prace prowadzone w ramach projektu do programu nauczania; jak stymulować uczenie się poprzez współpracę; jak godzić obowiązujący w danym kraju program nauczania z poziomem i umiejętnościami poszczególnych uczniów; jak zachęcać uczniów do nauki określonych przedmiotów; jak wprowadzać wymiar europejski do różnych przedmiotów; jak wprowadzać problematykę promowania zdrowia czy jak rozwijać wspólne prace wykraczające poza nauczanie poszczególnych przedmiotów.
Tematykę Projektu Rozwoju Szkół można także wybrać pod kątem grupy adresatów. Do takich tematów należą m.in.: jak integrować dzieci imigrantów; jak radzić sobie z różnorodnością wprowadzaną do klasy i szkoły przez dzieci uchodźców i jak wykorzystywać takie zjawisko; jak zapewnić integrację uczniów niepełnosprawnych w szkole masowej; jak motywować uczniów zagrożonych niepowodzeniami w nauce, aby zapobiec ich przedwczesnemu odchodzeniu ze szkoły; jak stworzyć równe szanse w kształceniu dla dziewcząt i chłopców.
Projekty Rozwoju Szkół mogą dotyczyć wymienionych wyżej, jak również wielu innych tematów. Chodzi przede wszystkim o to, by wybrana tematyka była inspirująca dla wszystkich, ponieważ dzięki temu łatwiej będzie opracowywać faktycznie przydatne podejścia, metody i narzędzia oraz wprowadzać je nie tylko w obrębie grupy partnerskiej, ale także w innych szkołach mających podobne zainteresowania.
/źródło: informacje ze strony socrates.org.pl – przyg. Sebastian Hanke/

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES