^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ – ważny od dnia 01.03.2021


1. Wszelkie sprawy związane z organizacją obiadów są załatwiane wyłącznie w biurze kierownika świetlicy.


2. W stołówce obowiązują bloczki obiadowe. Uczeń podpisuje bloczek swoim imieniem i nazwiskiem. Zgubienie lub zapomnienie bloczka należy zgłosić u kierownika świetlicy. Bloczków nie wolno przekazywać innym osobom bez zgody kierownika świetlicy.


3. Rodzic/opiekun prawny lub uczeń jest zobowiązany odebrać bloczki obiadowe u kierownika świetlicy przez 3 ostatnie dni poprzedzającego miesiąca i w pierwszym dniu nowego – od godz. 7.50 do godz. 11.20. Kierownik nie odpowiada za nieodebranie bloczków.


4. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej na podstawie wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego zlecenia na dostarczanie obiadów uczniowskich. Zlecenie składane jest na określoną ilość miesięcy. Załącznik nr 1 regulaminu.


5. Obiady kupowane są na cały miesiąc. Nie można wybierać dni zakupu obiadu.


6. Planowane dni nieobecności szkolnych należy zgłaszać przed rozpoczęciem miesiąca żywieniowego wyłącznie pisemnie w momencie odbierania bloczka obiadowego na dany miesiąc. Załącznik nr 2 regulaminu.


7. Zmianę zlecenia lub rezygnację z obiadów w kolejnym miesiącu należy zgłosić w formie pisemnej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację. Załącznik nr 3 regulaminu.
 

8. Brak wpłaty w obowiązującym terminie powoduje wstrzymanie żywienia dziecka w kolejnych miesiącach oraz naliczenie odsetek. Dalsze korzystanie ze stołówki będzie możliwe po okazaniu dowodu wpłaty zaległych należności.


9. W przypadku pojawienia się pierwszej zaległości, następuje niezwłoczne wezwanie do jej uregulowania, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 

10. Informacje o ilości dni żywieniowych w następnym miesiącu i kosztach z tym związanych umieszczane są na stronie internetowej szkoły w zakładce „stołówka”.
 

11. Rozliczenie należności za obiady odbywa się z dołu, czyli do 15-go następnego miesiąca. Odpłatności należy dokonać wyłącznie na konto podane na naliczeniu. Naliczenie rodzice/opiekunowie prawni otrzymują na podany przez nich adres e-mail/ odbierają w formie wydruku pod koniec każdego miesiąca. W tytule przelewu należy wpisać numer naliczenia.
 

12. Należność na naliczeniu obliczona jest na podstawie ilości dni żywieniowych w danym miesiącu oraz zgłoszonych planowanych nieobecności podanych w oświadczeniu rodzica.

 

13. Obniżenie należności na naliczeniu może nastąpić tylko w przypadku nieobecności dziecka trwającej powyżej 3 dni. Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia szkoły o nieobecności dziecka przekraczającej 3 dni pod rygorem utraty uprawnienia do obniżenia opłaty z tytułu niewydanych obiadów.

 

14. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów, otrzymujących obiady finansowane przez OPS, mają obowiązek zgłosić kierownikowi świetlicy każdą nieobecność dziecka.

 

15. Stołówka otwierana jest o godz. 11.30, a zamykana o godz. 14.30. Na obiad należy przychodzić odpowiednio wcześniej. Obiady wydawane są podczas trzech przerw śródlekcyjnych:
- od 11.30 do 11.45, od 12.30 do 12.45, od 13.30 do 13.45 – zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych klas podawanym na początku każdego roku szkolnego,
- uczniowie, którzy skończyli lekcje, a nie uczęszczają do świetlicy spożywają obiady pod opieką kierownika świetlicy i stołówki w godz. 11.30-12.00, 12.30-13.00 i 13.30-14.00,
- poza przerwami obiady będą wydawane jedynie uczniom przebywającym w stołówce pod opieką wychowawców, wychowawców świetlicy, nauczycieli.

 

16. W porze obiadowej w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z obiadów. Rodziców i osoby postronne prosimy o niewchodzenie do stołówki.

 

17. Uczniowie korzystający z obiadów powinni:
- przed wejściem do stołówki zdezynfekować ręce,
- zajmować miejsca przy stoliku wyłącznie z rówieśnikami z tej samej klasy,
- przychodzić do stołówki o wyznaczonej porze, zgodnej z harmonogramem, który opracowany jest na podstawie planu lekcji poszczególnych klas,
- po posiłku zostawić na stole porządek, odnieść naczynia i zasunąć krzesło.

 

18. Uczniowie, którzy nie posiadają bloczka obiadowego, przychodzą na obiad na ostatniej przerwie obiadowej o 13.30 lub po zakończeniu lekcji (gdy zajęcia kończą się wcześniej).

 

19. W stołówce obowiązuje kulturalne zachowanie się oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.

 

20. Uczniowie i rodzice mają obowiązek dostosować się do procedur i zmian regulaminów dotyczących funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

 

Załącznik 1 - zlecenie na dostarczenie obiadów uczniowskich

Załącznik 2 - oświadczenie o planowanych nieobecnościach

Załącznik 3 - rezygnacja z obiadów

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES