^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

 
NABÓR DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NA ROK SZKOLNY 2023/2024
 
 
27 lutego 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych do oddziałów ogólnodostępnych, która potrwa do 31 marca 2023 r.

W elektronicznym naborze do klas pierwszych szkół podstawowych uczestniczą szkoły publiczne prowadzone przez Miasto Chorzów.
Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu:

Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie:

1. ZGŁOSZENIA – do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka. ZGŁOSZENIE należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły obwodowej. Kandydat do ww. szkoły przyjmowany jest z urzędu.

2. WNIOSKU – do szkoły spoza obwodu. Kandydaci spoza obwodu mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. WNIOSEK wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły wybranej w I preferencji.

UWAGA!:

Kandydaci do oddziałów specjalnych oraz integracyjnych (na 5 miejsc dla dzieci orzeczonych)- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- NIE UCZESTNICZĄ w procesie rekrutacyjnym!

W celu zapisania kandydata, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, do oddziału specjalnego lub na jedno z pięciu miejsc w oddziale integracyjnym, rodzic powinien zgłosić się w terminie do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem – zał. nr 1 do Zasad organizacji kształcenia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów, będących załącznikiem do Zarządzenia Nr OR.175.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 sierpnia 2020 roku.
 

UWAGA!:

Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego uczestniczą w rekrutacji zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2023/2024.

Kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w uchwale Nr XLIII/702/2021 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 listopada 2021 r.

http://bip.chorzow.eu/add_www/file/u_702.pdf
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium:

1. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły pierwszego wyboru do klas 1-7 w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie edukacji kandydata – 16 pkt – oświadczenie rodzica/ opiekuna

2. Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 5 pkt. – informacje zawarte we wniosku

3. Rodzice /opiekunowie prawni są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą 
w obwodzie szkoły pierwszego wyboru - 4 pkt. - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

4. W obwodzie szkoły pierwszego wyboru zamieszkują krewni kandydata, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki przed i po zakończonych zajęciach w szkole - 3 pkt. - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

5. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego znajdującego się w budynku szkoły podstawowej, o przyjęcie do której się ubiega, w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie edukacji kandydata - 2 pkt. - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

6. Droga kandydata do szkoły pierwszego wyboru od miejsca zamieszkania jest krótsza niż do szkoły obwodowej – 1 pkt - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem.

Terminy określa Zarządzenie Nr OR.14.2023 z dnia 20 stycznia 2023 r. Prezydenta Miasta Chorzów https://bip.chorzow.eu/index.php?id=167446606619357838 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, na rok szkolny 2023/2024:

1. Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata spoza obwodu kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 27 lutego, godz. 8:00 do 31 marca 2023 r., godz. 15:00

2. Rejestracja w systemie oraz złożenie zgłoszenia kandydata do obwodowej szkoły podstawowej: 27 lutego, godz. 8:00 do 31 marca 2023 r., godzina 15:00.

3. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: 27 lutego do 7 kwietnia 2023 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 14 kwietnia 2023 r., godz. 9:00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w placówce zakwalifikowania: od 14 do 27 kwietnia 2023 r., godz. 15:00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 28 kwietnia 2023 r., godz. 9.00.

MAPA

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES