^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, TRENINGU

w SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 5 im. Janusza Kusocińskiego

i GIMNAZJUM SPORTOWYM  nr 11

w Chorzowie

Załącznik 1 do pobrania

Załacznik 2 do pobrania


Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. poz. 671).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534) - § 4 ust. 1-2.
4. Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie.

Procedura postępowania:


I Zwolnienia doraźne


1. W wyjątkowych sytuacjach (chwilowa niedyspozycja, zdarzenie losowe) uczeń na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) może być zwolniony z pojedynczych zajęć wychowania fizycznego lub treningu w oddziałach sportowych. Decyzję o zwolnieniu podejmuje rodzic (prawny opiekun) ucznia, dostarczając informację wychowawcy i nauczycielowi wychowania fizycznego w dzienniku elektronicznym w module WIADOMOŚCI lub w formie papierowej. W  dzienniku elektronicznym wychowawca lub nauczyciel wychowania fizycznego zaznacza nieobecność usprawiedliwioną.

2. Uczeń zwolniony ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela. Jeśli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczeń może być zwolniony do domu pod warunkiem, że nauczyciel wychowania fizycznego otrzyma, najpóźniej do dnia rozpoczęcia zwolnienia, informację od rodzica (opiekuna prawnego) o przejęciu przez niego opieki nad dzieckiem w dzienniku elektronicznym w module WIADOMOŚCI. W e-dzienniku wychowawca lub nauczyciel wychowania fizycznego zaznacza nieobecność usprawiedliwioną.

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń oddziału niesportowego może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednią opinią wystawioną przez lekarza. Zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż miesiąc należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego lub wychowawcy w formie pisemnej.

4. W przypadku zwolnienia ucznia oddziału niesportowego  z pewnych ćwiczeń fizycznych lekarz określa, jakie ćwiczenia uczeń może lub nie może wykonywać. Nauczyciel wychowania fizycznego otrzymuje opinię lekarza o potrzebie dostosowania ćwiczeń do aktualnych możliwości fizycznych ucznia i przygotowuje zajęcia uwzględniające tę opinię.5. Uczeń oddziału niesportowego zwolniony na podstawie opinii lekarza z zajęć w wodzie na basenie zobowiązany jest do wykonywania na lekcji innych ćwiczeń fizycznych zaleconych przez nauczyciela wychowania fizycznego. Uczeń, który nie może przebywać w hali basenowej ze względu na uczulenie, astmę lub inne czynniki zdrowotne jest zobowiązany do realizowania jednej godziny lekcyjnej wychowania fizycznego z inną klasą. Dyrektor Szkoły z nauczycielem wychowania fizycznego ustalają czas i miejsce oraz informują o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych).


II Zwolnienia długoterminowe - na okres dłuższy niż miesiąc


1. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia oddziałów niesportowych z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, wraz z podaniem (załącznik nr 1), należy złożyć w sekretariacie Szkoły. Dyrektor Szkoły na tej podstawie wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania ich przez ucznia.

2. W uzasadnionych przypadkach (leczenie szpitalne. urazy, złamania kończyn) Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia oddziału sportowego  z realizacji zajęć wychowania fizycznego i treningu sportowego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza medycyny sportowej na czas określony w tej opinii. Zaświadczenie lekarza medycyny sportowej wraz z podaniem, należy złożyć w sekretariacie Szkoły. Dyrektor Szkoły na tej podstawie wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, treningu sportowego lub z określonych ćwiczeń fizycznych.

3. Po zakończeniu leczenia wynikającego z długotrwałej (ponad 1 miesiąc) niezdolności do uprawiania sportu, uczeń oddziału sportowego zobowiązany jest udać się do poradni medycyny sportowej z dokumentacją dotyczącą leczenia, w celu otrzymania zaświadczenia o zdolności do uczestnictwa w treningach, które przedstawia wicedyrektorowi d.s. sportu.  Wicedyrektor informuje trenera o uzyskaniu zdolności przez ucznia.

4. W przypadku zwolnienia ucznia oddziału sportowego  z pewnych ćwiczeń fizycznych lekarz medycyny sportowej określa, jakie ćwiczenia uczeń może lub nie może wykonywać. Nauczyciel wychowania fizycznego i trener otrzymują opinię lekarza o potrzebie dostosowania ćwiczeń do aktualnych możliwości fizycznych ucznia i przygotowuje zajęcia uwzględniające tę opinię. Po zakończeniu leczenia, uczeń oddziału sportowego zobowiązany jest udać się do poradni medycyny sportowej z dokumentacją dotyczącą leczenia, w celu otrzymania zaświadczenia o zdolności do uczestnictwa w treningach, które przedstawia wicedyrektorowi d.s. sportu.  Wicedyrektor informuje trenera o uzyskaniu zdolności przez ucznia.

5. W uzasadnionych przypadkach (leczenie szpitalne. urazy, złamania kończyn) Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia oddziału sportowego  o profilu pływackim z realizacji zajęć i treningu sportowego na basenie na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza medycyny sportowej na czas określony w tej opinii. Uczeń jest zobowiązany do udziału w 4 godzinach zajęć wychowania fizycznego. Po zakończeniu leczenia, uczeń oddziału sportowego o profilu pływackim zobowiązany jest udać się do poradni medycyny sportowej z dokumentacją dotyczącą leczenia, w celu otrzymania zaświadczenia o zdolności do uczestnictwa w treningach, które przedstawia wicedyrektorowi d.s. sportu.  Wicedyrektor informuje trenera o uzyskaniu zdolności przez ucznia.

III Dokumentacja

1. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni). Rodzice (opiekunowie prawni) składają pisemnie podanie – załącznik nr 1 wraz z opinią o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, wydaną przez lekarza, które zawiera dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia zwolnienia oraz informację o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.

2. Podanie należy przedłożyć Dyrektorowi Szkoły niezwłocznie po uzyskaniu opinii od lekarza, nie później niż:
 - w przypadku zwolnienia dotyczącego pierwszego półrocza lub całego roku szkolnego – do 30 września danego roku szkolnego,
 - w przypadku zwolnienia dotyczącego drugiego półrocza – do 28 lutego danego roku szkolnego.
W przypadku zdarzeń losowych i opinii lekarskich wystawionych w ciągu roku szkolnego, rodzice (prawni opiekunowie) składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, nie później niż tydzień po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego.

3. Opinia o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego wydana przez lekarza ze wsteczną datą lub podanie niedostarczone w terminie będą respektowane od daty ich złożenia wraz z podaniem w sekretariacie.

4. Dyrektor Szkoły wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, treningu lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii lekarza w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania.

5. W przypadku decyzji odmownej rodzice ucznia (opiekunowie prawni) mogą się odwołać za pośrednictwem Dyrektora do Kuratorium Oświaty w Katowicach.

6. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowani zostają rodzice (opiekunowie prawni), nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia.

7. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie długoterminowe w trakcie roku szkolnego, skreślany jest z klasy wirtualnej w dzienniku elektronicznym. Jeżeli istnieją podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z przedmiotu.

8. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez całe półrocze, jest on skreślany z klasy wirtualnej w dzienniku elektronicznym i zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony.

9. Uczeń zwolniony decyzją Dyrektora Szkoły z zajęć wychowania fizycznego lub treningu, w przypadku gdy zajęcia te odbywają się w trakcie zajęć lekcyjnych danego dnia, ma obowiązek przebywać w czytelni, świetlicy lub innym miejscu wskazanym przez Dyrektora Szkoły pod opieką nauczyciela. Ze względu na bezpieczeństwo ucznia,  nauczyciel, pod którego opieką znajduje się uczeń, ma obowiązek sprawdzać obecność ucznia, mimo że nie wlicza się jej do frekwencji klasy. O tym fakcie informowani są nauczyciele pełniący opiekę nad uczniem, nauczyciele wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.

10. Uczeń zwolniony decyzją Dyrektora Szkoły z zajęć wychowania fizycznego lub treningu, w przypadku gdy lekcje wychowania fizycznego są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, może być z nich zwolniony na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2) rodziców (opiekunów prawnych) złożonego razem z podaniem, opinią o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach, wydanej przez lekarza i po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.


Postanowienia końcowe


1. Wychowawca zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) z procedurą podczas pierwszego zebrania z rodzicami na początku roku szkolnego.

2.  Dokumentację dotyczącą zwolnień z zajęć wychowania fizycznego, treningu przechowuje wicedyrektor do spraw sportu i stanowi załącznik do Rejestru Decyzji.

3. Załączniki można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie Szkoły.

4. Aktualizację procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego wprowadza się na mocy Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr  11 z dnia 8 stycznia 2019 r.

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES