^wróć na początek

     orzeleklogo

dane kontaktowe:
telefon: 0048 32 2419 910
e-mail:sp5@sp5.chorzow.pl

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

w SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 5 im. Janusza Kusocińskiego i GIMNAZJUM SPORTOWYM  nr 11

w Chorzowie

Rok szkolny 2017/2018

 

Załącznik 1 do pobrania

Załącznik 2 do pobrania 


 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357).


2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r., poz. 1214).


3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).


4. Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie.


Procedura postępowania:

I Zwolnienia doraźne

1. W wyjątkowych sytuacjach (chwilowa niedyspozycja, zdarzenie losowe) uczeń na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) może być zwolniony z pojedynczych zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu podejmuje rodzić (prawny opiekun) ucznia, dostarczając informację wychowawcy i nauczycielowi wychowania fizycznego w dzienniku elektronicznym w module WIADOMOŚCI lub w formie papierowej. W dzienniku elektronicznym wychowawca lub nauczyciel wychowania fizycznego zaznacza nieobecność usprawiedliwiona.


2. Uczeń zwolniony ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela. Jeśli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczeń może być zwolniony do domu pod warunkiem, że nauczyciel wychowania fizycznego otrzyma najpóźniej do dnia rozpoczęcia zwolnienia informację od rodzica w E-dzienniku w module WIADOMOŚCI. W dzienniku elektronicznym wychowawca lub nauczyciel wychowania fizycznego zaznacza nieobecność usprawiedliwiona.


3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza. Zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż miesiąc należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego lub wychowawcy w formie pisemnej.

II Zwolnienia długoterminowe

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.


2. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, wraz z podaniem, należy złożyć w sekretariacie szkoły. Dyrektor Szkoły na tej podstawie wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania ich przez ucznia.


3. W przypadku zwolnienia ucznia z pewnych ćwiczeń fizycznych lekarz powinien określić, jakie ćwiczenia uczeń może lub nie może wykonywać. Nauczyciel wychowania fizycznego otrzymuje informację o potrzebie dostosowania ćwiczeń do aktualnych możliwości fizycznych ucznia i przygotowuje zajęcia uwzględniające opinię lekarza.


4. Uczeń z klasy niesportowej zwolniony na podstawie opinii lekarza z zajęć w wodzie na basenie zobowiązany jest do wykonywania na lekcji innych ćwiczeń fizycznych zaleconych przez nauczyciela wychowania fizycznego.
Uczeń, który nie może przebywać w hali basenowej ze względu na uczulenie, astmę lub inne czynniki zdrowotne jest zobowiązany do realizowania jednej godziny lekcyjnej wychowania fizycznego z inną klasą. Dyrektor Szkoły z nauczycielem wychowania fizycznego ustalają czas i miejsce oraz informują o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych).


5. Uczeń klasy pływackiej zwolniony przez lekarza z zajęć na basenie zobowiązany jest do udziału w 4 godzinach wychowania fizycznego.


6. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni). Rodzice (opiekunowie prawni) składają pisemnie podanie – załącznik nr 1 wraz z zaświadczeniem lekarskim do Dyrektora Szkoły. Zaświadczenie lekarskie powinno zawierać dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia zwolnienia oraz informację o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.


7. Podanie należy przedłożyć Dyrektorowi Szkoły niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, nie później niż:
 - w przypadku zwolnienia dotyczącego pierwszego półrocza lub całego roku szkolnego – do 30 września danego roku szkolnego,
 - w przypadku zwolnienia dotyczącego drugiego półrocza – do 28 lutego danego roku szkolnego.
W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych w ciągu roku szkolnego rodzice (prawni opiekunowie) składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, nie później niż tydzień po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego.


8. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń ze wsteczną datą będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.


9. Zwolnienie niedostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie.


10. Dyrektor Szkoły wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii lekarza w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania.


11. W przypadku decyzji odmownej rodzice ucznia (opiekunowie prawni) mogą się odwołać za pośrednictwem dyrektora do Kuratorium Oświaty w Katowicach.


12. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowani zostają rodzice (opiekunowie prawni), nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia.


13. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie długoterminowe w trakcie roku szkolnego, skreślany jest z klasy wirtualnej w dzienniku elektronicznym. Jeżeli istnieją podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z przedmiotu.


14. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez całe półrocze, jest on skreślany z klasy wirtualnej w dzienniku elektronicznym i zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony


16. Uczeń zwolniony ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela. Ze względu na bezpieczeństwo ucznia, nauczyciel wychowania fizycznego lub nauczyciel, pod którego opieką znajduje się uczeń, ma obowiązek sprawdzać obecność ucznia, mimo że jego obecność nie wlicza się do frekwencji klasy.


17. W przypadku gdy lekcje wychowania fizycznego są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być z nich zwolniony na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2) rodziców (opiekunów prawnych) złożonego razem z podaniem i zaświadczeniem lekarskim i po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.

Postanowienia końcowe

1. Wychowawca klasy zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) z procedurą podczas pierwszego zebrania z rodzicami na początku roku szkolnego.


2.  Dokumentację dotyczącą zwolnień z zajęć wychowania fizycznego przechowuje wicedyrektor do spraw sportu i stanowi załącznik do Rejestru Decyzji.


3. Załączniki można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.


5. Aktualizację procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego wprowadza się na mocy Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr  z dnia .

COPYRIGT Zespół Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES