^wróć na początek

     orzeleklogo

dane kontaktowe:
telefon: 0048 32 2419 910
e-mail:sp5@sp5.chorzow.pl

KONCEPCJA PRACY
NA LATA 2016-2019

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1
im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO
W CHORZOWIE

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5    

 

"Miej odwagę myśleć” – Horacy
                    
GIMNAZJUM SPORTOWE NR 11        

 

„Nie istnieje wielki talent bez wielkiej siły woli” – Honoré de Balzac


I. WSTĘP

 

1. HISTORIA ZESPOŁU SZKÓL SPORTOWYCH NR 1 W CHORZOWIE

 

Historia szkoły zaczęła się 1 września 1987 roku. Tego dnia odbyło się uroczyste otwarcie części dydaktycznej. Była to najnowsza i najpiękniejsza szkoła w Chorzowie oraz regionie. Budynek usytuowany na planie prostokąta posiada wewnętrzny dziedziniec-patio, otwarty od strony południowej i zachodniej na tereny zielone wokół szkoły. Ogólna kubatura budynku wynosi 80181 metrów sześciennych.

 

Na parterze szkoły znajduje się ogromny hol, z którego dzieci schodzą do szatni i świetlicy, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, sekretariat oraz pokój administracyjny wraz z portiernią. Sale lekcyjne na parterze przystosowano do nauczania początkowego. Na pierwszym piętrze znajdują się pracownie języka polskiego, historii, chemii, fizyki i informatyki. Drugie piętro zajmują przede wszystkim pracownie matematyki, biologii, plastyki, biblioteka szkolna i aula.

 

W pierwszych latach istnienia szkoły bardzo skromne zaplecze sportowe nie pozwoliło w pełni na „rozwinięcie skrzydeł” naszym uczniom. Niedokończone obiekty sportowe utrudniały realizację zajęć wychowania fizycznego. Mimo tych warunków Szkolny Klub Sportowy rozpoczął swoją działalność, co przyniosło efekty w postaci wysokich lokat na szczeblu miejskim.

 

W 1989 roku oddano do użytki pełnowymiarową salę gimnastyczną dla klas 4-8. Następnie zaadaptowano pomieszczenia na salę gimnastyczną dla klas 1-3. Szkoła zaczęła odnosić sukcesy sportowe, nie tylko na szczeblu miejskim, ale i w województwie.Rok szkolny 1989/1990 przyniósł wiele istotnych zmian w życiu szkoły. Powstały pierwsze klasy sportowe o profilu lekkoatletycznym, piłki ręcznej i piłki koszykowej, oddano do użytku stadion z bieżnią oraz boisko asfaltowe.

 

Szkoła wzbogaciła swoją działalność o zajęcia rekreacyjno-sportowe, tworząc sekcje: tenisa stołowego, aerobiku, gier i zabaw dla klas młodszych. Do użytku został oddany basen, co umożliwiło prowadzenie zajęć nauki pływania ramach godzin wychowania fizycznego dla uczniów klas 4-8.

 

W trzecim roku działalności szkoły, w dniu 28 maja 1990 roku, w uznaniu dotychczasowych znaczących osiągnięć sportowych, władze oświatowe nadały Szkole Podstawowej nr 5 imię wybitnego sportowca i wielkiego Polaka – Janusza Kusocińskiego.

 

W roku szkolnym 1990/1991 dyrektorem szkoły została nauczycielka matematyki Joanna Salwerowicz. Placówka obrała dwa, główne kierunki pracy: edukację sportową oraz edukację kulturalną. W tym samym roku szkolnym, w dniach 20-25 maja, odbył się I Szkolny Festiwal Miniatur Teatralnych, który odbywa się corocznie do dziś.

 

W wyniku reformy systemu oświaty w roku szkolnym 1999/2000 powstały w szkole pierwsze klasy Gimnazjum Sportowego nr 11.

 

Od roku 2015 funkcję dyrektora pełni Wojciech Niezgoda, nauczyciel języka niemieckiego. W tymże roku został wprowadzony dziennik elektroniczny Librus.

 

We wrześniu 2016 r. rozpoczęto program termomodernizacji budynku szkolnego.

 

W Szkole Podstawowej nr 5 w klasach edukacji wczesnoszkolnej jest jeden oddział o rozszerzonej liczbie godzin pływania, natomiast w klasach 4-6 na każdym poziomie są trzy oddziały sportowe: pływanie, lekkoatletyka, piłka ręczna.

W Gimnazjum Sportowym nr 11 uczniowie mogą trenować w klasach o profilu pływania, lekkoatletyki, rekreacji sportowej i fitnessu.

 

W roku szkolnym 2016/2017 została utworzona klasa rekreacyjno-outdoorowa z dodatkowym językiem hiszpańskim.

 

Najlepsi absolwenci Szkoły Podstawowej nr 5 otrzymują odznakę Srebrna Tarcza z Laurem – za wyróżniające wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia, natomiast uczniowie Gimnazjum Sportowego nr 11 otrzymują odznakę Złota Tarcza z Laurem.

II. MISJA I WIZJA SZKOŁY1. MISJA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1 W CHORZOWIE

 

Jesteśmy szkołą nowoczesną i przyjazną uczniowi. Realizujemy potrzeby i oczekiwania społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Nasza działalność oparta jest na idei partnerstwa i współdziałania rodziców, uczniów i nauczycieli. Kształcimy i wychowujemy na miarę XXI wieku. Wyposażamy w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalsze kształcenie oraz funkcjonowanie w społeczeństwie i we współczesnym świecie.


Naszym działaniom towarzyszą hasła, umieszczone na sztandarach szkoły:
„Miej odwagę myśleć”,
„Nie istnieje wielki talent bez wielkiej siły woli”.

 

2. WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

 

„Miej odwagę myśleć”

 

1. W planowaniu pracy szkoła dąży do zaangażowania rodziców, społeczności lokalnej w życie szkoły, biorąc pod uwagę potrzeby, oczekiwania i ambicje środowiska, w którym działa.
2. Rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają w rozwiązywaniu problemów szkoły i współuczestniczą w podejmowaniu decyzji.
3. Nasza szkoła jest bezpieczna i przyjazna dziecku, zapewnia opiekę specjalistów.
4. Szkoła wychowuje w duchu prawdy, dobra i piękna opartych na ogólnie przyjętych normach etycznych.
5. Wykształcona kadra pedagogiczna gwarantuje dobre przygotowanie młodych ludzi do kontynuowania nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym.
6. W szkole organizowane są atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, które rozwijają twórcze uzdolnienia dzieci i umożliwiają im naukę w sposób najbardziej wydajny i efektywny.
7. Szkoła nawiązuje współpracuje ze szkołami za granicą, ucząc dzieci szacunku do innych narodów i kultur.
8. Szkoła zapewnia nowoczesne wyposażenie pracowni, dobrą bazę lokalową oraz odpowiednie warunki do uprawiania sportu.

3. WIZJA GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11

 

"Nie istnieje wielki talent bez wielkiej siły woli”

 

1. Szkoła jest bezpieczna, pełna wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania. Promowane są w niej wartości, których wzorem jest patron naszej szkoły, Janusz Kusociński.
2. Wspomaga wszechstronny rozwój osobowy ucznia w przyjaznym środowisku, zapewnia opiekę specjalistów.
3. Kultywuje tradycje szkoły i regionu, wychowuje w patriotyzmu.
4. Oferuje profesjonalizm, wysoką jakość kształcenia, zapewnia dobre przygotowanie wychowanka do kontynuacji nauki w szkole średniej.
5. Posiada wykwalifikowaną kadrę trenerów, która umożliwia naszym uczniom osiąganie wielu sukcesów sportowych.
6. Zapewnia atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
7. Umacnia wiarę młodego człowieka we własne możliwości i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów.
8. Przygotowuje do aktywnego udziału w życiu rodzinnym i społecznym oraz odpowiedzialnego podejmowania decyzji.
9. Dąży do zaangażowania rodziców w życie szkoły, aktywnie współuczestniczących w podejmowaniu decyzji.
10. Zapewnia dobrą bazę lokalową i wyposażenie oraz odpowiednie warunki do uprawiania sportu.

 

4. MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

 

ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

 

- współtworzy i respektuje normy grupowe, jasno wyraża swoje myśli, posiada umiejętność współdziałania w zespole, szanuje poglądy innych,
- określa własne możliwości intelektualne i fizyczne, rozwija swoje uzdolnienia i talenty,
- samodzielnie poszerza wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji,
- opanował wiedzę i umiejętności na poziomie własnych możliwości i jest przygotowany do kolejnych etapów kształcenia,
- potrafi i chce się pozytywnie zaprezentować, umie cieszyć się z sukcesu i godnie przyjmować porażki, akceptuje siebie,
- dba o zdrowie i sprawność fizyczną, jest świadomy zagrożeń wynikających
z nałogów,
- jest krytycznym odbiorcą wzorców proponowanych przez środki masowego przekazu,
- korzysta z dóbr kultury, zna swoje miasto i region.

ABSOLWENT GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11

 

- przestrzega norm i zasad społecznych, jest komunikatywny i otwarty na ludzi,
- jest odpowiedzialny za siebie i innych, za własny rozwój rozumie znaczenie tolerancji, uczciwości i pracowitości,
- ma krytyczny stosunek do rzeczywistości, odważnie wyraża swoje poglądy, jest asertywny,
- potrafi korzystać z technologii informacyjnych, zna języki obce, umie wykorzystać
i zastosować zdobytą wiedzę w twórczym rozwiązywaniu problemów,
- jest przygotowany do samodzielnego zdobywania rzetelnej wiedzy, czuje potrzebę samokształcenia,
- potrafi wybrać dalszą drogę życiową tak, aby osiągnąć szczęście i sukces na miarę swoich możliwości,
- potrafi określić własne cele i dąży do ich osiągnięcia,
- dba o zdrowie, doskonali sprawność fizyczną w wybranej dyscyplinie sportowej;
dąży do sukcesu sportowego,
- zna dorobek kulturalny swojego regionu i narodu, korzysta z dóbr kultury, jest wrażliwym odbiorcą sztuki,
- jest otwarty i tolerancyjny wobec ludzi innych narodowości, wyznań i kultur.III. CELECele główne koncepcji:- systematyczne podnoszenie efektów kształcenia,
- bezpieczeństwo w szkole,
- zapewnienie przyjaznej atmosfery oraz pomocy uczniowi,
- rozwijanie zainteresowań uczniów; promocja ich talentów,
- wzmacnianie pozytywnych relacji na linii uczeń – rodzic – nauczyciel,
- wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły i współpraca ze środowiskiem lokalnym, podejmowanie działań promujących szkołę,
- wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły,
- podejmowanie zadań związanych ze współpracą z zagranicą.

III. CELE

 

Cele główne koncepcji:

 

- systematyczne podnoszenie efektów kształcenia,
- bezpieczeństwo w szkole,
- zapewnienie przyjaznej atmosfery oraz pomocy uczniowi,
- rozwijanie zainteresowań uczniów; promocja ich talentów,
- wzmacnianie pozytywnych relacji na linii uczeń – rodzic – nauczyciel,
- wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły i współpraca ze środowiskiem lokalnym, podejmowanie działań promujących szkołę,
- wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły,
- podejmowanie zadań związanych ze współpracą z zagranicą.

 

1. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA ORAZ INNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA SZKOŁY

 

Cele szczegółowe i zadania

 

W szkole analizuje się wyniki egzaminów i sprawdzianu, a uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.

 

1.Systematyczne przeprowadzanie badań wyników nauczania na wszystkich poziomach klas.
2.Opracowanie analizy wyników z poszczególnych badań w formie raportów i ich prezentacja
na radach pedagogicznych.
3.Opracowywanie oraz wdrażanie programów doskonalących i naprawczych na podstawie dokonanych analiz.
4. Wdrażanie wniosków z przeprowadzonej analizy egzaminów dążąc do wzrostu efektów kształcenia.
5. Informowanie rodziców o edukacyjnych osiągnięciach ucznia.
6. Wdrażanie programów i planów sprzyjających poprawie efektów kształcenia oraz uzyskiwania lepszych wyników w nauce uczniów gimnazjum.
7. Przeprowadzanie analizy zbieżności oceniania wewnątrzszkolnego z wynikiem egzaminu (egzaminu próbnego).
8. Systematyczne przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych.
9. Udział uczniów w konkursach na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim.

10. Organizacja wewnątrzszkolnych konkursów wiedzy.
11. Tworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.
12. Realizacja projektów edukacyjnych uczniów Gimnazjum Sportowego nr 11.

 

W szkole respektuje się normy społeczne, a uczniowie są aktywnymi uczestnikami tej działalności.

 

1. Udział uczniów w przedsięwzięciach i programach szkolnych i międzyszkolnych.
2. Udział młodzieży w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, wystawach, koncertach, wycieczkach edukacyjnych.
3. Udział gimnazjalistów w debatach, dyskusjach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi.
4. Organizacja edukacji z zakresu preorientacji zawodowej uczniów.
5. Ewaluacja Programu Wychowawczego szkoły.
6. Wdrażanie odpowiednich procedur związanych
z zapobieganiem zachowaniom agresywnym, kradzieżom, używaniu środków psychoaktywnych, cyberprzemocy.
7. Zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
i pracy. Przeglądy sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem bezpieczeństwa.
8. Bieżące szkolenia Rady Pedagogicznej.
9. Zapoznawanie uczniów z przepisami BHP i regulaminami poszczególnych pracowni szkolnych.
10. Adaptacja uczniów klas pierwszych w nowym środowisku szkolnym.
11. Przeprowadzenie wśród uczniów klas pierwszych oraz ich rodziców ankiet, dotyczących oczekiwań wobec szkoły.
12. Objęcie opieką psychologiczną i pedagogiczną uczniów wymagających pomocy.
13. Udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej uczniom z rodzin niezamożnych.
14. Organizacja imprez szkolnych i klasowych.
15. Udział szkoły w Programach Profilaktycznych.
16. Działalność Samorządu Uczniowskiego w zakresie propagowania norm społecznych.
17. Wdrażanie programów i projektów mających
na celu pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
18. Podejmowanie działań prozdrowotnych – szeroko rozumiana działalność wychowawczo-profilaktyczna szkoły.
19. Utrzymywanie ścisłej współpracy ze służbą zdrowia.

 

W szkole kształtuje się otwartość i tolerancyjną postawę względem ludzi innych narodowości, religii i kultur.

 

1. Zapoznanie się z systemami edukacyjnymi obowiązującymi w innych krajach europejskich.
2. Nawiązanie współpracy z zagranicznymi placówkami oświatowymi.
3. Organizowanie wycieczek do krajów Unii Europejskiej w ramach projektów europejskich
4. Kontynuowanie wymiany młodzieży i spotkań z młodzieżą miast partnerskich.

 

2. PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE

 

Szkoła ma koncepcję pracy.

 

1. Opracowanie koncepcji pracy szkoły na okres 3-letni przy udziale nauczycieli, rodziców i uczniów.
2. Coroczna ewaluacja koncepcji pracy szkoły.
3. Monitorowanie realizacji koncepcji pracy szkoły.

 

Szkolna oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

1. Opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podręczników obowiązujących w szkole.
2. Dostosowanie programów nauczania do możliwości i aspiracji uczniów, poprzez analizę i weryfikację szkolnego zestawu programów nauczania i stopnia realizacji podstawy programowej.
3. Korelacja w realizacji podstawy programowej przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
4. Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz planów nauczania.
5. Wzbogacanie i modyfikowanie oferty edukacyjnej szkoły umożliwiającej rozwój uczniów (zajęcia pozalekcyjne, imprezy środowiskowe, lokalne, projekty itp.).
6. Inspirowanie nauczycieli do wprowadzania autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych.
7. Wprowadzanie nowatorskich metod i form nauczania; stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (praca z tablicą interaktywną).
8. Podkreślanie istotnej roli internetu w procesie nauczania – korzystanie z nieograniczonych zasobów internetu jako bazy wiedzy; komunikacja ze światem przy pomocy technologii informatycznych.

 

Procesy edukacyjne w szkole mają charakter zorganizowany i są efektem współdziałania nauczycieli.

 

1. Precyzyjne określenie wymagań edukacyjnych wobec uczniów.
2. Opracowanie planów wynikowych, rozkładów nauczania.
3. Opracowanie kryteriów oceniania na podstawie Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów
4. Analizowanie, diagnozowanie i wykorzystywanie osiągnięć edukacyjnych uczniów:
- egzamin próbny
- końcowy egzamin gimnazjalny
- półroczne i roczne wyniki klasyfikacji,
- osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.
5. Efektywne wykorzystywanie czasu na zajęciach lekcyjnych.
6. Rozwijanie aktywnego myślenia i działania poprzez stosowanie odpowiednich metod i form pracy
z uczniami na zajęciach szkolnych.
7. Rozwijanie współdziałania nauczycieli poprzez pracę
w zespołach stałych i przedmiotowych.
8. Tworzenie bazy testów i sprawdzianów szkolnych.
9. Podnoszenie i uzyskiwanie przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły.
10. Dbałość o płynny przepływ informacji.
11. Wypracowanie na podstawie diagnozy zainteresowań uczniów, oferty zajęć dydaktycznych. Modyfikacja i wzbogacanie oferty zajęć dodatkowych.
12. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania.
13. Podejmowanie projektów dydaktycznych sprzyjających kształtowaniu umiejętności uczniów.
14. Gromadzenie i udostępnianie materiałów szkolnych
i dydaktycznych w zakresie nowoczesnych metod pracy z uczniem.
15. Organizowanie szkoleń, lekcji koleżeńskich
w ramach WDN z wykorzystaniem nowoczesnych metod.
16. Dokumentowanie, gromadzenie i udostępnianie spostrzeżeń oraz wymiana doświadczeń z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy z uczniem.

 

Szkoła kształtuje właściwe postawy uczniów.

 

1. Opracowanie Programu Wychowawczego.
2. Opracowanie Programu Profilaktyki adekwatnego do potrzeb uczniów.
3. Ewaluacja i modyfikowanie realizowanych programów i działań wychowawczych zgodnie z potrzebami uczniów i przy ich udziale.
4. Realizowanie programów i projektów kształtujących pożądane postawy uczniów.
5. Praca wychowawcza gimnazjum realizowana jest w sposób planowy i w sposób systematyczny podejmowane są działania wychowawcze zgodne z potrzebami szkoły.

 

Szkoła prowadzi działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

 

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
2. Opracowanie indywidualnych programów dostosowawczych zgodnie z opiniami PPP.
3. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych zgodnie z orzeczeniami PPP.
4. Organizacja zajęć wyrównawczych.
5. Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych.
6. Stosowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
7. Prowadzenie działań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, w tym organizacja zajęć dodatkowych z różnych przedmiotów.
8. Organizowanie warsztatów i spotkań z pedagogiem dla nauczycieli, uczniów i rodziców.
9. Stosowanie na zajęciach metod i form uwzględniających różne uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
10. Zapewnienie potrzebującym uczniom pomocy pedagoga, psychologa, logopedy, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
11. Stworzenie warunków do tego, aby każdy uczeń miał możliwość osiągnięcia sukcesu. Zorganizowanie systemu zindywidualizowanej pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
12. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zajęć wyrównujących szanse edukacyjne.

 

3. FUNKCJONOWANIE SZKOŁY

 

Szkoła wykorzystuje zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

 

1. Podejmowanie działań na rzecz integracji środowiska szkolnego.
2. Podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego.
3. Otwarcie szkoły na środowisko lokalne – poznanie środowiska lokalnego, jego specyfiki, tradycji, historii i potrzeb; stworzenie w szkole oferty dla środowiska lokalnego.

 

Losy absolwentów szkoły.

 

1. Funkcjonowanie w szkole systemu doradztwa zawodowego.
2. Wdrażanie tematyki dotyczącej orientacji zawodowej.
3. Monitorowanie losów absolwenta.
4. Tworzenie galerii absolwentów.
5. Organizacja zajęć dla gimnazjalistów z udziałem absolwentów i przez nich prowadzone.

 

Promocja szkoły.

 

1. Efektywne działanie zespołu do spraw promocji szkoły.
2. Bieżąca aktualizacja stron internetowych szkoły.
3. Wydawanie materiałów promocyjnych.
4. Organizacja imprez kulturalnych dla środowiska lokalnego.
5. Prezentacja rodzicom ciekawych zajęć szkolnych, wystaw, projektów kulturalnych.

 

Pozyskiwanie rodziców do współpracy.

 

1. Współdziałanie z rodzicami – opiniowanie dokumentów regulujących pracę szkoły, udział w strukturach szkoły, współpraca wynikająca z aktualnych potrzeb szkoły.
2. Usprawnienie przepływu informacji: szkoła – rodzice.
3. Podejmowanie działań, we współpracy z Radą Rodziców, zmierzających do aktywnego udziału rodziców w życiu szkoły.
4. Udział rodziców w uroczystościach szkolnych.
5. Systematyczne badanie opinii rodziców o działalności szkoły.

 

4. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

 

Działania zespołu kierowniczego szkoły.

 

1. Planowanie, organizowanie, kierowanie i monitorowanie pracy Zespołu.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
3. Stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu.

 

Działanie zespołów nauczycieli.

 

1. Właściwa i efektywna praca zespołów przedmiotowych w oparciu o doskonalenie metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2. Współpraca i wspomaganie nauczycieli w opracowaniu programów autorskich i innowacji pedagogicznych.
Wspomaganie w tworzeniu przez nauczycieli materiałów dydaktycznych i upowszechnianie ich w szkole i środowisku lokalnym.

 

Organizacja nadzoru pedagogicznego.

 

1. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora na dany rok szkolny.
2. Realizacja nadzoru pedagogicznego.
3. Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej z udziałem zespołów nauczycieli.
4. Wykorzystanie wniosków z nadzoru pedagogicznego w planowaniu pracy szkoły.

 

Baza i wyposażenie szkoły.

 

1. Podejmowanie skutecznych działań wzbogacających warunki lokalowe szkoły.
2. Poprawa wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne – doposażenie pracowni przedmiotowych oraz biblioteki szkolnej.
3. Tworzenie miłej i przyjaznej atmosfery w szkole poprzez urozmaicenie aranżacji wnętrz oraz terenów przyszkolnych.
4. Zakup komputerów na potrzeby prowadzenia dziennika elektronicznego.

 

IV. EWALUACJA

 

Ewaluacja koncepcji pracy na lata 2016-2019 będzie przebiegała trzystopniowo:
- bieżące obserwowanie realizacji zadań,
- po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji,
- po zakończeniu całej koncepcji.  Ewaluację po każdym roku realizacji koncepcji przeprowadzi zespół nauczycieli we współpracy z dyrektorem szkoły, a jej wyniki zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Wnioski będą wykorzystane przy realizacji bieżącego i następnego roku realizacji koncepcji. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w koncepcji i w obsadzie zadań w trakcie jego trwania, decyzję będzie podejmował dyrektor szkoły.

 

Przyjęto uchwałą  47/2015/2016
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Sportowych nr 1
w Chorzowie dnia 31 sierpnia 2016 r.

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES