^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

PROCEDURY ORGANIZOWANIA  ZASTĘPSTW ZA NIEOBECNYCH NAUCZYCIELI

1. Nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia Dyrekcji Szkoły oraz pracowników sekretariatu o nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub innym powodem absencji w najszybszym możliwym terminie celem niezwłocznego przydzielenia zastępstw i zapewnienia opieki uczniom, w tym:

a) w przypadku, kiedy nauczyciel otrzymuje L4 podczas wizyty u lekarza w dniu poprzedzającym nieobecność w pracy,  ma obowiązek powiadomienia pracowników sekretariatu w godzinach jego pracy (do godz. 16.00) lub Dyrekcję Szkoły w godzinach popołudniowych poprzez system dziennika elektronicznego;
b) w przypadku niedyspozycji zdrowotnej przed rozpoczęciem pracy należy powiadomić pracowników sekretariatu telefonicznie (od godz. 7.00), a w przypadku nauczycieli rozpoczynających pracę przed godz. 7.00 Dyrekcję Szkoły również telefonicznie.

2. W przypadku realizacji zajęć dydaktyczno–wychowawczych poza terenem szkoły (wycieczki, wyjścia do placówek kulturalnych, zawody sportowe, konkursy, itp.) nauczyciel zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu oraz złożenia odpowiedniej dokumentacji Dyrekcji Szkoły co najmniej trzy dni przed planowanym terminem, przy czym o terminie planowanej wycieczki powiadamia się wstępnie Dyrekcję Szkoły na dwa tygodnie przed.

3. Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ustala wicedyrektor Bożena Przybylska, za nauczycieli klas 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum wicedyrektor Anna Ząbkowska-Petka, za nauczycieli wychowania fizycznego wicedyrektor Grażyna Grymel-Wieczorek. W razie nieobecności któregoś z wicedyrektorów, jego obowiązki przejmują pozostali wicedyrektorzy.

4. Dyrekcja Szkoły powiadamia nauczycieli o przydzielonych godzinach zastępczych poprzez Księgę Zastępstw, która znajduje się w pokoju nauczycielskim oraz poprzez dziennik elektroniczny. Nauczyciele zobowiązani są przed rozpoczęciem zajęć do zapoznania się z przydzielonymi zastępstwami i dyżurami zastępczymi oraz potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem.

5. Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego zastępstwa doraźne za nieobecnego nauczyciela w pierwszej kolejności przydzielane zostają nauczycielowi  tego samego  przedmiotu.

6. W sytuacji, gdy doraźnego zastępstwa z przyczyn uzasadnionych nie będzie mógł pełnić nauczyciel, do sprawowania opieki nad uczniami zobowiązani zostaną pracownicy biblioteki, świetlicy bądź pedagog szkolny.

7. Wychowawca danej klasy zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania uczniów o przydzielonych klasie zastępstwach za nieobecnych nauczycieli.

8. Dyrekcja Szkoły przedstawia uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) organizację zajęć zastępczych poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń.

9. Procedury wchodzą w życie z dniem 25 listopada 2016 r.

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES