^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA

w Zespole Szkół Sportowych nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w ChorzowieI. Podstawa prawna


Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami).II. Definicja


Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły:

1. na terenie szkoły;
2. poza terenem szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, „zielona szkoła”).III. Cele procedury


Zapewnienie działań pracowników szkoły gwarantujących poszkodowanemu uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc.


IV. Zakres


Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników szkoły w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.


V. Osoby odpowiedzialne

1. Dyrektor  szkoły
2. Pracownicy pedagogiczni
3. Pracownicy niepedagogiczni


VI. Opis działań

1. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia jest obowiązany:

1) niezwłocznie zapewnić poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową  pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy  (ogólne zasady  postępowania  przy  udzielaniu  pierwszej pomocy   poszkodowanym   w wypadkach  stanowią  załącznik nr 1  do procedury),
2) nie dopuścić do zajęć lub przerwać  zajęcia wyprowadzając uczniów z miejsca  zagrożenia,  jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa uczniów,
3) niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, pracownika służby BHP oraz  społecznego inspektora  pracy (SIP) opisując zaistniałą sytuację w formularzu  zgłoszenia wypadku ucznia – załącznik nr 2 (Karta zgłoszenia Wypadku Ucznia).

2. O każdym wypadku dyrektor szkoły, nauczyciel pod opieką którego przebywał  uczeń lub pielęgniarka szkolna, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia informując o:

1) potrzebie wezwania pogotowia,
2) potrzebie wcześniejszego przyjścia rodzica,
3) godzinie odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia.

3. O każdym wypadku Dyrektor szkoły  informuje  organ  prowadzący.

4. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

5. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły informuje niezwłocznie Państwowego Inspektora Sanitarnego.

6. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub  urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor  lub upoważniony przez niego pracownik szkoły  zabezpiecza je do czasu dokonania  oględzin  lub   wykonania  szkicu  przez  zespół  powypadkowy.

7. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

8. Dyrektor szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego:

1) w skład zespołu wchodzi - inspektor BHP oraz społeczny inspektor pracy (SIP) lub pracownik szkoły przeszkolony w zakresie BHP,
2) jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp,  w skład zespołu wchodzi dyrektor szkoły oraz społeczny inspektor pracy (SIP) lub pracownik szkoły przeszkolony w zakresie BHP,
3) przewodniczącym zespołu jest pracownik służby BHP, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza Dyrektor,
4) zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową,
  a) zbiera informacje od poszkodowanego ucznia – w przypadku ucznia małoletniego w obecności rodzica lub wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego,
  b) zbiera informacje od świadków wypadku, jeżeli świadkami są małoletni uczniowie – w obecności wychowawcy lub pedagoga/psychologa szkolnego,
  c) dokonuje oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego urządzeń, sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku (dotyczy sytuacji określonej w pkt 6),
  d) pozyskuje dokumentację medyczną z rozpoznaniem powstałego urazu.
  e) sporządza protokół powypadkowy zgodny z obowiązującymi przepisami,
  f) protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły,
5) w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć  zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym,
6) z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają ten fakt podpisem w protokole
  a) jeden egzemplarz protokołu doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym)  poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają to podpisem w protokole,           
  b) drugi egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole,
  c) organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek,
  d) w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy odbieraniu protokołu),
  e) zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu,
  f) zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:
   - niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla  ustalenia stanu faktycznego
   - sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym
  g) zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący ZSS nr 1
  h) po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może:
   - zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych
   - powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego

9. Dyrektor  szkoły  zleca  inspektorowi  BHP  prowadzenie   rejestru  wypadków  wg wzoru  określonego  w rozporządzeniu MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny  w publicznych   i  niepublicznych szkołach  i  placówkach.

10. Dyrektor  szkoły  omawia  z  pracownikami  okoliczności i  przyczyny wypadków,  wydaje zalecenia powypadkowe  oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.


VII. Monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektu szkoły.

Z uwagi na stan bezpieczeństwa i higieny pracy szkoły przeprowadzane są stałe i okresowe kontrole, przeglądy sal, urządzeń stanowiących wyposażenie budynku oraz urządzeń zainstalowanych na terenach sportowych placówki.
Wydawanie zaleceń na podstawie analizy dokumentacji (rejestr wypadków, protokoły powypadkowe, zgłoszenia uwag pracowników).

październik 2014 r.                                                                              Romuald Kolasiński

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES