SYSTEM INTERWENCJI WYCHOWAWCZYCH

SPIS TREŚCI

I. Podstawy prawne działań interwencyjnych.
II. Konsekwencje za nieprzestrzeganie norm i reguł zachowania w szkole:
1. Niestosowny wygląd zewnętrzny.
2. Niewłaściwa postawa ucznia w stosunku do nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.
3. Niszczenie mienia szkolnego.
4. Wagary ucznia.
III. Procedury postępowania:
1. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia.
2. Procedura interwencji w przypadku agresywnego zachowania ucznia wobec nauczyciela.
3. Procedura postępowania wobec ucznia nierealizującego obowiązku szkolnego.
4. Procedury postępowania w przypadku dokonania kradzieży
5. Procedury postępowania w przypadku przyłapania ucznia na paleniu papierosów na terenie szkoły.
6. Procedury postępowania w sytuacji kontaktu ucznia z substancjami psychoaktywnymi.
IV. Rodzaje kar.

I. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
3. Zarządzenie Nr 590/03 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 października 2003 r. w sprawie form i metod
wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich
4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
7. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i
zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
8. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r.o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
9. Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r.o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
10. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
11. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach
systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania
narkomanii
12. Wewnętrzne akty prawne: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny
13. Karta Praw Dziecka

II. KONSEKWENCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE NORM I REGUŁ  ZACHOWANIA W SZKOLE:

1. Niestosowny wygląd zewnętrzny.
Przez niestosowny wygląd zewnętrzny należy rozumieć:
- wyzywający ubiór: głębokie dekolty, odsłonięty brzuch, ekstrawagancki strój, nadmierna ilość biżuterii;
- farbowane włosy;
- kolorowy makijaż;
- kolczyki w nosie, brzuchu i na wargach;
- noszenie szalików i czapek klubowych oraz wszelkich emblematów i symboli znamionujących identyfikację z
subkulturami lub poglądami uznawanymi powszechnie za negatywne;
- ubiór niechlujny, brudny, podarty;
- nienoszenie obowiązującego stroju szkolnego.

Konsekwencje:
1) Ustne upomnienie wychowawcy lub nauczyciela w indywidualnej rozmowie z uczniem.
2) Pisemne upomnienie wychowawcy lub nauczyciela z powiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych.
3) Udzielenie nagany przez dyrektora szkoły w indywidualnej rozmowie z uczniem.
4) Nagana udzielona przez dyrektora szkoły w obecności rodziców/opiekunów prawnych.
5) Obniżenie oceny zachowania.

2. Niewłaściwa postawa ucznia w stosunku do nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.
1) Ustne upomnienie wychowawcy lub nauczyciela w indywidualnej rozmowie z uczniem.
2) Upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę lub nauczyciela w indywidualnej rozmowie z uczniem, z zapisem dla rodziców/opiekunów prawnych w zakładce WIADOMOŚCI/UWAGI w dzienniku elektronicznym.
3) Udzielenie nagany przez dyrektora szkoły w indywidualnej rozmowie z uczniem.
4) Nagana udzielona przez dyrektora szkoły w obecności rodziców/ opiekunów prawnych.
5) Składanie wyjaśnień przed Szkolną Komisją Wychowawczą.
6)Obniżenie oceny zachowania.
7)W przypadku braku rezultatów - złożenie przez pedagoga i dyrektora szkoły wniosku w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego lub na policji.

3.Niszczenie mienia szkolnego.
1) W przypadku zniszczenia mienia szkolnego, poza sankcjami wynikającymi z kroków dyscyplinujących, uczeń i jego rodzic/opiekun prawny zobowiązani są naprawić szkody lub ponieść koszty ich naprawy. Rodzaj kary dla ucznia zależy od rozmiaru zniszczeń.
2) W przypadku zniszczenia mienia po raz pierwszy uczeń otrzymuje upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę lub nauczyciela w indywidualnej rozmowie z uczniem, z zapisem dla rodziców/opiekunów prawnych w zakładce WIADOMOŚCI/UWAGI w dzienniku elektronicznym.
3) Drugi przypadek skutkuje naganą udzieloną przez dyrektora szkoły w obecności rodziców/opiekunów prawnych.
4) Kolejny przypadek niszczenia mienia skutkuje złożeniem wyjaśnień przed Szkolną Komisją Wychowawczą, obniżeniem oceny z zachowania oraz utratą przywilejów ucznia na czas określony przez wychowawcę.
5) Dalsze przypadki dokonywania zniszczeń skutkują złożeniem wniosku
w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego lub na policji.

4. Wagary ucznia
1) W przypadku gdy uczeń samowolnie opuszcza lekcję, nauczyciel prowadzący zajęcia, po stwierdzeniu nieobecności niezwłocznie powiadamia wychowawcę. Wychowawca powiadamia rodziców/opiekunów prawnych, a w razie braku kontaktu z rodzicami ustala z pedagogiem szkolnym potrzebę poinformowania policji o nieobecności ucznia oraz wysyła do rodziców pisemne zawiadomienie o opuszczaniu lekcji.
2) Wychowawca, we współpracy z pedagogiem szkolnym wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych ucznia i zobowiązuje ucznia do zaniechania wagarów lub samowolnego opuszczania szkoły, a rodziców/opiekunów prawnych do kontrolowania uczęszczania dziecka do szkoły. Uczeń i rodzice /opiekunowie prawni mogą złożyć oświadczenia o zobowiązaniu w formie pisemnej. Wychowawca sporządza notatkę służbową ze spotkania, załączając do niej pisemne oświadczenia.
3) W przypadku dalszych powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności uczeń składa wyjaśnienia przed Szkolną Komisją Wychowawczą. Na wniosek wychowawcy uczniowi zostaje obniżona ocena zachowania.
4) Po wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków oddziaływań wychowawczych, których zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów w zakresie zaprzestania wagarowania i spełniania obowiązku szkolnego, zostaje wdrożona Procedura Postępowania w Przypadku Ucznia Nierealizującego Obowiązku Szkolnego.

III. PROCEDURY POSTĘPOWANIA:

1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA

1) Przerwanie zachowania agresywnego, w razie konieczności udzielenie pomocy poszkodowanym.
2) Poinformowanie o zdarzeniu wychowawcy klasy.
3) Przeprowadzenie przez wychowawcę rozmowy z uczniem w obecności nauczyciela.
4) Poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych uczniów, uczestników zdarzenia,
o zaistniałej sytuacji.
5) Sporządzenie przez wychowawcę notatki o zaistniałym zdarzeniu.
6) W przypadku powtarzających się agresywnych zachowań ucznia poinformowanie pedagoga (przez wychowawcę).
7) Objęcie ucznia na terenie szkoły opieką pedagoga bądź psychologa.
8) Powiadomienie (przez wychowawcę) dyrektora szkoły i pedagoga o przypadkach szczególnie drastycznych zachowań agresywnych, stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia.
9) Ustalenie przez wychowawcę. w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, sankcji w stosunku do ucznia, w oparciu o Statut Szkoły.
10) Poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o wyciągniętych w stosunku do ucznia konsekwencjach oraz sugestia pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistyczno-lekarskiej w placówkach do tego upoważnionych.
11) W sytuacjach często powtarzających się agresywnych zachowań, po wykorzystaniu wszystkich wyżej wymienionych działań, Dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem powiadamia policję w celu przeprowadzenia rozmowy ostrzegawczej z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi.
12) Wystosowanie wniosku do sądu o demoralizację lub wniosku do poradni specjalistycznej o przebadanie ucznia na okoliczność niedostosowania społecznego.

2. PROCEDURA INTERWENCJI W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA WOBEC NAUCZYCIELA

1) W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń swoim zachowaniem naruszył godność nauczyciela, nauczyciel ten lub inny pracownik szkoły ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Dyrektora szkoły, a w przypadku jego nieobecności do zastępcy dyrektora. O zdarzeniu zostaje poinformowany pedagog szkolny i wychowawca klasy.
2) Jeżeli zdarzenie takie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia, to:
- wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych ucznia o zaistniałej sytuacji;
- uczeń otrzymuje naganę Dyrektora szkoły za rażące naruszenie regulamiów szkolnych i Statutu Szkoły;
- rodzice/opiekunowie prawni i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron;
- jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach.
3) Jeżeli zdarzenie takie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia, to:
- wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych ucznia o zaistniałej sytuacji;
- uczeń otrzymuje naganę Dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminów szkoły i Statutu Szkoły;
- uczeń otrzymuje naganną ocenę zachowania;
- rodzice/opiekunowie prawni i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron;
- sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły, podpisana także przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia;
- szkoła kieruje pismo do policji, prokuratury lub sądu (wydział rodzinny i nieletnich) z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie dalszego postępowania;
- jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, on także zostaje poinformowany o zaistniałych okolicznościach.

3. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCZNIA NIEREALIZUJĄCEGO OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

1) Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do systematycznej kontroli obecności uczniów na wszystkich lekcjach (obowiązek zaznaczenia nieobecności ucznia na zajęciach w dzienniku elektronicznym).
2) Wychowawca systematycznie (miesięcznie) rozlicza frekwencję swoich wychowanków i w przypadku dłuższych
nieobecności, trwających co najmniej 50% nieusprawiedliwionej nieobecności w czasie zajęć dydaktycznych lub sportowych przypadających w okresie jednego miesiąca:
- rozeznaje sytuację ucznia poprzez kontakt telefoniczny oraz wysłanie wiadomości w systemie dziennika elektronicznego do rodziców/opiekunów prawnych;
- przekazuje pedagogowi szkolnemu informację o takim uczniu;
3) Każde działanie podejmowane przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego związane z egzekwowaniem obowiązku szkolnego przez ucznia (łącznie z nieudanymi próbami nawiązania kontaktu), wychowawca przechowuje w zakładce WIADOMOŚCI dziennika elektronicznego.
4) W przypadku braku skuteczności działań w ciągu 7 dni od ostatniej, udokumentowanej interwencji, Dyrektor szkoły wysyła upomnienie pisemne, wzywające rodziców/opiekunów prawnych do wykonania obowiązku zapewnienia dziecku regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne, z informacją o możliwości uruchomienia urzędowej procedury egzekwowania obowiązku szkolnego.
5) W sytuacji, gdy po upływie 7 dni od otrzymania upomnienia uczeń nadal nie realizuje obowiązku szkolnego, Dyrektor szkoły dostarcza do Wydziału Edukacji wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej wobec rodziców/opiekunów prawnych, którzy uchylają się od obowiązku zapewnienia dziecku regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne.
6) Równocześnie, zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich, w związku z zagrożeniem demoralizacją, szkoła może wystąpić do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Wydziału do Spraw Nieletnich z prośbą  wydanie postanowienia w sprawie ucznia nierealizującego obowiązku szkolnego.

4. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DOKONANIA KRADZIEŻY

1) Każdy nauczyciel zobowiązany jest do zabezpieczenia pomieszczeń szkolnych (klasy lekcyjne, szatnie wychowania fizycznego), w których znajdują się rzeczy osobiste ucznia, w celu ochrony ich przed kradzieżą. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do poinstruowania dziecka o bezpiecznym przechowywaniu cennych rzeczy na terenie szkoły.
2) Uczeń, któremu zginęły rzeczy osobiste zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy o tym fakcie. Wychowawca przeprowadza rozmowę i sporządza notatkę służbową, dotyczącą:
- zawiadomienia o zdarzeniu,
- domniemanego sprawcy,
- świadków zdarzenia,
- skradzionego przedmiotu.
3) Należy zapewnić dyskrecję zgłaszającemu i otoczyć opieką pokrzywdzonego. Do momentu przybycia policji
wychowawca lub nauczyciel upoważniony, o ile zachodzi taka konieczność, zabezpiecza dowody dokonanego czynu.
4) Można poprosić podejrzanego ucznia o wyciągnięcie przedmiotów z kieszeni lub plecaka, nie jest natomiast
dopuszczalne jego przeszukanie lub naruszanie nietykalności cielesnej ucznia.
5) Powiadomieni zostają rodzice/opiekunowie prawni uczniów: pokrzywdzonego i sprawcy kradzieży (jeżeli został
ustalony).
6) Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba (wicedyrektor, wychowawca, pedagog) zawiadamia policję i udziela niezbędnych informacji o osobach uczestniczących w zdarzeniu.
7) Czynności związane z poszukiwaniem skradzionego przedmiotu (jeśli nie został odnaleziony) na terenie szkoły,
podejmuje policja. Również policja ustala osobę sprawcy i okoliczności zdarzenia, jeśli nie jest to możliwe na podstawie informacji uzyskanych od osoby zawiadamiającej o zdarzeniu i z relacji świadków.
8) W przypadku wyjaśnienia sprawy, sprawca zostaje zobowiązany do naprawienia szkody oraz zostaje ukarany zgodnie ze Statutem Szkoły. O konsekwencjach wyciągniętych wobec sprawcy zostają poinformowani rodzice/opiekunowie prawni uczniów - sprawcy i pokrzywdzonego.

5. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZYŁAPANIA UCZNIA NA
PALENIU PAPIEROSÓW NA TERENIE SZKOŁY

Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz zakaz wnoszenia i używania produktów
imitujących wyroby tytoniowe, w tym elektroniczne papierosy.

1) Jeżeli uczeń zostaje przyłapany po raz pierwszy na paleniu tytoniu (posiadaniu lub używaniu produktów imitujących wyroby tytoniowe), powiadamia się o tym fakcie wychowawcę klasy. Wychowawca informuje telefonicznie o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych ucznia oraz udziela upomnienia uczniowi podczas lekcji wychowawczej w obecności całej klasy. Wychowawca dokumentuje upomnienie na piśmie.
2) Jeżeli uczeń zostanie przyłapany po raz drugi na paleniu tytoniu (posiadaniu lub używaniu produktów imitujących
wyroby tytoniowe), nauczyciel powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych ucznia oraz udziela upomnienia uczniowi w obecności rodziców/opiekunów prawnych. Uczeń zostaje skierowany na rozmowę profilaktyczną do pedagoga lub psychologa szkolnego. W konsekwencji zostaje obniżona ocena zachowania.
3) Jeżeli uczeń zostaje przyłapany po raz trzeci, nauczyciel powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych ucznia i informuje ich w obecności Dyrektora szkoły o konieczności systematycznego uczęszczania ucznia na zajęcia prowadzone przez pedagoga lub psychologa szkolnego. Uczniowi zostaje obniżona ocena zachowania.
4) Kolejne przypadki łamania zakazu palenia (posiadania lub używania produktów imitujących wyroby tytoniowe) przez ucznia mogą się wiązać z udzieleniem upomnienia lub nagany przez Dyrektora szkoły i zawieszeniem w prawach ucznia. Dodatkowo wychowawca, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, w przypadku ucznia, który nagminnie łamie zakaz palenia na terenie szkoły, może wystąpić do Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KMP lub Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Wydziału do Spraw Nieletnich z prośbą o wydanie postanowień.
5) Wychowawca jest zobowiązany każdą uzyskaną informację o przyłapaniu ucznia na paleniu papierosów (posiadaniu lub używaniu produktów imitujących wyroby tytoniowe) odnotować w zakładce WIADOMOŚCI dziennika elektronicznego. Takiego wpisu może również dokonać nauczyciel, który przyłapał ucznia na paleniu papierosów (posiadaniu lub używaniu produktów imitujących wyroby tytoniowe).

6. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI KONTAKTU UCZNIA Z SUBSTANCJAMI PSYCHOAKTYWNYMI.

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod wpływem substancji psychoaktywnej (alkoholu, narkotyków, dopalaczy), powinien podjąć następujące kroki:
1) powiadamia o swoich przypuszczeniach Dyrektora szkoły, który wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia i w razie potrzeby, udziela pomocy medycznej,
2) odizolowuje ucznia od reszty klasy, ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego. Stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie,
3) Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona powiadamia rodziców/opiekunów prawnych, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły
4) jeżeli rodzice/opiekunowie prawni nie zgłaszają  się po dziecko w wyznaczonym czasie, a jest ono agresywne,
zachowaniem zakłóca porządek, zagraża życiu lub zdrowiu innych, Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona powiadamia policję. W przypadku odmowy przyjścia do szkoły rodziców/opiekunów prawnych Dyrektor szkoły, w porozumieniu z lekarzem, decyduje o pozostaniu ucznia w szkole, przewiezieniu do placówki służby zdrowia, bądź przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji.
5) wychowawca razem z pedagogiem szkolnym sporządza protokół z dokładnym opisem zaistniałej sytuacji, który
przekazuje do Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KMP.
6) Po powrocie do szkoły, uczeń składa wyjaśnienia przed Szkolną Komisją Wychowawczą i zostaje ukarany zgodnie ze Statutem Szkoły. Po wyrażeniu zgody i za zgodą rodziców/opiekunów prawnych uczeń może zostać zobowiązany do wzięcia udziału w programie edukacyjnym FReD, prowadzonym przez Ośrodek Promocji Rodziny.
7) Jeżeli incydent się powtarza, w przypadku pogłębiającej się demoralizacji i braku oczekiwanych rezultatów
deklarowanej współpracy rodziców/opiekunów prawnych dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny.

W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem substancję psychoaktywną (narkotyk, dopalacz), powinien podjąć następujące kroki:

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach Dyrektora szkoły, który wzywa policję.

2. Zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące szczegółów
zdarzenia.

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą substancję
psychoaktywną (alkohol, narkotyk, dopalacze), powinien podjąć następujące kroki:

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach Dyrektora szkoły i wychowawcę klasy. Dyrektor informuje rodziców/opiekunów prawnych ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

2. Nauczyciel, w obecności innej osoby (dyrektor, pedagog, wychowawca itp.), żąda przekazania mu substancji, okazania zawartości kieszeni i plecaka, ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją.

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania substancji i pokazania zawartości teczki, Dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia, zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ja do ekspertyzy.

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie należy zabezpieczyć ją przed dostępem osób niepowołanych oraz
ewentualnym zniszczeniem do czasu przyjazdu policji. Należy podjąć próbę ustalenia w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję.

5. Zdarzenie należy dokładnie udokumentować i niezwłocznie poinformować funkcjonariuszy Zespołu ds. Nieletnich i
Patologii KMP.

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń na terenie szkoły rozprowadza substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyk, dopalacze), powinien podjąć następujące kroki:

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach Dyrektora szkoły i wychowawcę.

2. Dyrektor szkoły powiadamia policję.

IV. RODZAJE KAR

1. Utrata przywilejów:
- zakaz udziału w wycieczkach i imprezach szkolnych,
- zakaz reprezentowania szkoły w zawodach i rozgrywkach sportowych,
- utrata prawa do kandydowania do samorządu klasowego i szkolnego.

2. Upomnienie ucznia przez nauczyciela lub wychowawcę w indywidualnej rozmowie.

3. Upomnienie ucznia przez nauczyciela lub wychowawcę w indywidualnej rozmowie i zawiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych poprzez dziennik elektroniczny.

4. Nagana udzielona uczniowi przez dyrektora szkoły w indywidualnej rozmowie.

5. Nagana udzielona uczniowi przez Dyrektora szkoły w obecności rodziców/opiekunów prawnych.

6. Obniżenie oceny zachowania.

7. Złożenie wyjaśnień przed Szkolną Komisją Wychowawczą w obecności rodziców/opiekunów prawnych.

8. Złożenie wniosku w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego lub na policji.

 

3 listopada 2016 r.