WSTĘP

Na jakość i efektywność procesów nauczania oraz wyniki kształcenia bezpośrednio wpływa sposób i rodzaj podejmowanych w szkole działań wychowawczych, a także klimat społeczny szkoły, rozumiany jako współdziałanie wszystkich członków wspólnoty szkolnej, relacje interpersonalne, sposób komunikowania się oraz konsekwentne przestrzeganie ustalonych zasad. Istotnym elementem szkoły zapewniającej bezpieczeństwo i wymagającej jest budowanie wewnętrznej motywacji do nauki, uczenie dokonywania świadomych wyborów przez uczniów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

 

Zarówno Program Profilaktyki, jak i Program Wychowawczy, ukierunkowany został na budowanie szkoły wspierającej uczniów i jednocześnie wymagającej. Podstawowe obszary, które będą wzmacniane to kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów. Wiąże się to bezpośrednio ze wzmocnieniem funkcji wychowawczej szkoły, budowaniem pozytywnego klimatu społecznego oraz ze zmianą relacji pomiędzy uczniami a nauczycielami. Akcent zostaje położony na współpracę i budowanie przyjaznego, wspierającego środowiska w szkole. Kształtowanie pozytywnego społecznie klimatu oznacza między innymi rozwijanie środowiska szkoły jako wspólnoty, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z konfliktami, konstruktywne rozwiązywanie sporów, budowanie realnej samooceny i poczucia własnej wartości uczniów.

 

Zachowanie młodego człowieka zależy od jego indywidualnych cech oraz od czynników występujących w środowisku, które mogą mieć charakter chroniący (czynniki chroniące) lub zwiększać prawdopodobieństwo podjęcia określonego zachowania (czynniki ryzyka). Realizacja Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego kładzie nacisk na rolę czynników chroniących, do których należą zainteresowanie nauką szkolną, poszanowanie prawa, norm i wartości oraz autorytetów społecznych, przynależność do pozytywnej grupy. Czynniki ryzyka to z kolei wysoki poziom lęku u uczniów, niska samoocena, niedojrzałość emocjonalna i społeczna, słaba kontrola wewnętrzna, brak zainteresowania nauka szkolną. Oddziaływania wychowawcze maja skutecznie umniejszyć rolę tychże czynników w procesie edukacyjnym uczniów.

 

Aby każdy z wymienionych programów był skuteczny w swych działaniach niezbędne jest współtworzenie ich przez wszystkie podmioty zaangażowane w życie szkoły. Jedynie skoordynowane, wielopłaszczyznowe działania mogą doprowadzić do osiągnięcia celu. Podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne obejmują promocję zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, interwencje kryzysowe, korektę zachowań oraz redukcję agresji i przemocy. Programy uwzględniają aktualny stan wiedzy, diagnozę problemów i trudności występujących w szkole oraz specyfikę lokalnych warunków i właściwości środowiska szkolnego.

 

Programy skierowane są do uczniów szkoły podstawowej. Zakładają działania wychowawcze i profilaktyczne realizowane w ciągu całego roku szkolnego 2016/2017. Oddziaływania skierowane są również dla rodziców uczniów, co sprzyja skuteczności podejmowanej pracy wychowawczej nauczycieli.

 

ROCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI – ROK SZKOLNY 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

W CHORZOWIE

 

PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI I PRZEMOCY

L.P. DZIAŁANIE EWALUACJA TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE
 1
Założenie zeszytu informacji o uczniu. Analiza wpisów do zeszytu informacji. Wrzesień. Wychowawcy klas.
 2 Ustalenie zasad i norm postępowania na terenie klasy (kontrakt klasowy). Analiza wpisów do zeszytu uwag o uczniu. Wrzesień. Wychowawcy klas.
 3 Rozwijanie samorządności – wybory trójek klasowych. Prawidłowe funkcjonowanie samorządu klasowego. Wrzesień. Wychowawcy klas.
 4 Prowadzenie warsztatów i treningów dla uczniów. Scenariusze zajęć. Cały rok szkolny. Pedagog szkolny, psycholog szkolny.
 5 Organizacja akcji oraz innych krótkoterminowych kampanii przeciwdziałających agresji i przemocy. Scenariusze zajęć, protokoły. Cały rok szkolny. Nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog szkolny.
 6 Włączanie uczniów z grup ryzyka w działalność społeczną na terenie szkoły. Protokoły, sprawozdania. Cały rok szkolny. Nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog szkolny.
 7 Organizowanie szkolnych imprez kulturalnych oraz sportowych. Dyplomy, sprawozdania. Cały rok szkolny. Trenerzy, wychowawcy, pedagog szkolny, psycholog szkolny.
 8 Realizacja godzin wychowawczych z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy. Scenariusze zajęć, wpisy tematów w dziennikach lekcyjnych. Cały rok szkolny. Wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny.

 

 

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

 

L.P. DZIAŁANIE EWALUACJA TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1
Utrwalanie wśród uczniów postaw abstynenckich oraz zwiększanie świadomości uczniów w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu. Scenariusze zajęć wychowawczych. Cały rok szkolny. Wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny.
 2 Realizacja godzin wychowawczych z danego zakresu. Scenariusze zajęć, wpisy tematów w dziennikach lekcyjnych. Cały rok szkolny. Wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny.
 3 Wyposażenie uczniów w wiedzę o przyczynach i skutkach używania środków psychoaktywnych. Scenariusze zajęć. Cały rok szkolny. Wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny.
 4 Włączanie uczniów w realizacje programów kółek zainteresowań. Sprawozdanie z realizacji założeń kółek zainteresowań. Cały rok szkolny. Wychowawcy klas.
 5 Realizacja i wspieranie kampanii edukacyjnych zwiększających świadomość uczniów na temat szkód wyrządzonych przez środków psychoaktywnych. Protokoły, sprawozdania. Cały rok szkolny. Wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny.
 6 Organizacja zajęć wychowawczych z zakresu przeciwdziałania używaniu dopalaczy. Sprawozdanie z realizacji zajęć. Cały rok szkolny. Specjaliści z danego zakresu.

 

 

PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

 

L.P. DZIAŁANIE EWALUACJA TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE
 1 Rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych oraz tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu. Scenariusze zajęć. Cały rok szkolny. Wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny, pielęgniarka szkolna.
 2 Rozwijanie świadomości i umiejętności podejmowania działań na rzecz poprawy zdrowia. Scenariusze zajęć, scenariusze imprez, dyplomy. Cały rok szkolny. Nauczyciele, wychowawcy klas, trenerzy.
 3 Poradnictwo w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i psychologiczno – pedagogicznej. Zapisy w dzienniku pedagoga i psychologa szkolnego oraz pielęgniarki szkolnej. Cały rok szkolny. Pedagog szkolny, psycholog szkolny, pielęgniarka szkolna.
 4 Organizowanie i wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności sportowej. Protokoły, sprawozdania. Cały rok szkolny. Trenerzy, wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny.
 5 Upowszechnianie informacji na temat poradnictwa prawnego, pomocy psychologiczno -pedagogicznej.

 

 

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY – ROK SZKOLNY 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

W CHORZOWIE

 

L.P. DZIAŁANIE EWALUACJA TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1. Tworzenie programów wychowawczych poszczególnych klas. Program wychowawczy klas. Wrzesień. Wychowawcy klas.
2. Zapoznanie się z procedurami postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uczniów. Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów. Wrzesień. Pedagog szkolny, psycholog szkolny.
3. Organizacja zajęć mających na celu eliminację zaburzeń percepcji i innych trudności w uczeniu się. Sprawozdania z działalności kół zainteresowań i dydaktyczno – wyrównawczych. Wrzesień. Nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog szkolny.
4. Diagnoza klimatu społecznego szkoły, identyfikacja czynników ryzyka oraz czynników chroniących. Protokoły ze spotkań nauczycieli, sprawozdania. Wrzesień. Wychowawczy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny.
5. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego, usprawnianie przepływu informacji o uczniach. Dokumentacja realizacji obowiązku szkolnego. Cały rok szkolny. Pedagog szkolny.
6. Upowszechnianie informacji o profilaktycznych funkcjach wymiaru sprawiedliwości oraz służb porządku publicznego. Scenariusze zajęć, foldery. Cały rok szkolny. Pedagog szkolny, psycholog szkolny.
7. Wdrażanie i upowszechnianie programów edukacyjnych dla rodziców, zwiększających ich kompetencje wychowawcze. Protokoły, sprawozdania. Cały rok szkolny. Pedagog szkolny, psycholog szkolny.
8. Wzmocnienie i rozszerzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wpisy w dziennikach pedagoga i psychologa szkolnego. Cały rok szkolny. Pedagog szkolny, psycholog szkolny.
9. Prowadzenie zajęć z zakresu przeciwdziałania substancjom psychoaktywnym („dopalacze”) Sprawozdanie z realizowanych zajęć. Cały rok szkolny. Specjaliści z danego zakresu, policja.
10. Podnoszenie umiejętności komunikowania się z innymi. Scenariusze zajęć, wpisy tematów w dziennikach lekcyjnych. Wrzesień – październik. Wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny.
11. Prowadzenie działań promujących uczniów wybitnie zdolnych. Strona internetowa szkoły, dyplomy. Cały rok szkolny. Wychowawcy klas, trenerzy.
12. Nawiązanie i kontynuowanie współpracy z policją (Komenda Miejska). Sprawozdania ze spotkań z uczniami. Cały rok szkolny. Pedagog szkolny.
13. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Dzienniki lekcyjne, scenariusze lekcji. Cały rok szkolny. Wychowawcy klas.
14. Realizacja działań wśród uczniów zagrożonych uzależnieniem. Scenariusze lekcji, sprawozdania. Cały rok szkolny. Pedagog szkolny, psycholog szkolny, wychowawcy klas.
15. Włączanie uczniów niepełnosprawnych w środowisko szkolne. Dzienniki zajęć, scenariusze lekcji. Cały rok szkolny.
16. Realizacja wypoczynku w miejscu zamieszkania w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Plan półkolonii. Wakacje letnie. Kierownik wypoczynku.
17. Kształtowanie postawy dbałości o mienie szkolne. Protokoły kierownika administracji. Cały rok szkolny. Wychowawcy klas, pedagog szkolny.
18. Dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole. Analiza wskaźników ocen zachowania, frekwencji. Koniec pierwszego i drugiego semestru. Pedagog szkolny.
19. Omawianie i podejmowanie decyzji w sprawach ważnych, dotyczących uczniów. Protokoły, sprawozdania. Cały rok szkolny. Wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny.
20. Dokonywanie okresowej analizy problemów wychowawczych uczniów. Protokoły posiedzeń komisji wychowawczych. Cały rok szkolny. Wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny.
21. Realizacja programu „Bezpieczny w sieci”. Sprawozdanie z realizacji programu. Cały rok szkolny. Koordynator programu.
22. Pedagogizacja rodziców z zakresu używania środków psychoaktywnych. Protokoły ze spotkań. Cały rok szkolny. Pedagog szkolny, psycholog szkolny.
23. Organizacja zajęć wychowawczych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od telewizji, komputera, gier komputerowych. Sprawozdania i protokoły z przeprowadzonych zajęć. Cały rok szkolny. Pedagog szkolny, psycholog szkolny, specjaliści z danego zakresu.
24. Zapoznawanie nauczycieli i rodziców z nowościami dotyczącymi oddziaływania wychowawczego względem dzieci i młodzieży.

Sprawozdania, gazetki ścienne, foldery.

Cały rok szkolny. Pedagog szkolny, psycholog szkolny.