^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ – ważny od dnia 07.01.2020


1. Z obiadów w stołówce szkolnej mogą korzystać wyłącznie osoby, które nie zalegają z płatnościami za posiłki.


2. Wszelkie sprawy związane z organizacją obiadów są załatwiane wyłącznie w biurze kierownika świetlicy.


3. W stołówce obowiązują bloczki obiadowe. Uczeń podpisuje bloczek swoim imieniem i nazwiskiem. Zgubienie lub zapomnienie bloczka należy zgłosić u kierownika świetlicy. Bloczków nie wolno przekazywać innym osobom bez zgody kierownika świetlicy.


4. Rodzic/opiekun prawny lub uczeń jest zobowiązany odebrać bloczki obiadowe u kierownika świetlicy przez 3 ostatnie dni poprzedzającego miesiąca i w pierwszym dniu nowego – od godz. 7.50 do godz. 11.20. Kierownik nie odpowiada za nieodebranie bloczków.


5. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej na podstawie wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego zlecenia na dostarczanie obiadów uczniowskich. Zlecenie składane jest na określoną ilość miesięcy. Załącznik nr 1 regulaminu.


6. Obiady kupowane są na cały miesiąc. Nie można wybierać dni zakupu obiadu.


7. Planowane dni nieobecności szkolnych należy zgłaszać przed rozpoczęciem miesiąca żywieniowego wyłącznie pisemnie w momencie odbierania bloczka obiadowego na dany miesiąc. Załącznik nr 2 regulaminu.


8. Niezaplanowane, pojedyncze nieujęte w oświadczeniu nieobecności dziecka muszą być zgłoszone „z góry” u kierownika świetlicy. Jeśli pojedyncze zwroty zostaną wykorzystane przez innych użytkowników stołówki – należność rodzic/opiekun prawny/uczeń otrzyma gotówką, za potwierdzeniem na druku KW.


9. Zmianę zlecenia lub rezygnację z obiadów w kolejnych miesiącach należy zgłosić w formie pisemnej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację. Załącznik nr 3 regulaminu.


10. Brak uiszczenia opłaty za posiłki lub nieodebranie bloczka nie są równoznaczne z rezygnacją z korzystania z posiłków.


11. Rodzice/opiekunowie prawni w przypadku braku pisemnej rezygnacji z korzystania z posiłków dostarczonej w wyznaczonym terminie będą obciążani miesięcznymi opłatami abonamentowymi, zgodnie ze złożonym zleceniem.


12. Brak wpłaty w obowiązującym terminie powoduje wstrzymanie żywienia dziecka w kolejnych miesiącach oraz naliczenie odsetek. Dalsze korzystanie ze stołówki będzie możliwe po okazaniu dowodu wpłaty zaległych należności.


13. W przypadku pojawienia się pierwszej zaległości, następuje niezwłoczne wezwanie do jej uregulowania, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.


14. Informacje o ilości dni żywieniowych w następnym miesiącu i kosztach z tym związanych umieszczane są na stronie internetowej szkoły w zakładce „stołówka”.


15. Rozliczenie należności za obiady odbywa się z dołu, czyli do 15-go następnego miesiąca. Odpłatności należy dokonać wyłącznie na konto podane na fakturze. Fakturę rodzice/opiekunowie prawni otrzymują na podany przez nich adres e-mail/ odbierają w formie wydruku pod koniec każdego miesiąca.


16. Należność na fakturze naliczona jest na podstawie ilości dni żywieniowych w danym miesiącu oraz zgłoszonych planowanych nieobecności podanych w oświadczeniu rodzica.


17. Obniżenie należności na fakturze może nastąpić tylko w przypadku nieobecności dziecka trwającej powyżej 3 dni. Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia szkoły o nieobecności dziecka przekraczającej 3 dni pod rygorem utraty uprawnienia do obniżenia opłaty z tytułu niewydanych obiadów. Zgłoszenie nieobecności musi nastąpić w jej pierwszym dniu.


18. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów, otrzymujących obiady finansowane przez OPS, mają obowiązek zgłosić kierownikowi świetlicy każdą nieobecność dziecka.


19. Stołówka otwierana jest o godz. 11.30, a zamykana o godz. 14.30. Na obiad należy przychodzić odpowiednio wcześniej. Obiady wydawane są podczas trzech przerw śródlekcyjnych:


• od 11.30 do 11.45, od 12.30 do 12.45, od 13.30 do 13.45 – zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych klas podawanym na początku każdego roku szkolnego,
• uczniowie, którzy skończyli lekcje, a nie uczęszczają do świetlicy spożywają obiady pod opieką kierownika świetlicy i stołówki w godz. 11.30-12.00, 12.30-13.00 i 13.30-14.00,
• poza przerwami obiady będą wydawane jedynie uczniom przebywającym w stołówce pod opieką wychowawców, wychowawców świetlicy, nauczycieli.


20. W porze obiadowej w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z obiadów. Rodziców i osoby postronne prosimy o niewchodzenie do stołówki.


21. Uczniowie korzystający z obiadów powinni:


- przychodzić do stołówki o wyznaczonej porze, zgodnej z harmonogramem, który opracowany jest na podstawie planu lekcji poszczególnych klas,
- po posiłku zostawić na stole porządek, odnieść naczynia i zasunąć krzesło.


22. Uczniowie, którzy nie posiadają bloczka obiadowego, przychodzą na obiad na ostatniej przerwie obiadowej o 13.30 lub po zakończeniu lekcji (gdy zajęcia kończą się wcześniej).


23. W stołówce obowiązuje kulturalne zachowanie się oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.

 

Załącznik 1 - zlecenie na dostarczenie obiadów uczniowskich

Załącznik 2 - oświadczenie o planowanych nieobecnościach

Załącznik 3 - rezygnacja z obiadów

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES