^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

 

PROCEDURA NR 1

 

PROCEDURY BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE

 

I. PODSTAWA PRAWNA


1. Ustawa o systemie oświaty i Prawo oświatowe.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2140).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz.1055).

4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.  1982 r. Nr 35, poz. 22 z późniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późniejszymi zmianami).

6. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 (Dz. U. 2018 poz. 967).

7. Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie.

 

II. CELE PROCEDUR


Celem procedur jest sprawne i skuteczne zarządzanie szkołą poprzez:

1. Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu uczniów w szkole.

2.  Zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnictwa uczniów w zajęciach organizowanych przez szkołę.


III. SPOSÓB ZAPOZNANIA Z PROCEDURAMI ORAZ ZAKRES ICH OBOWIĄZYWANIA


1. Poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów uczniów przez wychowawców klasowych o Procedurach bezpiecznego pobytu uczniów w szkole podczas zebrań ogólnych z rodzicami (odnotowanie w e-dzienniku) na początku roku szkolnego w miesiącu wrześniu lub w innym terminie na bieżąco w przypadku wprowadzenia zmian w tychże procedurach.

2. Zapoznanie uczniów na lekcjach wychowawczych lub innych lekcjach przez wychowawców klasowych z Procedurami bezpiecznego pobytu uczniów w szkole (odnotowanie w e- dzienniku).

3. Zamieszczenie Procedur bezpiecznego pobytu uczniów na stronie internetowej szkoły.

4. Przesłanie za pomocą e-dziennika do wszystkich rodziców/prawnych opiekunów uczniów przez Dyrekcję dokumentu zawierającego Procedury pobytu uczniów w szkole.

5. Procedury bezpiecznego pobytu w szkole obowiązują na czas nieokreślony i mogą zostać modyfikowane Zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

 

IV. EWALUACJA ROZWIĄZAŃ PROCEDURALNYCH


Monitorowanie prawidłowej realizacji Procedur bezpiecznego pobytu uczniów.

 

V. TRYB WPROWADZANIA ZMIAN


1. W razie potrzeby zgłaszanie uwag Dyrekcji Szkoły.

2. Wprowadzanie na bieżąco zmian w Procedurach przez Dyrekcję Szkoły.

 


VI. PROCEDURY BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE

 

1. Przebywanie w budynku szkolnym rodziców/prawnych opiekunów uczniów, rodziców/prawnych opiekunów przedszkolaków oraz innych osób postronnych

 

1) przebywanie w budynku szkoły rodziców/prawnych opiekunów uczniów, rodziców/prawnych opiekunów przedszkolaków oraz innych osób postronnych podlega kontroli przez Dyrekcję, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2) korytarze szkolne są monitorowane – wykaz szkolnych kamer jest jawny;

3) rodzice/prawni opiekunowie uczniów, rodzice/prawni opiekunowie przedszkolaków oraz inne osoby postronne przemieszczające się po szkole mają obowiązek noszenia identyfikatora, który pobierają i oddają na portierni – dotyczy również rodziców/prawnych opiekunów uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej;

4) rodzice/prawni opiekunowie uczniów oczekujący na terenie budynku szkolnego na swoich podopiecznych mogą przebywać na terenie szkoły:
a) na korytarzu (przedsionku) przed wejściem do holu głównego,
b) w holu na I piętrze przy wejściu do szatni basenowej (w przypadku gdy uczeń przebywa w stołówce szkolnej),
c) w holu na parterze przy wejściu do hali sportowej;

5) miejsca wymienione w punkcie 4 poza podpunktem a) są monitorowane, co zwiększa bezpieczeństwo uczniów przebywających w szkole;

6) rodzice/prawni opiekunowie uczniów na terenie budynku szkolnego nie mogą przemieszczać się bez ograniczeń, mogą udać się tylko do miejsca docelowego (sekretariat, administracja szkoły, aula szkolna, świetlica, gabinet pielęgniarki, określona sala, umówione z nauczycielem miejsce lub inne);

7) rodzice/prawni opiekunowie uczniów oczekujący na terenie budynku szkolnego na swoich podopiecznych mają obowiązek:
a) zachowania w szkole ciszy i spokoju,
b) dostosować się do uwag pracowników szkoły,
c) opuścić niezwłocznie budynek szkolny po odebraniu dziecka;

8) rodzice/prawni opiekunowie przedszkolaków doprowadzają i odbierają dzieci przez dodatkowe wejście do szkoły znajdujące się w pylonie E  i nie przemieszczając się wtedy po budynku szkolnym nie muszą posiadać identyfikatora.

 

2. Rozpoczynanie i kończenie zajęć szkolnych przez uczniów

 

1) uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed lekcją (za wyjątkiem lekcji nr 3, kiedy to uczeń może przebywać w szkole od 7.40 do 8.00 pod opieką nauczyciela dyżurującego) i opuszczają budynek szkolny niezwłocznie po zakończeniu zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku gdy uczeń przebywa w szkole w czasie innym niż określony w punkcie 1, rodzic/prawny opiekun ucznia ma obowiązek zgłoszenia tego faktu Kierownikowi świetlicy szkolnej lub nauczycielowi świetlicy;

3) w przypadku gdy uczeń przebywa w szkole w czasie innym niż określony w punkcie 1 i jest to sytuacja wyjątkowa i sporadyczna to:
a)  uczeń klas 1-4 ma obowiązek udać się do świetlicy szkolnej,
b) uczeń klas 5-8 ma obowiązek udać się do świetlicy szkolnej lub może przebywać w czytelni szkolnej, jeżeli czytelnia jest otwarta;

4) uczniowie mają obowiązek przebywania w szkole pod opieką nauczyciela lub pracownika szkoły do czasu rozpoczęcia zajęć lub do czasu opuszczenia szkoły;

5)  niedozwolone jest przebywanie ucznia w szkole bez żadnego nadzoru nauczyciela lub pracownika szkoły,  podczas pobytu w szkole uczniowie nie mogą przebywać na korytarzu szkolnym, w auli, w sali lekcyjnej i gimnastycznej, hali sportowej, czytelni, stołówce, na zewnętrznych terenach sportowych lub w innych miejscach szkolnych bez opieki nauczyciela lub innego pracownika szkoły;

6) uczniowie, którzy są już po zajęciach szkolnych i oczekują na rozpoczęcie zajęć prywatnych prowadzonych w budynku szkolnym przez inne podmioty niż Szkoła mogą przebywać w ciszy na korytarzu szkolnym oczekując na Prowadzącego zajęcia, przy czym czas oczekiwania ma być ograniczony do minimum;

7) uczniowie/słuchacze zajęć prywatnych prowadzonych w budynku szkolnym przez inne podmioty niż Szkoła po zakończeniu tychże zajęć mają obowiązek bezzwłocznie opuścić szkołę;

8) uczniowie rozpoczynający lekcje na basenie o godzinie 6.20 wchodzą na teren szkoły wyłącznie pod opieką trenerów lub nauczycieli wychowania fizycznego i udają się z nimi w kierunku szatni celem  przygotowania się do zajęć;

9) przed przyjściem trenera uczniowie spędzają czas w korytarzu przed wejściem do holu głównego szkoły i nie mają wstępu na teren szkoły, aż do przyjścia nauczyciela;

10) prawo do zapisania ucznia do świetlicy szkolnej przysługuje każdemu rodzicowi/ prawnemu opiekunowi ucznia Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie;

11) szczegółowy opis zapisywania, przebywania i odbierania ucznia ze świetlicy szkolnej zawarty jest w Regulaminie Świetlicy szkolnej będącym osobną dokumentacją szkoły;

12) od godziny 7.40 do 15.25 pełnione są w Szkole dyżury nauczycielskie zgodnie z przyjętym i obowiązującym harmonogramem;

13) uczniowie, w przypadku oczekiwania na dodatkowe zajęcia szkolne (imprezy szkolne, przygotowania do konkursów, próby w auli itp.) po zakończonych zajęciach mają obowiązek przebywania w świetlicy lub w bibliotece szkolnej pod opieką nauczycieli;

14) uczniowie, w przypadku oczekiwania odbioru ich ze szkoły przez rodziców/prawnych opiekunów po zakończonych zajęciach mają obowiązek przebywania w świetlicy szkolnej lub w czytelni pod opieką nauczycieli;

15) w czasie trwania zajęć szkolnych lub przerw międzylekcyjnych uczeń nie ma prawa opuszczać budynku szkolnego, za wyjątkiem lekcji prowadzonych poza budynkiem;

 16) uczeń może opuścić budynek szkolny wcześniej niż przewiduje rozkład zajęć w uzasadnionych sytuacjach, na pisemną prośbę rodzica/prawnego opiekuna lub  na podstawie adnotacji w e-dzienniku oraz w przypadku, kiedy osobiście odbiera go rodzic/prawny opiekun.

 

3. Przebywanie słuchaczy zajęć prywatnych prowadzonych przez podmioty inne niż szkoła oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów na terenie budynku szkolnego

 

1) pełnoletni lub niepełnoletni słuchacze po zakończeniu zajęć prywatnych prowadzonych na terenie budynku szkolnego mają obowiązek opuszczenia Szkoły bez zbędnej zwłoki;

2) rodzice/prawni opiekunowie słuchaczy zajęć prywatnych prowadzonych w budynku szkolnym przez inne podmioty niż Szkoła przemieszczający się po szkole nie mają obowiązku noszenia identyfikatora, chyba że zajęcia te odbywają się w czasie trwania zajęć szkolnych lub zażąda tego pracownik szkoły;

3) rodzice/prawni opiekunowie słuchaczy zajęć prywatnych nie mogą przemieszczać się po budynku szkolnym bez ograniczenia, mogą udać się tylko w miejsce, gdzie odbywają się zajęcia celem doprowadzenia lub odbioru dziecka do/z zajęć;

4) rodzice/prawni opiekunowie słuchaczy zajęć prywatnych oczekujący na terenie budynku szkolnego na swoich podopiecznych mogą przebywać na terenie szkoły:
a) na korytarzu (przedsionku) przed wejściem do holu głównego,
b) w holu na I piętrze przy wejściu do szatni basenowej,
c) w holu na parterze przy wejściu do hali sportowej;

5) miejsca wymienione w punkcie 4 poza podpunktem a) są monitorowane (wykaz kamer jest jawny) co zwiększa bezpieczeństwo słuchaczy i uczniów przebywających w szkole;

6) rodzice/prawni opiekunowie słuchaczy zajęć prywatnych oczekujący na terenie budynku szkolnego na swoich podopiecznych mają obowiązek:
a) zachowania w szkole ciszy i spokoju,
b) dostosować się do uwag pracowników szkoły,
c) opuścić niezwłocznie budynek szkolny po odebraniu dziecka z zajęć.

 

4. Procedura organizacji zajęć dydaktycznych

 

1) uczniowie mają obowiązek przychodzenia do szkoły punktualnie;

2) zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z planem zajęć uczniów, nie dotyczy wprowadzanych na bieżąco zastępstw oraz innych sytuacji szkolnych (uroczystości itp.);

3) dzwonek rozpoczyna i kończy zajęcia lekcyjne (wyjątek stanowi użycie dzwonka jako sygnału podczas alarmu ewakuacyjnego i dni, w których przeprowadzane są egzaminy zewnętrzne);

4) uczniowie pozostają w szkole w czasie trwania ich zajęć lekcyjnych lub innych i nie mogą samodzielnie bez zgody rodzica/prawnego opiekuna oraz nauczyciela opuszczać zajęć;

5) uczniowie nie mogą w czasie trwania ich zajęć lekcyjnych opuszczać budynek szkolny, chyba, że zajęcia odbywają się na zewnątrz budynku;

6) nauczyciel na każdej lekcji sprawdza listę obecności, zaznacza nieobecności i na bieżąco notuje spóźnienia;

7) uczeń jest poinformowany o planowanych zmianach w planie lekcji poprzez zamieszczenie informacji w dzienniku elektronicznym;

8) po zakończonych zajęciach uczniowie są zobowiązani pozostawić porządek w sali i na terenie szkoły, porządek w salach kontrolują dyżurni i nauczyciel, ewentualnie Dyrekcja Szkoły;

9) każda sala ma swój regulamin, z którym opiekun sali lub nauczyciel w niej uczący zapoznaje uczniów na początku roku szkolnego lub na bieżąco;

10) uczniowie mają obowiązek poznania i przestrzegania regulaminu sali;

11) po dzwonku na lekcję uczniowie zobowiązani są ustawić się w pary przed wyznaczoną salą lekcyjną i oczekiwać w spokoju na nauczyciela;

12) w razie nieobecności nauczyciela, przewodniczący klasy lub zastępca zgłasza to Dyrekcji Szkoły lub pracownikom sekretariatu/administracji, w przypadku nieobecności przewodniczącego klasy lub jego zastępcy nieobecność nauczyciela zgłasza dowolny jeden uczeń.

 

5. Procedura zachowania się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych

 

1) przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest m.in. na: odpoczynek, rozmowy z kolegami/koleżankami, posiłek, korzystanie z toalety, biblioteki i dokonywanie zakupów w sklepiku szkolnym;

 2) uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych bezwzględnie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących i innych pracowników szkoły;

3) w czasie przerw międzylekcyjnych uczniów obowiązuje zakaz opuszczania budynku szkolnego (nie dotyczy, kiedy patio jest otwarte) oraz terenów zewnętrznych szkoły;

4) uczniowie klas 4-8 nie mogą:
a) przechodzić korytarzami na parterze budynku szkolnego, za wyjątkiem korytarza przy czytelni szkolnej,
b) przechodzić  korytarzem znajdującym się na I piętrze przy salach 201-204, kiedy przebywają tam uczniowie klas 1-3;

5) uczniowie klas 1-3 nie mogą przebywać na pierwszym i drugim piętrze budynku szkolnego, chyba, że mają tam lekcje;

6) zobowiązuje się uczniów, aby tornistry ustawiali równo przy ścianie sali, w której będą odbywać się ich zajęcia lub przy ławeczkach znajdujących się na korytarzu;

7) w czasie przerw nie wolno uczniom przebywać w salach lekcyjnych, chyba że z uczniami w klasie jest nauczyciel;

8) zobowiązuje się uczniów do zwrócenia szczególnej uwagi podczas przechodzenia przy drzwiach z uwagi na otwieranie się ich na zewnątrz;

9) uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach – spokojnie wchodzą i schodzą zawsze prawą stroną;

10) w czasie przerw międzylekcyjnych zabrania się:
a) biegania po korytarzach i schodach,
b) hałasowania (krzyki, piski, gwizdy itp.),
c) stosowania agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, bicie, podstawianie nóg, przezywanie, obrażanie, wyzywanie itp.),
d) organizowania zabaw, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia (gra w gumę, w piłkę, skakanie, kopanie i rzucanie różnych przedmiotów itp.),
e) siadania na schodach i półpiętrach,

f) śmiecenia, niszczenia mienia i sprzętu szkolnego,
g) noszenia przy sobie niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów,
h) publicznego manifestowania uczuć;

11) uczniowie korzystają z toalet tylko w sprawach związanych z higieną i potrzebami fizjologicznymi;

12) uczniowie klas 1-3 korzystają z toalet poniżej pierwszej kondygnacji;

13) w toaletach, szatniach i na korytarzach należy zachowywać czystość;

14) uczniowie są zobowiązani do przestrzegania porządku i ładu we wszystkich szatniach  na terenie szkoły;

15) uczniów obowiązuje absolutny zakaz korzystania z urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku na terenie szkoły, w razie złamania tego punktu procedury, uczeń ma obowiązek na polecenie nauczyciela lub innego pracownika szkoły skasować nagrany obraz lub dźwięk i nie używać takiego sprzętu, uczeń przynosi telefon itp. do szkoły na swoją odpowiedzialność za zgodą rodzica/opiekuna prawnego;

16) podczas przerw obiadowych do jadalni zgodnie z harmonogramem przychodzą tylko ci uczniowie, którzy korzystają ze stołówki, po wejściu do stołówki odpowiednimi drzwiami kulturalnie ustawiają się w kolejce w oczekiwaniu na posiłek;

17) podczas dokonywania zakupów w sklepiku szkolnym należy ustawić się w kolejce, zakazuje się przepychania, w momencie zakończenia przerwy, uczniowie kończą zakupy lub oczekiwanie w kolejce;

18) o problemach, konfliktach, sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, zauważonej dewastacji i obecności osób postronnych uczniowie niezwłocznie informują dyżurującego nauczyciela lub innego pracownika szkoły;

19) podczas przerw międzylekcyjnych na patio dodatkowo obowiązują następujące zasady:
a) wyjście na zewnątrz nie jest obowiązkowe,
b) uczniowie przebywają w wyznaczonym rejonie,
c) nie wolno wchodzić na ławki, niszczyć roślinności, ani zbliżać się do samochodów nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz do ogrodzenia oddzielającego plac szkolny.

 

6. Procedura zamykania drzwi pomiędzy częścią sportową, a dydaktyczną budynku szkolnego

 

1) w trosce o bezpieczeństwo uczniów/słuchaczy zajęć prywatnych oraz ze względów organizacyjnych i porządkowych po zakończeniu zajęć edukacyjnych w szkole wszystkie drzwi łączące część sportową budynku z częścią dydaktyczną w pylonie PD będą zamykane na klucz od godziny 18.00;

2) uczniowie korzystający z zajęć prywatnych lub innych oraz ich rodzice/prawni opiekunowie nie będą mogli przemieszczać się pomiędzy wymienionymi w punkcie 1 częściami szkoły;

3) po godzinie 18.00 uczniowie/słuchacze przebywający w części sportowej szkoły nie będą mogli korzystać z szatni i szafek znajdujących się w części dydaktycznej budynku szkolnego.

 

Procedury bezpiecznego pobytu uczniów w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie

wchodzą w życie Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 5/2019/2020 z dnia 15 listopada 2019 r.

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES