^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5

IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIEI  DYŻURY NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W CHORZOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków wszystkich nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie.

2. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa w czasie przerw międzylekcyjnych oraz eliminacja sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu  uczniów.

3. W przypadku zaistnienia wypadku nauczyciel podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki uczniowi oraz bezzwłocznie informuje o wypadku Dyrekcję Szkoły (bezpośrednio lub przez osoby trzecie).

4. Nauczyciel pełni dyżur w miejscu wskazanym przez Dyrekcję Szkoły zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

5. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek kontroli sanitariatów znajdujących się w obszarze jego dyżuru.

6. Nauczyciel dyżurujący odpowiada za pozostawienie przez uczniów porządku w rejonie pełnionego dyżuru.

7. Nauczyciel ma obowiązek pełnienia dyżuru aktywnie, nie może zajmować się sprawami, które rozpraszają jego uwagę i zakłócają rzetelne pełnienie dyżuru.

8. Nauczyciel udaje się na wskazane miejsce dyżuru niezwłocznie po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Po zakończeniu dyżuru, w przypadku gdy prowadzi lekcję lub inne zajęcia, udaje się niezwłocznie do sali, przy której oczekują na niego uczniowie.

9. Harmonogram i modyfikacje dyżurów układa i wprowadza na bieżąco Dyrekcja Szkoły. Aktualny harmonogram dyżurów nauczycielskich znajduje się na stronie internetowej szkoły. Dodatkowo nauczyciele są zapoznawani ze zmianami wprowadzonymi w harmonogramie dyżurów na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny.

10. Dyrekcja Szkoły wyznacza na bieżąco dyżury zastępcze. W przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego i braku wyznaczenia nauczyciela go zastępującego, nauczyciel pełniący dyżur w części graniczącej z korytarzem pozbawionym nadzoru, zobowiązany jest w miarę możliwości do pełnienia dyżuru na korytarzu lub miejscu bezpośrednio mu podległym, jak i pozbawionym nadzoru oraz poinformowania niezwłocznie o tym fakcie Dyrekcję Szkoły poprzez osoby trzecie/innych pracowników szkoły.


II DYŻURY NAUCZYCIELI UCZĄCYCH W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. W czasie sprzyjających warunków pogodowych uczący sprowadzają uczniów na dziedziniec szkolny. Dyżur na patio i terenach zielonych (boiska, skwery) pełnią   nauczyciele z holu, A/6, 5. Nauczyciele dyżurujący na korytarzach B, D, C pozostają w budynku i obejmują nadzorem korytarze oraz toalety.

2. Po skończonej przerwie uczniowie ustawiają się w wyznaczonych przez wychowawców stałych miejscach na patio. Uczący, który ma kolejną lekcję przyprowadza uczniów do sali lekcyjnej.

3. Gdy nauczyciel klas pierwszych pełni dyżur, a jego uczniowie kończą zajęcia, oczekują pod opieką nauczyciela do końca przerwy. Po zakończonym dyżurze nauczyciel odprowadza uczniów do głównego wyjścia, a zapisane dzieci – do świetlicy szkolnej.

 

NA CZAS PROWADZENIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLNEGO ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONE ROZMIARY TERENÓW „ZIELONYCH SZKOŁY” UCZNIOWIE MAJĄ ZAKAZ OPUSZCZANIA BUDYNKU SZKOLNEGO W CZASIE PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2016 r.

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES