^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ SPORTOWCA ROKU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 I GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11

Rok szkolny 2017/2018


1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie.


2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum Sportowego nr 11, który spełni warunki regulaminu.


3. Celem konkursu jest wyłonienie najwszechstronniejszego sportowca szkoły w danym roku szkolnym, tj. ucznia reprezentującego szkołę w różnych dyscyplinach sportu i odnoszącego w nich sukcesy.


4. Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu Dyrektor Szkoły wyznacza opiekuna konkursu, który odpowiada za przygotowanie formularza ankiet oraz sprawdzenie zgodności wypełnienia ankiet z regulaminem konkursu.


5. Ankiety wypełnia uczeń wraz z nauczycielem wychowania fizycznego, uczącym go w danym roku szkolnym. Nauczyciel potwierdza podpisem zgodność danych wpisanych do formularza ze stanem faktycznym.


6. Dziesięciu uczniów (5 SP i 5 GS), którzy zgodnie z regulaminem zdobędą największą liczbę punktów (za osiągnięcia sportowe, wyniki w nauce zachowanie) zostaje finalistami konkursu.


7. Finalista, który zdobył największą liczbę punktów zostaje laureatem konkursu i otrzymuje tytuł „Sportowca Roku”.


8. Uczeń otrzymuje punkty za:
a) osiągnięcia sportowe – we wszystkich dyscyplinach, na każdym szczeblu rozgrywek (miejskim, rejonowym, wojewódzkim), zawartych w Kalendarzu Imprez Sportowych Szkolnego Związki Sportowego i Kalendarzu Miejskim zawodów sportowych,
b) wyniki w nauce – za uzyskaną średnią ocen na koniec roku szkolnego,
c) zachowanie – za uzyskaną ocenę zachowania na koniec roku szkolnego.


Punktacja szczegółowa:
Ad.a)

 

Szczebel rozgrywek

Miejsce

Miejskie

Rejonowe

Wojewódzkie

I

9

12

24

II

7

10

22

III

6

9

21

IV

5

8

20

V

4

7

19

VI

3

6

18

VII

2

5

17

VIII

1

4

16

IX

3

15

X

2

14

XI

1

13

XII

12

XII

11

XIV

10

XV

9

XVI

8


Ad. b)
Za średnią ocen: 6,0 – 60 pkt, 59 – 59 pkt, itd. 3,0 – 30 pkt, uczeń ze średnią poniżej 3,0 nie może zostać finalistą konkursu.

Ad. c)
Za ocenę z zachowania: wzorowe – 12 pkt, Bardzo dobre – 10 pkt, dobre – 8 pkt, poprawne – 6 pkt, uczeń z oceną poprawną nie może zostać finalistą konkursu.

 

9. Laureat konkursu otrzymuje puchar, dyplom i nagrodę rzeczową, pozostali finaliści – nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

 

 

 

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES