^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Świetlica czynna jest od godziny 6.30 do godziny 16:30. Zobowiązujemy do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka, które nie zgłosiło się do świetlicy po przyjściu do szkoły lub po lekcjach.Szkołanie zapewnia opieki dziecku poza godzinami pracy świetlicy. Nieodebranie dziecka do godziny 16.30 skutkuje konsekwencjami zawartymi w procedurach*.

 

 1. Do świetlicy przyjmowane są wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki w czasie pozalekcyjnym. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie z klas 1-3 SP.

 

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców w wymaganym terminie, czyli w pierwszym tygodniu września, Karty Zgłoszenia wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu.

 

 1. Po upływie wyznaczonego terminu rodzice będą mogli zapisać dziecko do świetlicy, jeśli liczebność grup wychowawczych nie przekroczy 25 uczestników. Do tego czasu uczeń wpisany jest na listę rezerwową uczestników świetlicy.

 

 1. Zasady uczęszczania do świetlicy i odbierania dziecka określają rodzice w Karcie Zgłoszenia.

 

 1. Wszelkie zmiany dotyczące przebywania dziecka w świetlicy lub odbierania go muszą być przekazywane wychowawcom świetlicy na bieżąco w formie pisemnej, z określeniem daty i podpisem rodzica. W przypadku braku pisemnej informacji od rodzicówzmiana nie będzie uwzględniona.

 

 1. Uczeń niezapisany do świetlicy może jednorazowo skorzystać z opieki w świetlicy, jeśli umożliwia to liczebność grup wychowawczych w danym dniu. Każdorazowo rodzice zobowiązani są do złożenia pisemnej prośby o zapewnienie dziecku opieki, z określeniem daty, przedziału godzin przebywania w świetlicy, nazwisk osób upoważnionych do odbioru dziecka oraz podaniem nr telefonu kontaktowego i podpisem.

 

 1. Wychowawca może odmówić wydania dziecka osobie nieupoważnionej lub znajdującej się pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych. (Art.160 §1 i §2 Kodeksu Karnego).

 

 1. Dziecko, które zostało zapisane do świetlicy, ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach zgodnie z deklaracją, określoną przez rodziców w Karcie Zgłoszenia. 5-krotne opuszczenie zajęć w jednym miesiącu bez pisemnego powiadomienia wychowawców świetlicy powoduje skreślenie ucznia z listy uczestników świetlicy, bez możliwości ponownego zapisania w danym roku szkolnym.

 

 1. Rodzice zobowiązani są do pouczenia dziecka:

- o obowiązku zgłaszania się do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych;

- o zakazie opuszczania świetlicy bez wiedzy i zgody nauczyciela;

- o zakazie przebywania bez opieki na korytarzach szkolnych przed i po lekcjach.

 

 1. Dzieci korzystające ze świetlicy mają obowiązek używania obuwia zmiennego.

 

 1. Obowiązkiem każdego dziecka przebywającego w świetlicy jest dbałość o oddany mu do użytku sprzęt sportowo – rekreacyjny i wyposażenie placówki oraz zachowanie porządku w miejscu przebywania. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice.       (Art.427 Kodeksu Cywilnego).

 

 1. Za telefony komórkowe i inne przedmioty wartościowe przyniesione do szkoły wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności.

Ja, niżej podpisana(y) ………………………………………….…………………………………………………

oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem świetlicy i procedurami postępowania* w przypadku:

- agresji słownej wśród uczniów;
- agresji fizycznej wśród uczniów;
- niszczenia mienia świetlicy;
- kradzieży;
- wychodzenia uczniów ze świetlicy bez wiedzy i zgody nauczyciela;
- niezgłaszania się uczniów do świetlicy bezpośrednio po lekcjach oraz procedurami obowiązującymi przy zapisywaniu i odbiorze uczniów ze świetlicy.

 

Po konsultacji i omówieniu z rodzicami możliwości zapewnienia przez nich opieki dziecku, naruszenie regulaminu świetlicy może skutkować:

 

 1. czasowym zawieszeniem (na okres 2 tygodni) w prawach stałego uczestnika świetlicy;

   

 2. skreśleniem z listy uczestników świetlicy bez możliwości ponownego zapisania w danym roku szkolnym.

 

Chorzów, dnia…………………………                                                  ……………………………………………….

                                                                                       podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

*Procedury postępowania w wyżej wymienionych przypadkach znajdują się na tablicy informacyjnej świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły www.sp5.chorzow.pl
Regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 12.06.2014 r.

                                                                                                                                    Opracowała Bożena Koteja

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES