^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

PROCEDURY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY OBOWIĄZUJĄCE OD 2 WRZEŚNIA 2019.

 

1. Do świetlicy dziecko przyjmowane jest na podstawie pisemnego wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych Karty Zgłoszenia, składanej w pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego wyłącznie w świetlicy.

2. Kartę zgłoszenia można pobierać w świetlicy lub ze strony internetowej szkoły.

3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są dokładnie wypełnić Kartę, podając wszystkie niezbędne informacje o dziecku, konieczne do zapewnienia uczniowi odpowiedniej opieki.

4. Uczeń może korzystać z opieki w każdym dniu tygodnia lub w wybrane dni/godziny. Rodzice/opiekunowie prawni określają to w Karcie zgłoszenia.

5. Przy wypełnianiu Karty rodzice/opiekunowie prawni oświadczają, że nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki w czasie pozalekcyjnym oraz że akceptują regulamin świetlicy.

6. Uczeń staje się uczestnikiem świetlicy dopiero w chwili złożenia Karty.

7. Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić potrzebę jednorazowej opieki nad dzieckiem, które nie jest zapisane do świetlicy. W takim wypadku rodzice/opiekunowie są zobowiązani złożyć pisemne zgłoszenie zawierające imię i nazwisko dziecka, klasę oraz datę i godziny przewidywanego przebywania dziecka w świetlicy. W zgłoszeniu obowiązkowo należy określić godzinę odbioru dziecka ze świetlicy ze wskazaniem na osobą upoważnioną lub wyrazić zgodę na samodzielne opuszczenie świetlicy przez dziecko o określonej godzinie (nie dotyczy dzieci 6-letnich).

8. Przyjęcie dziecka do świetlicy jako stałego uczestnika zatwierdza Komisja Kwalifikacyjna, w skład której wchodzą kierownik świetlicy i wszyscy wychowawcy świetlicy. W przypadkach szczególnych w posiedzeniach Komisji uczestniczą wicedyrektor szkoły, pedagog, psycholog.

9. W przypadku, gdy rodzice nie spełniają wymagań związanych z możliwością zapisania dziecka do świetlicy, o ewentualnym przyjęciu decyduje Komisja Kwalifikacyjna Wychowawców Świetlicy.

 


PROCEDURY POSTĘPOWANIA – UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY WYCHOWANKOM ŚWIETLICY

 

1. W przypadku uszkodzenia ciała przez dziecko wychowawca świetlicy udziela pomocy poszkodowanemu lub odprowadza dziecko do pielęgniarki szkolnej.

2. W przypadku urazu głowy wychowawca niezwłocznie odprowadza dziecko do pielęgniarki szkolnej, która podejmuje dalsze działania.

3. W każdym wypadku wymagającym pomocy specjalistycznej wychowawca natychmiast powiadamia pielęgniarkę, dyrekcję szkoły, kierownika świetlicy, inspektora d.s. BHP.

4. Wychowawca, któremu powierzono opiekę nad dzieckiem, powiadamia rodziców o zajściu. W przypadku lekkiego stłuczenia lub niewielkiego otarcia naskórka, które nie wymagają pomocy pielęgniarki szkolnej, wychowawca informuje o zajściu rodziców ucznia.

 


PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĘPUJĄCEJ WŚRÓD WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY AGRESJI SŁOWNEJ


1. W przypadku agresji słownej wychowawca świetlicy każdorazowo interweniuje upominając ucznia.

2. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do podjęcia przyjętych przez zespół i uczestników świetlicy działań wychowawczych wobec ucznia stosującego agresję słowną.

3. W przypadku braku skuteczności podjętych działań, wychowawca świetlicy informuje rodziców i wychowawcę klasy o negatywnym zachowaniu ucznia oraz sporządza notatkę służbową w dzienniku wychowawcy.

 


PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĘPUJĄCEJ WŚRÓD WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY AGRESJI FIZYCZNEJ


1. W przypadku wystąpienia agresji fizycznej wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interwencji – izolacji uczestników zajścia, przeprowadzenia z nimi rozmowy oraz powiadomienia wychowawcy klasy i rodziców.

2. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w dzienniku wychowawcy. W przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa innych dzieci sprawca zostaje czasowo zawieszony (na okres 2 tygodni) w prawach uczestnika świetlicy. W tym czasie rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki.

3. W razie konieczności wychowawca świetlicy powiadamia dyrektora szkoły oraz wezwana zostaje policja i pogotowie ratunkowe.

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NISZCZENIA MIENIA ŚWIETLICY


1. W przypadku niszczenia mienia wychowawca świetlicy powiadamia o zajściu wychowawcę klasy i rodziców oraz sporządza notatkę służbową w dzienniku wychowawcy.

2. Uczeń niszczący mienie świetlicy oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i zobowiązani są do naprawy wyrządzonej szkody.

3. Wychowawca świetlicy egzekwuje od ucznia wykonanie określonej pracy na rzecz świetlicy.

 


PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NISZCZENIA MIENIA KOLEGÓW


1. W przypadku niszczenia mienia kolegów wychowawca świetlicy powiadamia o zajściu wychowawcę klasy i rodziców oraz sporządza notatkę służbową w dzienniku wychowawcy.

2. Uczeń niszczący mienie kolegów oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i zobowiązani są do naprawy wyrządzonej szkody.

 


PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY


1. W przypadku kradzieży wśród uczniów na terenie świetlicy wychowawca świetlicy przeprowadza rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę służbową w dzienniku wychowawcy.

2. Wychowawca informuje o zajściu pedagoga szkolnego.

3. W przypadku wyjaśnienia zajścia, sprawca jest zobowiązany do naprawienia szkody, zostaje ukarany zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 5, a jego rodzice zostają powiadomieni o zajściu.

4. Na wniosek dyrektora szkoły o dokonanym przestępstwie zostaje powiadomiona policja, a wychowawca świetlicy zabezpiecza dowody dokonanego czynu.

 


OPUSZCZANIE ŚWIETLICY BEZ POZWOLENIA / NIEZGŁASZANIE SIĘ UCZNIA DO ŚWIETLICY PO LEKCJACH


1. W przypadku opuszczenia bez pozwolenia /niezgłoszenia się dziecka do świetlicy wychowawca świetlicy powiadamia wychowawcę klasy i rodziców.

2. W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.

3. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w dzienniku wychowawcy.

4. W przypadku trzeciego opuszczenia świetlicy bez pozwolenia/niezgłoszenia się uczeń zostaje czasowo zawieszony (na okres 2 tygodni) w prawach uczestnika świetlicy. W tym czasie rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki.

 

 

PROCEDURY KONTROLI MIEJSCA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH


1. Każdy wychowawca świetlicy przed rozpoczęciem zajęć w godzinach rannych i popołudniowych zobowiązany jest do sprawdzenia stanu sali, w tym prawidłowego zamocowania gniazdek, przełączników, okien i mebli oraz sprzętu/gier.

2. Jeśli stan techniczny sali stwarza zagrożenie dla uczniów, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić do osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie budynku szkoły (kierownik gospodarczy - inspektor d.s. BHP Romuald Kolasiński, lub osoby p.o.) oraz kierownikowi świetlicy Annie Rybczyńskiej. Do czasu usunięcia nieprawidłowości zajęcia należy prowadzić w innej sali na terenie szkoły.

3. Przed każdym wydaniem uczniom sprzętu/gier należy sprawdzić ich stan techniczny; przedmiotów uszkodzonych nie wolno wydawać uczniom.

4. W przypadku prowadzenia zajęć w pomieszczeniach dodatkowych (sala zabaw, sale lekcyjne, aula, stołówka) przed rozpoczęciem zajęć należy sprawdzić stan techniczny sali i stosować procedury nr 1 i 2.

5. W przypadku prowadzenia zajęć ruchowych na podwórku szkolnym wychowawcy zobowiązani są do sprawdzenia tego miejsca pod kątem bezpieczeństwa przed rozpoczęciem zajęć; w szczególności sprawdzić należy teren – obecność rozbitego szkła, ostrych lub niebezpiecznych przedmiotów, otwartych kanałów, dziur.

6. Zajęcia na podwórku szkolnym powinny być prowadzone na ograniczonym, wyznaczonym i kontrolowanym przez wychowawcę obszarze. Niedopuszczalne jest zezwolenie dzieciom na oddalanie się poza wyznaczony obszar. Wychowawca powinien zachować kontakt wzrokowy ze wszystkimi wychowankami.

 


PROCEDURY POSTĘPOWANIA OBOWIĄZUJĄCE PRZY ODBIORZE UCZNIÓW ZE ŚWIETLICY


1. Wychowawca świetlicy nadzoruje odbiór dziecka ze świetlicy wyłącznie przez osoby uprawnione i wymienione w Karcie Uczestnika Świetlicy.

2. Godzinę odbioru dziecka lub jego samodzielnego wyjścia ze świetlicy (w przypadku zgody rodziców w Karcie Uczestnika Świetlicy) wychowawca odnotowuje w dzienniku obecności.

3. Dziecko nie może być wypuszczone ze świetlicy na telefoniczną prośbę rodziców. Ewentualna zmiana, dotycząca samodzielnego wyjścia dziecka, musi być wpisana w Karcie Uczestnika Świetlicy lub jednorazowo potwierdzona przez rodziców na piśmie.

4. Jeśli dziecko nie zostało odebrane do godziny zamknięcia świetlicy, wychowawca świetlicy telefonuje do rodziców. Do czasu przybycia opiekunów dziecko pozostaje pod opieką wychowawcy.

5. Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy o godz. 16.30 ze świetlicy możliwe jest wyłącznie na wyraźne życzenie rodziców, odnotowane w Karcie Zgłoszenia; nie dotyczy to dzieci 6-letnich.

6. Jeśli opiekun dziecka znajduje się pod wpływem alkoholu, dziecko nie może być oddane pod jego nadzór. Wychowawca kontaktuje się z innymi opiekunami. W przypadku braku innych uprawnionych opiekunów wychowawca świetlicy zawiadamia pogotowie opiekuńcze.

 


PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE PRZY ODBIORZE DZIECKA ZE ŚWIETLICY (BRAK OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO)


W wyjątkowych przypadkach losowych, gdy sytuacja tego wymaga, przy braku oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego upoważniającego do odbioru dziecka ze świetlicy, dopuszcza się możliwość wydania dziecka osobie wskazanej z nazwiska telefonicznie przez rodziców/opiekuna prawnego. Osoba odbierająca ucznia musi potwierdzić swoja tożsamość poprzez okazanie wychowawcy świetlicy dowodu osobistego. Po kontroli dokumentu tożsamości i spisaniu danych osoba ta składa oświadczenie, w którym potwierdza odbiór dziecka.

Oświadczenie o odbiorze ucznia ze świetlicy - WZÓR


Dane osoby odbierającej ucznia ze świetlicy:
Imię ………………….…………………… Nazwisko………………………………………………………………….. Pesel …………………………………….. Seria i nr dowodu tożsamości…………………………………….

Chorzów, ……………….……………………………………………………….
data, czytelny podpis wychowawcy świetlicy
Oświadczam, że na prośbę rodzica/prawnego opiekuna
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka


w dniu …………………………. o godz. ……………………….. odebrałam/odebrałem ucznia
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
imię, nazwisko dziecka
ze świetlicy szkolnej i od tego momentu do chwili przekazania dziecka rodzicom/opiekunom prawnym przyjmuję pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka.

Chorzów, ………………………………………………………………………………………………………………………………
data, czytelny podpis osoby odbierającej ucznia

 

 

PROCEDURY ODNOTOWYWANIA OBECNOŚCI UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH

 

1. Wychowawców świetlicy obowiązuje odnotowywanie w dzienniku obecności godziny przyjścia każdego ucznia do świetlicy oraz godziny wyjścia na lekcje lub do domu.

2. Wychowawców świetlicy obowiązuje podliczanie ilości obecnych w świetlicy uczniów co godzinę. Frekwencję odnotowuje się w arkuszach frekwencji oraz w dzienniku zajęć obok tematu.

3. Wychowawca opuszczający świetlicę ze swoją grupą posiada przy sobie wykaz uczniów, którzy będą pod jego opieką. Taki wykaz pozostaje też w pomieszczeniu świetlicy do dyspozycji pozostającego tam wychowawcy, który na jego podstawie może udzielić informacji o miejscu przebywania każdego ucznia. Wychowawcy odnotowują na wykazie godzinę wyjścia ucznia na inne zajęcia lub do domu.

4. Arkusze frekwencji gromadzone są w segregatorze i sprawdzane przez kierownika świetlicy raz w tygodniu.

 

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM DNIA


1. Nauczyciel, który pracuje w danym dniu do godz. 16.30 ma obowiązek przed zamknięciem świetlicy:
• sprawdzić, podliczyć frekwencję w dziennikach obecności i odnotować ten fakt w dzienniku zajęć oraz dokonać zapisu na karcie frekwencji – frekwencja ma wykazać „0” obecnych;
• sprawdzić wszystkie pomieszczenia świetlicy, kąty, przestrzeń za drzwiami w obu salach i inne miejsca, gdzie ewentualnie mogłoby ukryd się dziecko;
• sprawdzić zamknięcie okien, wyłączenie telewizora, czajnika, grzejnika i innych urządzeń;
• wyłączyć światła we wszystkich pomieszczeniach.

2. Nauczyciel, który pracuje w danym dniu do godz. 16.30, ma obowiązek czekać na odebranie wszystkich dzieci ze świetlicy – obowiązuje zakaz pozostawienia dziecka bez opieki.

3. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 16.30, nauczyciel kontaktuje się z rodzicami/opiekunami dziecka telefonicznie. W przypadku niemożności skontaktowania się telefonicznego, nauczyciel powiadamia policję oraz pogotowie opiekuńcze. Do czasu przekazania dziecka rodzicom/opiekunom lub odpowiednim instytucjom dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela.

 

 

REGULAMIN SALI ZABAW


1. Sala zabaw przeznaczona jest do prowadzenia zajęć o charakterze ruchowym lub relaksacyjnym w czasie pozalekcyjnym lub śródlekcyjnym, wyłącznie dla uczniów klas 1-3 SP.

2. W sali zabaw w zajęciach ruchowych jednorazowo może uczestniczyć 18 uczniów.

3. Sprzęt i wyposażenie mogą być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, wyłącznie w sali zabaw.

4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia sprzętu poza salę zabaw.

5. W sali zabaw obowiązuje obuwie zastępcze, antypoślizgowe, na jasnej podeszwie.

6. Nauczyciel, korzystający z sali zabaw, odpowiada materialnie za sprzęt i stan sali.

7. Nauczyciel, prowadzący w sali zabaw zajęcia, po ich zakończeniu jest zobowiązany do kontroli sprzętu i stanu sali oraz do zwrotu klucza wychowawcom świetlicy.

8. Prowadzących zajęcia obowiązuje zastosowanie metod i form pracy zapewniających bezpieczeństwo uczestniczącym w zajęciach uczniom.

 REGULAMIN WYJŚĆ DZIECI ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA PODWÓRKO


1. Przy sprzyjającej pogodzie wychowawcy świetlicy wychodzą z dziećmi na podwórko szkolne.

2. W zajęciach na świeżym powietrzu mogą uczestniczyć dzieci, które mają obuwie trzymające stopę (klapki zabronione), nakrycie głowy i wodę.

3. Przed wyjściem na podwórko wychowawcy upewniają się, czy wszystkie dzieci mają odpowiednią do pogody odzież. Jeśli dziecko nie jest odpowiednio ubrane, wychowawca pozostawia ucznia w pomieszczeniach świetlicowych. Wychowawca zwraca uwagę na staranne zawiązanie sznurowadeł, dopięcie kurtek, założenie czapek itp.

4. Przed wyjściem na podwórko wychowawcy pozostawiają w świetlicy listę uczniów, z którymi wychodzą.

5. Wychowawcy, wychodząc, zabierają listę obecności, w której odnotowują godziny odbierania dzieci z podwórka.

6. Z grupą liczącą powyżej 25 dzieci na podwórko wychodzi 2 wychowawców.

7. Wszystkie dzieci obowiązuje zakaz przebywania w innych niż wyznaczone miejscach. Dzieciom nie wolno wchodzić na murki, schody, poręcze.

8. Konsekwencją oddalenia się dziecka od grupy jest zakaz wychodzenia na podwórko na okres tygodnia.

9. Oddalenie się od grupy jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą wychowawcy, w celu skorzystania z toalety.

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES