^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

 

Programy, projekty i cykle prowadzone w świetlicy w roku szkolnym 2018/2019

 

1. Projekt edukacyjny „Morskie głębiny” – Aneta Kolarska – jego głównym celem jest poszerzenie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań na temat zwierząt morskich.

2. Cykl edukacyjny „Miłość igły z nitką i inne cuda” – Dorota Dudała, Magdalena Muszalik, Aneta Kolarska – to poznanie przez dzieci pracy z igłą i nitką oraz rozwijanie wyobraźni, umiejętności twórczych dzieci oraz sprawności manualnych.

3. Cykl edukacyjny „Jestem zdrowy i bezpieczny” – Magdalena Muszalik – Celem jest wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, zdrowego odżywiania oraz higieny osobistej i otoczenia.

4. Projekt edukacyjny „Bajki i niebajki” – Rita Witek-Kulawik – zajęcia czytelnicze
z elementami biblioterapii.

5. Projekt edukacyjny „Poza zasięgiem” – Rita Witek-Kulawik – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z wykorzystaniem podłogowych gier planszowych.

6. Projekt edukacyjny „Bezpiecznie i zdrowo” – Rita Witek-Kulawik – zajęcia wprowadzające w zagadnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia oraz profilaktyki zdrowia.

7. Program własny „Każdy ma prawa!” – Rita Witek-Kulawik – program edukacyjno-wychowawczy.

8. Cykl zajęć „Mały artysta – zajęcia plastyczno – techniczne” – Dorota Kłembek – zajęcia mające na celu tworzenie „dzieł artystycznych” przy użyciu zróżnicowanych metod i technik oraz przy wykorzystaniu materiałów niestandardowych.

9. Cykl edukacyjny – „Od słowa do dzieła” - Dorota Kłembek – Zajęcia będące połączeniem zadań o charakterze plastycznym i literackim. Zadaniem uczestników będzie ilustrowanie zwrotek wierszy przy użyciu różnych technik i materiałów. Efektem końcowym projektu będzie zilustrowana książeczka zawierająca opracowywany utwór.

10. Cykl zajęć „Razem bawić się weselej – gry i zabawy stolikowe” – Dorota Kłembek – Zajęcia przewidują wspólne spędzanie czasu na rozmaitych grach i zabawach stolikowych - stanowią formę odstresowania i relaksu przy zachowaniu konieczności intensywnego myślenia.

11. Cykl edukacyjny "Tajemnice i ciekawostki z całego świata" – Natalia Bremer – Jego głównym celem jest rozwijanie wiedzy ogólnej oraz pobudzanie ciekawości do poznawania świata.

12. Cykl edukacyjny "Śladami wynalazków" – Natalia Bremer – Prowadzone zajęcia będą rozwijały zainteresowania uczniów.

13. Projek edukacyjny "Zabawy na wesoło" – Natalia Bremer – Jego głównym celem jest rozwijanie sprawności ruchowej dzieci oraz integracja dzieci.

14. Cykl zajęć " Twórczy świetlik" – Dorota Dudała – Jego celem jest rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej uczniów.

15. Projekt edukacyjny ,,Bezpiecznie przez życie” – Dorota Dudała – Celem zajęć jest kształtowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci, przybliżenie uczniom wiedzy o występujących zagrożeniach i sposobach ich unikania oraz promowanie zdrowego stylu życia.

16. Innowacja pedagogiczna "Upcykling dla dzieci czyli lepsze życie śmieci" – Joanna Stokłosa – cele: kształtowanie świadomości proekologicznej dzieci, rozwijanie zdolności, kreatywności, poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie.

17. Projekt edukacyjny "Gimnastyka na dzień dobry" – Joanna Stokłosa – cele: integracja sieci nerwowych w obu półkulach jednocześnie. zapewnienia powodzenie w uczeniu się, ułatwienie komunikowania się, poprawa ogólnej sprawności fizycznej.

18. Ogólnopolski projekt "Klimatyczna klasa" – Joanna Stokłosa – cele: trening kompetencji społecznych, przekazanie uczniom wiedzy na temat ochrony klimatu
i recyklingu, nauka myślenia naukowego, autoprezentacji, prowadzenia doświadczeń.

19. Międzynarodowy projekt "Mały miś w świecie wielkiej literatury" – Joanna Stokłosa – cele: zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, kształcenie
u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego.

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES