^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIOSKIEGO W CHORZOWIE


1. Świetlica czynna jest w każdym dniu zajęć szkolnych od godziny 6.30 do godziny 16:30. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeostwo dziecka, które nie zgłosiło się do świetlicy po przyjściu do szkoły lub po lekcjach. Szkoła nie zapewnia opieki dziecku poza godzinami pracy świetlicy.

2. Zobowiązujemy rodziców/opiekunów prawnych do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej. Trzykrotne odebranie dziecka po godz. 16:30 bez telefonicznego zgłoszenia wychowawcy dyżurującemu wypadku losowego skutkować będzie zawieszeniem dziecka w prawach stałego uczestnika świetlicy. Brak kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka po godzinach pracy świetlicy skutkuje konsekwencjami zawartymi w procedurach*.

3. Rodzicie/opiekunowie prawni ucznia, który korzysta z opieki świetlicowej mają obowiązek ze względów bezpieczeostwa wypełnić Kartę Zgłoszenia.

4. Po upływie wyznaczonego terminu rodzice/opiekunowie prawni będą mogli zapisać dziecko do świetlicy, jeśli liczebność grup wychowawczych nie przekroczy 25 uczestników. Do tego czasu uczeń wpisany jest na listę rezerwową uczestników świetlicy.

5. Zasady uczęszczania do świetlicy i odbierania dziecka określają rodzice/opiekunowie prawni w Karcie Zgłoszenia.

6. Wszelkie zmiany dotyczące przebywania dziecka w świetlicy lub odbierania go muszą być przekazywane wychowawcom świetlicy na bieżąco w formie pisemnej, z określeniem daty i podpisem rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku braku pisemnej informacji zmiana nie będzie uwzględniona. Możliwe jest zgłaszanie zmian z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem Librusa.

7. Uczeń niezapisany do świetlicy może jednorazowo skorzystać z opieki w świetlicy, jeśli umożliwia to liczebność grup wychowawczych w danym dniu. Każdorazowo rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia pisemnej prośby o zapewnienie dziecku opieki, z określeniem daty, przedziału godzin przebywania w świetlicy, nazwisk osób upoważnionych do odbioru dziecka oraz podaniem numeru telefonu kontaktowego i podpisem.

8. Osoba odbierająca dziecko ma obowiązek osobiście zgłosić się w sali głównej u nauczyciela dyżurującego, który odnotowuje w dzienniku godzinę opuszczenia świetlicy przez dziecko. Bezpośrednie odbieranie dzieci ze stołówki, sal, w których odbywają się zajęcia świetlicowe, korytarzy i boiska bez zgłoszenia tego faktu nauczycielowi dyżurującemu jest zabronione.

9. Wychowawca może odmówić wydania dziecka osobie nieupoważnionej lub znajdującej się pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

10. Dziecko, które zostało zapisane do świetlicy, ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach zgodnie z deklaracją, określoną przez rodziców/opiekunów prawnych w Karcie Zgłoszenia.

11. Dziecko ma obowiązek zgłoszenia się do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć szkolnych. Nie ma możliwości zapisania do świetlicy dziecka, które opuściło szkołę.

12. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do pouczenia dziecka:
• o obowiązku zgłaszania się do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych;
• o zakazie opuszczania świetlicy bez wiedzy i zgody nauczyciela;
• o zakazie przebywania bez opieki na korytarzach szkolnych przed i po lekcjach.

13. Dzieci korzystające ze świetlicy mają obowiązek używania obuwia zmiennego. W okresie jesienno-zimowym brak obuwia zmiennego skutkuje uczestnictwem w zajęciach w skarpetkach.

14. Obowiązkiem każdego dziecka przebywającego w świetlicy jest dbałość o oddany mu do użytku sprzęt sportowo – rekreacyjny i wyposażenie placówki oraz zachowanie porządku w miejscu przebywania. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.

15. Podczas zajęć świetlicowych uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego, smartwatcha i innych urządzeń elektronicznych bez zgody wychowawcy świetlicy.*

16. Za telefony komórkowe, smartwatche i inne przedmioty przyniesione do szkoły wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności.

17. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za udział dzieci w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły przez firmy zewnętrzne.

*Procedury postępowania w wyżej wymienionych przypadkach znajdują się na tablicy informacyjnej świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły nowastrona.sp5.chorzow.pl

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES