^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ – ważny od dnia 2.09.2019

 


1. Z obiadów w stołówce szkolnej mogą korzystać wyłącznie osoby, które nie zalegają z płatnościami za posiłki.

2. W stołówce obowiązują bloczki obiadowe. Uczeń podpisuje bloczek swoim imieniem i nazwiskiem. Zgubienie lub zapomnienie bloczka należy zgłosić u kierownika świetlicy. Bloczków nie wolno przekazywać innym osobom bez zgody kierownika świetlicy.

3. Wszelkie sprawy związane z organizacją obiadów są załatwiane wyłącznie w biurze kierownika świetlicy.

4. Bloczki obiadowe można odbierać u kierownika świetlicy przez 3 ostatnie dni poprzedzającego miesiąca i w pierwszym dniu nowego – od godz. 7.50 do godz. 11.20 lub do wyczerpania limitu – wyłącznie na podstawie wypełnianych w każdym miesiącu oświadczeń.

5. W oświadczeniu rodzice/opiekunowie prawni wyrażają wolę żywienia ucznia w stołówce szkolnej w danym miesiącu.

6. W oświadczeniu powinny znaleźć się następujące dane: 
*imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc korzystania z obiadów, daty planowanych nieobecności dziecka, data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
oraz dane do faktury: *imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, imię i nazwisko ucznia, adres zamieszkania (kod, miasto, ulica, nr domu i mieszkania), adres e-mail.

7. Wydanie bloczka jest uzależnione od dokonania wpłat za obiady w poprzednich miesiącach. W przypadku braku wpłat, konieczne jest doniesienie w terminie podanym w punkcie 4 potwierdzenia wpłaty. 

8. Brak wpłaty w obowiązującym terminie powoduje wstrzymanie żywienia dziecka w kolejnych miesiącach oraz naliczenie odsetek. Dalsze korzystanie ze stołówki będzie możliwe po okazaniu dowodu wpłaty zaległych należności.

9. Rozliczenie należności za obiady odbywa się z dołu, czyli do 15-go następnego miesiąca. Odpłatności można dokonać wyłącznie na konto podane na fakturze. Fakturę rodzice/opiekunowie prawni otrzymują na podany przez nich adres e-mail/ odbierają w formie wydruku pod koniec każdego miesiąca.

10. Należność na fakturze naliczona jest na podstawie ilości dni żywieniowych podanych w oświadczeniu rodzica.

11. Informacje o ilości dni żywieniowych w następnym miesiącu i kosztach z tym związanych umieszczane są na stronie internetowej szkoły w zakładce „stołówka”.

12. Niezaplanowane, nieujęte w oświadczeniu nieobecności dziecka muszą być zgłoszone „z góry” u kierownika świetlicy. Za pierwsze 3 dni nieobecności dziecka należność może nie być zwrócona. Jeśli pojedyncze zwroty zostaną wykorzystane przez innych użytkowników stołówki – należność rodzic/opiekun prawny/uczeń otrzyma gotówką, za potwierdzeniem na druku KW.

13. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów, otrzymujących obiady finansowane przez OPS, mają obowiązek zgłosić kierownikowi świetlicy każdą nieobecność dziecka.

14. Stołówka otwierana jest o godz. 11.30, a zamykana o godz. 14.30. Na obiad należy przychodzić odpowiednio wcześniej. Obiady wydawane są podczas trzech przerw śródlekcyjnych:
• od 11.30 do 11.45, od 12.30 do 12.45, od 13.30 do 13.45 – zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych klas podawanym na początku każdego roku szkolnego,
• uczniowie, którzy skończyli lekcje, a nie uczęszczają do świetlicy spożywają obiady pod opieką kierownika świetlicy i stołówki w godz. 11.30-12.00, 12.30-13.00 i 13.30-14.00,
• poza przerwami obiady będą wydawane jedynie uczniom przebywającym w stołówce pod opieką wychowawców, nauczycieli.

15. W porze obiadowej w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z obiadów. Rodziców i osoby postronne prosimy o niewchodzenie do stołówki.

16. Uczniowie korzystający z obiadów powinni:
przychodzić do stołówki o wyznaczonej porze, zgodnej z harmonogramem, który opracowany jest na podstawie planu lekcji  poszczególnych klas,
- po posiłku zostawić na stole porządek, odnieść naczynia i zasunąć krzesło.

17. Uczniowie, którzy często nie przynoszą bloczka obiadowego, mogą być odesłani na późniejszą godzinę (tuż przed zamknięciem stołówki).

18. W stołówce obowiązuje kulturalne zachowanie się oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.

Chorzów, 29.06.2019

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES