^wróć na początek

     orzeleklogo

dane kontaktowe:
telefon: 0048 32 2419 910
e-mail:sp5@sp5.chorzow.pl

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO
W GIMNAZJUM SPORTOWYM NR 11 W CHORZOWIE

 

 Załącznik Projekt edukacyjny - pobierz


1. Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 

2.Uczestnicy projektu:
- do realizacji projektu przystępują uczniowie klas drugich gimnazjum
- opiekunem projektu jest wychowawca klasy we współpracy z organizatorami imprezy tematycznie zakwalifikowanej do projektu edukacyjnego
- osobą koordynującą projekt edukacyjny jest wyznaczony nauczyciel lub zespół nauczycieli
z gimnazjum, którego(ch) zadaniem jest:
• zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektów, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie listy tematów dyrektorowi i  Radzie Pedagogicznej oraz upowszechnienie w sposób przyjęty w szkole,
• monitorowanie stanu realizacji projektów,
• podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie Radzie Pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

 

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego:
W ramach projektu edukacyjnego uczniowie mogą ustalać temat zadania deklarując swój udział w aktualnych imprezach szkolnych, np:
•    Jasełka szkolne
•    Wieczór Przyjaciół Szkoły
•    Szkolny Festiwal Miniatur Teatralnych
•    Dni Promocji Zdrowia
•    Olimpijskie Dni Sportu Szkolnego
•    lub  inne (po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym daną imprezę).
Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności z listy zaproponowanych projektów, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.
Tematyka projektów wraz z określeniem celów, etapów realizacji, terminów planowanego zakończenia projektu oraz sposobu prezentacji efektów wraz ze wskazaniem opiekuna (opiekunów) projektu jest zgłaszana do koordynatora przez nauczycieli biorących udział w realizacji projektów w terminie do 30 września danego roku.


Tematyka planowanych do realizacji projektów winna być  przedstawiana przez koordynatora dyrektorowi gimnazjum nie później niż do 15 października danego roku. Tematykę projektów udostępnia się uczniom na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece.
Ostatecznego wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 15 listopada danego roku, składając wspólną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu.

 

4.    Struktura projektu:
1) Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
- wybór tematu, zagadnienia,
- cele projektu,
- plan projektu i harmonogram działań, który powinien obejmować:
•    opracowanie karty projektu,
•    zawarcie kontraktu,
•    określenie źródeł informacji /dodatkowe materiały, zasoby internetowe itp./,
•    ustalenie zadań w poszczególnych grupach /karty pracy/,
•    opracowanie spisu literatury,
•    ustalenie harmonogramu działań,
•    określenie formy, planu prezentacji rezultatów,
•    określenie obowiązków i zakresu pracy,
•    sprawdzenie przygotowania uczniów do realizacji wybranego tematu,
- realizacja projektu,
- prezentacja projektu,
- ocena, podsumowanie projektu,
( przy ocenie projektu będą brane pod uwagę następujące kryteria:
•    stopień samodzielności w wyborze tematu,
•    konstrukcja planu działań,
•    samodzielność decyzji o konieczności konsultacji lub wprowadzeniu zmian,
•    znajdowanie źródeł informacji,
•    uzasadnienie konieczności wykorzystania zgromadzonych informacji,
•    terminowość prac,
•    umiejętność uzasadnienia wyboru sposobu rozwiązania problemu,
•    poziom syntezy wiedzy,
•    poziom zrozumienia zadań,
•    posługiwanie się fachową terminologią).

 

2) Czas realizacji projektów edukacyjnych wynosi od 2 tygodni do 3 miesięcy,
w zależności od problematyki i złożoności projektu.

 

3) Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:
- wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej lub jej rozszerzenia,
-omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły,
-opracowanie karty projektu (załącznik 1) i innych dokumentów, kontrakt dla uczniów  (załącznik 2), arkusz i kryteria oceny projektu (załącznik 3) oraz karty samooceny ucznia  realizującego projekt (załącznik 4),
- prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt,
- monitorowanie realizacji projektu,
- podsumowanie projektu,
- ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację.

4) Informacja o ocenie ucznia za przygotowanie projektu edukacyjnego:
- Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego
   wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
- Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: uczestniczył / nie
   uczestniczył w realizacji projektu. Ocenę uogólniającą ustala opiekun projektu.
- Ocena za udział w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania ucznia w klasie drugiej gimnazjum.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu
    edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego,
    wówczas na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji
    o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

5) Szczegółowe warunki realizacji projektu:
a)    Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach klasowych lub oddziałowych liczących 3-6       
      osób.
b)    System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się poprzez dobór dokonywany
      przez opiekuna projektu we współpracy z wychowawcą, zgodnie z ustalonymi wcześniej
      kryteriami.
c)    Uczniowie dokonując wyboru tematu lub zagadnienia swojego projektu winni posłużyć się
      scenariuszami i regulaminami uroczystości przewidzianych w zakresie tematycznym projektu
      edukacyjnego lub winni je sami stworzyć.
d)    Zadania zespołu określa karta realizacji danego projektu oraz kontrakt zawarty z opiekunem.
e)    Karta projektu powinna zawierać:
•    temat projektu,
•    cele,
•    zadania, które prowadzą do realizacji celów,
•    źródła, w których należy poszukiwać informacji,
•    terminy konsultacji, realizacji poszczególnych etapów,
•    możliwe sposoby prezentacji projektu i czas tej prezentacji,
•    kryteria oceny projektu,
•    autorefleksję.
f) Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły poważne przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z koordynatorem projektów i opiekunem danego projektu.
g) Ocenę projektu uczniowie otrzymują zaraz po jego zakończeniu, wychowawca klasy natomiast zgłasza ją na Radzie Pedagogicznej podczas klasyfikacji.
h) W szczególnych przypadkach uczeń, który nie mógł przystąpić do realizacji projektu w klasie  drugiej, może to uczynić w klasie trzeciej, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu wychowawcy i  za zgodą dyrektora szkoły.
i) Dokumentację realizacji projektu przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń
kończy gimnazjum.
j) Dokumentacja winna zawierać: kartę projektu, arkusze samooceny, kontrakt z uczniami, arkusz oceny projektu i inne dokumenty, które opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu.
k) Po zakończeniu projektu karty projektów przechowywane są w sekretariacie szkoły, a wytwory,  jeżeli to możliwe, katalogowane i przechowywane w bibliotece szkolnej.

 

Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej
nr 29/2015/2016 w dnia 07.04.2016 r.

 

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM
– informacje dla rodziców

 

Podstawa prawna:


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 

1. Na początku każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie muszą być poinformowani przez wychowawcę o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.
3. Aby spełnić warunki nałożone przez rozporządzenie, projekt gimnazjalny musi zostać zrealizowany przez zespół uczniów, musi być przeprowadzony na podstawie przygotowanego wcześniej planu i mieć na celu rozwiązanie określonego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Grupowa praca nad projektem i wymóg publicznej prezentacji jego efektów dają uczniom szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym planowania, współpracy, a także komunikacji, prezentacji i samooceny.
Tym, co wyróżnia tak zdefiniowane działanie na tle projektów jest jego cel. Nie jest nim samo działanie uczniowskie, lecz „rozwiązanie konkretnego problemu”. Najlepiej, jeśli postawiony przed uczniami problem będzie budzić ich zainteresowanie, a zgłębienie go stanie się wyzwaniem. Rozwiązując problem, uczniowie samodzielnie zdobędą nową wiedzę i umiejętności; będą szukać informacji, analizować je i opracowywać, podejmować adekwatne działania, a na koniec podsumują i publicznie przedstawią efekty swojej pracy.
Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra sposób organizacji projektów zależy od rozwiązań przyjętych indywidualnie przez szkołę. Minister pozostawił szkołom znaczną swobodę w organizacji projektów, zarazem nakładając na dyrektora i nauczycieli konieczność wypracowania najbardziej odpowiednich dla ich szkoły rozwiązań organizacyjnych. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną zdecyduje jak zrealizować obowiązek projektów uczniowskich w jego szkole.
Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego będą wpisywane na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Każda szkoła ma obowiązek doprecyzowania w statucie szczegółowych zasad oceniania i trybu prezentowania efektów.
Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego będzie brany pod uwagę przy wystawianiu ocen z zachowania.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, wówczas na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji
o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego będzie wpisywać się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

Załącznik nr 1 - karta projektu

Załącznik nr 2 - kontrakt zawarty pomiędzy opiekunem projektu edukacyjnego i zespołem uczniowskim

Zalącznik nr 3 - karta oceny projektu

Załącznik nr 4 - karta samooceny ucznia

 


OKREŚLENIE TEMATYKI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

 

 ROK SZKOLNY 2017/2018

Klasa II A
1. Rzeczywistość okiem młodego dziennikarza prasowego – tworzenie gazety szkolnej. Opiekun p. Ewa Mazur
2. Zakątki Śląska w obiektywie – wystawa fotograficzna. Opiekun p. Barbara Stępniewska
3. Pomagajmy akcja na rzecz fundacji zwierząt. Opiekun p. Ewa Mazur

Klasa II B
1. Organizacja i sędziowanie finału miejskiego w 4-boju lekkoatletycznym.
Opiekun: p. Marzena Gruchel
2. Przepis na udane Walentynki –Opiekun: p. Aleksandra Zimnik
3. Szlachetna paczka – świąteczna pomoc. Opiekun: p. Agata Szyndler-Majowska

Klasa II C
1. Artystyczno-taneczny pokaz upamiętniający odzyskanie przez Polske niepodległości. Opiekun: p. Justyna Wostal-Matysek
2. Dni Unii Europejskiej w szkole – prezentacja historii Unii Europejskiej.
Opiekun: p. Justyna Wostal-Matysek
II D
1. Mikołajki w przedszkolu. Opiekun: p. Marta Jachimowska
2. Bajkowy dzień dla dzieci. Opiekun: p. Anna Dzianowicz
3. W zdrowym ciele zdrowy duch – zawody dla przedszkolaków.
Opiekun: p. Marek Krychowski
4. Piękno polskiej ziemi – prezentacja multimedialna. Opiekun: p. Anna Dzianowicz
5. Organizacja turnieju piłkarzyków. Opiekun: p. Marek Krychowski
6. Warto pomagać – pomoc dla potrzebujących. Opiekun: Dk. Tymoteusz


III B
1. Podaj pomocną łapę. – akcja pomocy dla bezdomnych zwierząt. Opiekun – p. Włodzimierz Cieśliński

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 


Klasa II A

1.    Edukacja poprzez teatr – spektakl „Więzień umysłu”, opiekun: Barbara Stępniewska

 

Klasa II B


1.    „Poznajcie naszą szkołę” – promocja szkoły w środowisku lokalnym. Opiekun: Aleksandra Zimnik
2.    Więcej radości w codziennej czystości” – współpraca z Ośrodkiem Wsparcia Rodziny w Chorzowie, opiekun: Włodzimierz Cieśliński,
3.    „Prosto do kosza” – organizacja turnieju koszykówki, opiekun: Marek Krychowski,
4.    Organizacja XLIV Szkolnego Rajdu Kusego, opiekun: Włodzimierz Cieśliński,
5.    „Jesteśmy tacy sami” – niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, opiekun: Aleksandra Zimnik

Klasa II C

1.    „Historia Śląska” – poznanie i przedstawienie historii Śląska, opiekun: Justyna Wostal-Matysek,
2.    Organizacja turnieju siatkówki dla klas pierwszych gimnazjum, opiekun: Bartłomiej Musiał,
3.    Organizacja zawodów koszykówki dla klas pierwszych gimnazjum, opiekun: Krzysztof Podchul, Korneliusz Kościelniak,
4.    Europa Współczesna – prezentacja poszczególnych krajów Unii Europejskiej, opiekun: Janusz Gajda,
5.    Organizacja turnieju piłki nożnej dla klas trzecich szkoły podstawowej o Puchar Dyrektora Szkoły, opiekun: Łukasz Gansiniec.

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Klasa II A

 

 1. „Organizacja dwudniowej wycieczki do Wrocławia.” – opiekun: Joanna Balicka,
 2. „Organizacja Zzawodów pływackich dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie.” – opiekun: Monika Naczyńska, Sławomir Pąchalski
 3. „Przygotowanie i pomoc przy organizacji egzaminu na kartę rowerową.” – opiekun: Joanna Balicka,
 4. „Przygotowanie występu na Szkolny Festiwal Miniatur Teatralnych.” – opiekun: Joanna Balicka,
 5. „Przygotowanie i pomoc przy organizacji miejskich eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.” – opiekun: Joanna Balicka,
 6. "Koordynacja i opieka nad najmłodszymi uczestnikami zawodów pływackich."- opiekun: Mateusz Tosta

 

Klasa II B

 

"Organizacja Mistrzostw lekkoatletycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej."

opiekunowie: Marzena Gruchel, Sebastian Hanke, Barbara Stępniewska, Ewa Mazur

 

Klasa II C

 

 1. " Zbiórka nakrętek na cele charytatywne."-opiekun: Aleksandra Zimnik
 2. "Realizacja filmu promującego piłkę ręczną w szkole."- opiekun: Janusz Gajda
 3. "Organizacja Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej chłopców klas trzecich szkoły podstawowej o puchar Dyrektora Szkoły."- opiekun: Mieczysław Mielcarek
 4. "Organizacja Mikołajkowego turnieju piłki siatkowej uczniów klas szóstych szkoły podstawowej." - opiekun: Bartłomiej Musiał

 

Klasa II D

 

 1. "Koordynacja akcji na rzecz hospicjum w ramach szkolnego programu Pola Nadziei."– opiekun: Monika Kalita-Szromek, Joanna Hajor-Klimek

 2. „Pieskom ze schroniska brak karmy w miskach - współpraca z chorzowskim schroniskiem.” – opiekun: Joanna Hajor-Klimek.
 3. „Ciekawe doświadczenia chemiczne.”– opiekun: Ewa Trybel-Kompała

 

OKREŚLENIE TEMATYKI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

 
Klasa II A
1. „Rajd szkolny sposobem na spędzenie wolnego czasu oraz poznanie piękna naszego kraju” – opiekun: Włodzimierz Cieśliński,
2. „Sport to zdrowie, dziś każdy o tym się dowie – sport przyszłością” – opiekun: Małgorzata Cieślińska.
3. „Nowotwory – epidemia XXI wieku” – opiekun: Justyna Szweda,
4. „Pola nadziei – współpraca z hospicjum” – opiekun: Joanna Hajor-Klimek,
5. „Pieski ze schroniska chcą mieć karmę w miskach – zbiórka darów dla chorzowskiego schroniska” – opiekun: Joanna Hajor-Klimek,
6. „Ze sztuką za pan brat” – opiekun: Beata Stasiak.

Klasa II B
1. „Z klasą II B przez wieki” – opiekun: Ewa Najgebauer.

Klasa II C
1. „Być jak reżyser!” – scenariusz i reżyseria akademii z okazji Święta Niepodległości” – opiekun Justyna Wostal-Matysek.
2. „Z ziemi włoskiej do Polsk – aktorstwo celebruje wolność”  – opiekun Justyna Wostal-Matysek.
3. „Mali artyści-wielka sztuka. Twórczo dekoruję szkołę w najważniejsze święto narodowe” – opiekun Justyna Wostal-Matysek.
4. „Propagowanie sukcesów szkolnej drużyny piłki ręcznej na stronach internetowych szkoły” – opiekun Grażyna Grymel-Wieczorek.
5. „Szkolny turniej piłki nożnej dla klas III gimnazjum” – opiekun Łukasz Gansiniec.
6. „Mikołajkowy turniej piłki siatkowej w szkole” – Bartłomiej Musiał.
    
Klasa II D
1. „W zaczarowanym świecie poezji - organizacja konkursu recytatorskiego” – opiekun: Anna Dzianowicz.
2. „Z chemią za pan brat – pokaz chemiczny dla gimnazjalistów” – opiekun: Ewa Trybel-Kompała.
3. „Życie bez granic – losy Bartosza Lenarta”– opiekun: Anna Dzianowicz.
4. „Nowotwory, jako epidemia XXI wieku” – opiekun: Justyna Szweda.
5. „Droga krzyżowa dla Afryki – projekt plastyczny” – opiekun: Barbara Stępniewska.
6. „Jak to jest zrobione, czyli kilka słów o komputerach” -  opiekun: Krystian Dziadosz.
7.    „Witajcie w naszym gimnazjum – promocja szkoły w czasie Dnia Otwartego szkoły” – opiekun: Maria Poznańska.
 
 
OKREŚLENIE TEMATYKI
PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
ZGŁOSZONYCH DO 30 WRZEŚNIA ROKU SZKOLNEGO 2013/2014


Klasa II A
 1. „Bliżej teatru – Szkolny Festiwal Miniatur Teatralnych” – opiekun B. Stępniewska
Klasa II B
 1. "Opracowanie programu komputerowego do testowania znajomości tabliczki mnożenia” – opiekun W. Cieśliński
 2. „Przygotowanie spektaklu teatralnego w ramach szkolnego Festiwalu Miniatur Teatralnych” – opiekun A. Zimnik
 3. „Na olimpiadzie w starożytnej Grecji – organizacja szkolnych Igrzysk Olimpijskich” – opiekun M. Gruchel

Klasa II C
 1. „Niemcy – bliski sąsiad Polski, położenie geograficzne, stan gospodarki kraju” – opiekun M. Krychowska.
 2. „Kraje Związkowe Niemiec – podział administracyjny Niemiec” – opiekun W. Niezgoda
 3. „Kraje niemieckojęzyczne: Niemcy, Austria i Szwajcaria” – opiekun W. Niezgoda
 4. „Wycieczka po Francji” – opiekun M. Krychowska
 5. „Z tajemnic Chorzowa, czyli subiektywne spojrzenie na przeszłość i teraźniejszość miasta” – opiekun B. Fonferek
 6. „Janusz Kusociński – wybitny sportowiec, patron naszej szkoły” – opiekun J. Wostal-Matysek
 7. „Piłka ręczna na szkolnej stronie internetowej” – opiekun G. Grymel-Wieczorek
 8. „Zobaczyć Neapol i umrzeć – tradycja i kultura Włoch Południowych” – opiekun E. Trybel-Kompała

Klasa II D
 1. „Koordynacja akcji na rzecz hospicjum w ramach szkolnego programu Pola Nadziei” – opiekun M. Kalita Szromek.
 2. „Propozycje czytelnicze mieszkańców Chorzowa” – opiekun M. Jachimowska
 3. „Dziennikarzem być to wcale nie wada, dziennikarzem być to fajna zabawa – redagowanie i wydawanie gazety szkolnej „Sześciokropnik” – opiekun M. Cieślińska
 4. „Życie w ZOO (edukacja przedszkolna)” - opiekun J. Hajor-Klimek


WYKAZ TEMATÓW
PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ
UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Klasa II A
 1. „Obchody Międzynarodowego Dnia Liczby Pi” – opiekun p. J. Brembor.
 2. „I ty możesz zostać świętym Mikołajem dla bezdomnych zwierzaków! – charytatywny kiermasz bożonarodzeniowy” – opiekun p. M. Cieślińska.
 3. „Historia kampanii wrześniowej podczas II wojny światowej w kolorze” – opiekun p. J. Wostal-Matysek.
 4. „Pamiętajmy o rocznicach” – obchody Święta Konstytucji 3 Maja – opiekun p. B. Stępniewska.
 5. „Inscenizacja sztuki pt. „Mikołaj Kopernik - wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię…” – opiekun p. M. Cieślińska.

Klasa II B
 1. „Przedstawienie teatralne podczas XXII Szkolnego Festiwalu Miniatur Teatralnych” – opiekun p. K. Wypler.

Klasa II C
 1. „Jak twarda jest woda w moim domu?” – opiekun p. E. Trybel-Kompała.
 2. „Podział Niemiec: RFN i NRD” – opiekun p. W. Niezgoda.
 3. „Wizytówka szkoły w języku angielskim” – opiekun p. S. Hanke.
 4. „Organizacja turnieju piłki nożnej chłopców klas 3 szkoły podstawowej o puchar Dyrektora Szkoły” – opiekun  p. M. Mielcarek.

Klasa II D
 1. „Redagowanie i wydawanie gazety szkolnej „Sześciokropnik”  - od numeru 1 do 5” – opiekun p. E. Mazur.
 2. „Inscenizacja wielkopostna” - opiekun p. A. Polaczek oraz p. A. Nieszwiec

ROK SZKOLNY 2011/2012

 

1. „Przygotowanie występu na Szkolny Festiwal Miniatur Teatralnych”,
2. „Opracowanie scenariusza na powitanie klas I GS w przyszłym roku szkolnym”,
3. „Gra terenowa na terenie WPKiW”,
4. „Kuchenne laboratorium”,
5. „WPKiW oczami czternastolatka”,
6. „Przedstawienie teatralne ‘Mały Książe’”,
7. „Oprawa artystyczna konkursu recytatorskiego”,
8. „Zabytki Górnego Śląska – zamki i pałace”,
9. „Napisanie scenariusza na akademię z okazji Święta Niepodległości”,
10. „Przygotowanie i uczestnictwo w akademii z okazji Święta Niepodległości”,
11. „Prelekcja dla klas piatych na temat: ‘Życie społeczne w starożytnej Grecji’”,
12. „Konkurs recytatorski”
13. „Otwarcie roku szkolnego 2011/2012 dla uczniów gimnazjum”.

 

ROK SZKOLNY  2010/2011

 

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Projekt edukacyjny klasy II B

 

ODŻYWIANIE SPORTOWCÓW
Projekt edukacyjny klasy II A

 

 

CHORZÓW DAWNIEJ I DZIŚ
Projekt edukacyjny klasy II B  

 

  

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES